Možno už one­dlho budete môcť vďaka Koši­ča­nom naku­po­vať náby­tok s Ocu­lu­som Rift

Marek Lavčák / 30. jún 2014 / Tools a produktivita

Pred­stavte si situ­áciu, že zaria­ďu­jete celý byt alebo ešte lepšie…dom. V tom prí­pade sa pri­pravte na neko­nečné beha­nie po obcho­doch, skú­ma­nie vzo­riek farieb, pod­láh, tex­tí­lií a neviem čoho ešte. Nakú­pite, objed­náte a odrazu začnete zis­ťo­vať, že ten gauč ste mohli kúpiť iný. Že pod­laha Vám neladí v spálni k skriniam…a mnoho ďal­ších nemi­lých vecí, ktoré pri­vá­dzajú hlavne než­nej­šie pohla­vie do zúri­vosti.

Nedávno som nav­ští­vil pre­dajňu nábytku, aby som si nechal navr­hnúť kuchyňu. Milá star­šia pani si ochotne sadla k počí­taču a v akomsi zázrač­nom kata­ló­go­vom prog­rame začala mode­lo­vať moju linku a barový pult. Výsle­dok vyze­ral hoci­jako, len nie ako niečo, čo by som chcel mať doma v kuchyni. Svoje dielo nako­niec opí­sala slo­vami: „Je to len vizu­ali­zá­cia, v sku­toč­nosti to vyzerá ináč…“

Vizu­ali­zá­cia je to, čo pre­dáva. Ak vyzerá ako sku­toč­nosť, každý vie hneď posú­diť, čo si domov kúpi alebo nie, čo sa mu hodí a čo by si kúpil len omy­lom.“ Tak zneli prvé slová roz­ho­voru s cha­lanmi zo star­tupu vizualizačky.sk.

Už z názvu vyplýva, v čom spo­číva čin­nosť Vašej firmy. Aj tak sa ale spý­tam: Čomu kon­krétne sa venu­jete?

Všetci traja sme absol­venti Sta­veb­nej fakulty Tech­nic­kej Uni­ver­zity v Koši­ciach. Ja tam ešte aj teraz pôso­bím ako interný dokto­rand. Už počas školy sme sa začali veno­vať pro­jek­cii a dizajnu exte­ri­é­rov a inte­ri­é­rov so zame­ra­ním na vizu­álnu stránku. Jed­no­du­cho pove­dané, pre pro­jek­tan­tov, ktorí vypra­co­vali kom­pletnú pro­jek­tovú doku­men­tá­ciu, sme zvykli robie­vať vizu­ali­zá­cie. Bavilo nás to a v porov­naní s kon­ku­ren­ciou sme to robili lep­šie.

Neskôr sme sa začali veno­vať kom­plet­ným pro­jek­tom a dnes robíme všetko od pro­jek­to­vej doku­men­tá­cie cez roz­počty sta­vieb až po vizu­ali­zá­cie. Tu však chceme pri­niesť revo­lú­ciu.“

Akú revo­lú­ciu máš na mysli?

Ako som spo­mí­nal na začiatku, vizuál je to, čo pre­dáva. Ak to spra­víš dôve­ry­hodne a rea­lis­ticky, tvoj kli­ent hneď vie, čo kupuje, a to zvy­šuje naše šance na úspech. Vytvá­rame kom­plexný sys­tém pohá­ňaný her­ným engi­nom, v kto­rom doká­žeme mode­lo­vať vir­tu­álnu rea­litu – teda doká­žeme vytvá­rať vysoko kva­litné vizu­ali­zá­cie pries­to­rov – neuká­žeme ti, ako by to asi vyze­ralo, uká­žeme ti, ako to bude vyze­rať presne u teba doma, v sve­tel­ných pod­mien­kach, pri den­nom svetle alebo ume­lom osvet­lení, aké je priamo u teba.

S naším pro­jek­tom sme sa pred pár dňami zúčast­nili súťaže Tatra Banka Busi­ness Idea 2014, kde sme vyhrali prvé miesto a finančnú pomoc pre náš pro­jekt. Tam nás utvr­dili v tom, že máme sku­točne poten­ciál.“

Znie to zau­jí­mavo. V akej fáze sú teraz vizualizačky.sk?

Neviem, či je možné deliť to na fázy. Momen­tálne sme v stave, keď vieme vytvo­riť veľmi rea­lis­tickú vizu­ali­zá­ciu či už inte­ri­éru alebo exte­ri­éru. Pra­cu­jeme na pro­jek­toch a fun­gu­jeme ako firma, takže gene­ru­jeme aj príjmy. Na dru­hej strane sme vo fáze tes­to­va­nia pro­to­typu soft­véru, ktorý by v spo­jení so zaria­de­ním Ocu­lus Rift pomo­hol priamo v pre­dajni nábytku pre­viesť kli­enta pomo­cou vir­tu­ál­nej rea­lity po jeho byte, zaria­diť si ho podľa vlast­ných pred­stáv, pre­zrieť si roz­po­čet a v prí­pade záujmu hneď objed­nať vše­tok potrebný náby­tok.

Možno to znie ako sci-fi ‚ale pred­stav si, že sa vyh­neš riziku, že kúpiš niečo, čo sa ti domov vôbec nehodí, prí­padne sa ti to tam ani nevojde. Nemu­síš si lámať hlavu nad tým, či pohovka sedí odtie­ňom ku kobercu, či skrine ladia k pod­la­hám. Všetko si zaria­diš vo vir­tu­ál­nej rea­lite, hneď vidíš, ako to bude vyze­rať vo vyso­kej gra­fic­kej kva­lite. To je to, čo chceme ľuďom dať.“

Tak ako každý star­tup, aj my potre­bu­jeme kapi­tál. Kla­mal by som, keby som pove­dal, že máme dosť na to, aby sme vytvo­rili soft­vér a plne ho pre­po­jili s Ocu­lu­som a ešte to aj uviedli komerčne na trh. Čo je však ešte dôle­ži­tej­šie je schopný prog­ra­má­tor. Ľudí, ktorí vedia pra­co­vať s her­ným engi­nom ako je Unity, Unre­a­lEn­gine pop­rí­pade Cry­En­gine, je naozaj málo. Pokojne to môže brať každý ako výzvu, aby nás oslo­vil alebo sa pri­po­jil k pro­jektu.“

OK. Mňa si pre­sved­čil, ale teraz aj pre ostat­ných. Jed­nou vetou, prečo by som ako zákaz­ník mal chcieť vizualizačky.sk?

Lebo vieme spo­jiť herný engine, vir­tu­álnu rea­litu a high­tech gad­get Ocu­lus, s našou pomo­cou začne aj chla­pov baviť naku­po­va­nie, uznaj, že toto je nad­ľud­ský výkon. :D“

Pridať komentár (0)