Mladý slovenský pár vyrába atypický nábytok, ktorý zaujme na prvý pohľad

Linda Cebrová / 9. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Si­mona a Do­mi­nik Hor­skí sú mla­dým pá­rom, ktorý vy­tvo­ril ne­všednú značku re­me­sel­ného ná­bytku s náz­vom Ide­a­fer­de­sign
  • Každý kus ná­bytku, ktorý zaujme už na prvý po­hľad, na­vrhujú aj vy­rá­bajú sami
zdroj: Simona a Dominik Horskí
  • Si­mona a Do­mi­nik Hor­skí sú mla­dým pá­rom, ktorý vy­tvo­ril ne­všednú značku re­me­sel­ného ná­bytku s náz­vom Ide­a­fer­de­sign
  • Každý kus ná­bytku, ktorý zaujme už na prvý po­hľad, na­vrhujú aj vy­rá­bajú sami

Si­mona štu­do­vala me­dzi­ná­rodné vzťahy. Do­mi­nik za­čal v Krem­nici ako ume­lecký ko­váč a po ma­lej pauze v za­hra­ničí sa roz­ho­dol pre au­di­ovi­zu­álne ume­nie na Aka­dé­mii umení v Ban­skej Bys­trici. Do­kon­čili ba­ka­lára a prišlo roz­hod­nu­tie ísť do Veľ­kej Bri­tá­nie. Pô­vod­ným plá­nom bolo vy­dať sa za prá­cou na leto, no z leta boli na­ko­niec 3 roky.

Ten, čo už v za­hra­ničí pra­co­val si vie pred­sta­viť ako to na za­čiatku vy­zerá. Po­dobný sce­nár za­žil aj mladý pár. Spo­ločne sa pre­tĺkali všet­kými mož­nými agen­tú­rami a po­zí­ciami a na­ko­niec pri­šiel ná­pad: Čo keby skú­sili niečo v od­bore? Do­mi­nik preto ro­zo­slal ži­vo­to­pis a do týždňa sa spo­ločne so Si­mou sťa­ho­vali z juhu do Lon­dýna.

“Za­čal som pra­co­vať v ko­váčs­kej dielni a mal som mož­nosť pra­co­vať na tých na­je­xk­lu­zív­nej­ších pro­jek­toch. Vtedy sme za­čali roz­mýš­ľať nad vlast­nou znač­kou,”  ho­vorí Do­mi­nik pre Star­ti­tup. Cieľ bol jasný, bu­do­vať značku na Slo­ven­sku, kto­rej zá­kla­dom budú ručne vy­rá­bané a čo možno naj­kva­lit­nej­šie pro­dukty.

Ich značka je ešte stále v za­čiat­koch, je preto jasné, že sa bude ča­som for­mo­vať do rôz­nych po­dôb. Do­mi­nik a Sima však majú jasno v tom, čo sa im páči a v po­dob­nom štýle by radi po­kra­čo­vali.

“Ro­bíme je­di­nečné kusy aty­pic­kého ná­bytku kon­ci­po­vané ako šperk in­te­ri­éru. Pr­vo­radé je pre nás re­meslo, ktoré pre­pá­jame so sú­čas­ným di­zaj­nom. In­špi­ru­jeme sa všet­kým okolo nás, hlavne prí­ro­dou a geomet­riou. Naše vý­robky sú teda ur­čené pre kaž­dého, kto sa chce od­lí­šiť. Ne­vy­rá­bame ma­sovo ale po­zor­nosť ve­nu­jeme de­tai­lom,” pri­bli­žuje Do­mi­nik.

Ich vlastný di­zajn od­štar­to­vali sto­líkmi #P1, ale nie je to je­diné čomu sa mo­men­tálne ve­nujú. Spo­lu­pra­cujú na rôz­nych pro­jek­toch, no za je­den z naj­zau­jí­ma­vej­ších po­va­žujú pro­jekt .klub pod lam­pou. Pod ve­de­ním ar­chi­tek­tov Vallo a Sa­dov­ský sa im po­da­rilo dať do­kopy na­ozaj prí­jemný pod­nik v Bra­ti­slave.

Pro­ces vý­roby ich pro­duk­tov za­čína na­vrho­va­ním. “Roz­hod­neme sa čo by sme chceli vy­ro­biť, Sima hľadá in­špi­rá­cie, in­te­ri­éry a vý­robky. Ja z toho po­tom niečo vy­tiah­nem a rozk­res­lím ná­vrhy. Keď sa na nie­čom zhod­neme, vy­ro­bím mo­del (z pa­piera alebo drôtu) a do­la­díme ho do fi­nál­nej po­doby,” ho­vorí o pro­cese vý­roby Do­mi­nik.

Po­tom sa za­čína vý­roba. Hlav­ným ma­te­riá­lom je vždy kov. Môže to byť oceľ, alebo aj mo­sadz, meď či bronz. Dru­hot­ným ma­te­riá­lom je be­tón, mra­mor, sklo a prí­padne drevo. Cenu vý­rob­kov ur­čujú najmä podľa ná­kla­dov na vý­robu a času, ktorý na sa­motnú vý­robu po­tre­bujú. “Chceme odo­vzdať to naj­lep­šie, takže de­taily vy­ža­dujú po­zor­nosť,” ho­vorí Do­mi­nik.

Do­ká­žete sa Ide­a­fer­de­sig­nom uži­viť? Je to va­šim cie­ľom?

Kým sme boli za­mest­naní v An­glicku, roz­mýš­ľalo sa o tom ce­lom jed­no­duch­šie. Tu­šili sme, že za­čiatky sú ťažké a te­raz to mô­žeme len po­tvr­diť. Mali sme však pri­pra­vený bud­get, ktorý Sima do­pĺňa za­mest­na­ním a ja sa na­plno ve­nu­jem dielni. Treba byť pri­pra­vený, že ne­bude všetko tak, ako ste si na­plá­no­vali a hlavne ne­treba sa vzdá­vať. My sme len na za­čiatku ale ve­ríme tomu, čo ro­bíme.

Vý­rob­co­via ve­ria, že al­fou a ome­gou úspe­chu ich pro­duk­tov, je na­čú­va­nie spät­nej väzbe.  Za naj­lepší spô­sob ako zís­kať ne­vy­hnutný fe­ed­back sú podľa ich slov vý­stavy. Pro­dukty ich značky vy­sta­vo­vali v Prahe na Pra­gue De­sign Week a za je­den týž­deň do­stali  ne­smierne množ­stvo cen­ných re­ak­cií. „Na­šťas­tie tých klad­ných. Do­stali sme po­nuky na ďal­šie vý­stavy, spo­lu­prácu ale aj tipy na ďal­šie vý­robky. Ľu­dia si ce­nia, že naše vý­robky sú nie­len na­vr­hnuté ale aj vy­ro­bené u nás v dielni,” ho­vorí Do­mi­nik.

Ne­mys­lite si, že s va­šimi ne­ty­pic­kými pro­duktmi by ste mali veľkú šancu za­bo­do­vať skôr na za­hra­nič­nom ako na slo­ven­skom trhu?

Áno, je to tak. Stále ve­ríme tomu, že si nás nájdu aj Slo­váci a Česi, ale za­tiaľ je to sku­točne skôr za­hra­ni­čie. Bolo to zrejmé už po­čas vý­stavy. Zá­u­jem za­hra­ni­čia oproti do­má­cim je ne­po­rov­na­teľný. Ne­treba ale pod­ce­ňo­vať mla­dých, kto­rým sa naše vý­robky pá­čia a svoje bý­va­nie rie­šia od­váž­nej­šie.

Plá­nom mla­dého páru je po­kra­čo­vať v tom, čo za­čali. Mo­men­tálne majú roz­ro­bené ďal­šie pro­dukty, ktoré bu­deš môcť vi­dieť už čo­skoro na ich strán­kach. Tiež majú v pláne viac vy­sta­vo­vať. “Nie je nad to, vi­dieť veci na­živo a môcť sa ich dot­knúť,” do­dáva Do­mi­nik. 

Pridať komentár (0)