Muž so zla­tou rukou zachrá­nil život dvoch mili­ó­nov detí

Martin Bohunický / 17. júl 2015 / Business

Keď mal James Har­ri­son ešte len 14 rokov, zachrá­nila mu počas ope­rá­cie pľúc život trans­fú­zia krvi. Jeho otec, darca krvi, vtedy pove­dal svojmu synovi, aby svoj dlh svetu spla­til – tým, že ako­náhle to bude možné, sám bude v dospe­losti pra­vi­delne daro­vať krv. Syn poslú­chol.

James od 18. naro­de­nín daro­val krv každý týž­deň po dobu 60 rokov a vo veku 78 rokov sa môže pýšiť tým, že zachrá­nil 2 mili­óny detí vo svo­jej rod­nej Aus­trá­lií. To všetko vďaka svo­jej vzác­nej krvi, ktorá prav­de­po­dobne vznikla ako ved­ľajší efekt trans­fú­zie, ktorú v mla­dom veku absol­vo­val.

Jeho krv totiž obsa­huje pro­ti­látku, ktorá umož­ňuje vytvo­riť liečbu na nebez­pečnú cho­robu novo­ro­den­cov, ktorá pokiaľ nie je včas lie­čená, môže spô­so­biť nena­ro­de­ném die­ťaťu poško­de­nie mozgu, či dokonca smrť. Hemo­ly­tická cho­roba novo­ro­den­cov je zried­kavá, no smr­teľná cho­roba, ktorá počas teho­ten­stva spô­so­buje, že bunky matky doslova napá­dajú bunky die­ťaťa, čo môže spô­so­biť via­ceré kom­pli­ká­cie, v hor­šom prí­pade aj smrť nena­ro­de­ného.

To všetko sa deje, pokiaľ je krvná sku­pina matky nekom­pa­ti­bilná s krv­nou sku­pi­nou die­ťaťa, kon­krétne ak má matka krvnú sku­pinu Rh nega­tív a dieťa Rh pozi­tív. Nedeje sa tak vždy, len pri zvý­še­nej cit­li­vosti matky na Rh pozi­tív.

Bez vak­cíny, zná­mej ako Anti-D, by táto cho­roba spô­so­bila vo svete devas­tačné škody. Našťas­tie, svet zachrá­nil James a jeho vzácna krv.

V šesť­de­sia­tych rokoch po odbere krvi lekári zis­tili, že James má presne tú pro­ti­látku, ktorú potre­bujú pri vte­daj­šom vývoji Anti-D. V tom čase bola Aus­trá­lia líd­rom v lekár­skych výsku­moch tohoto typu ocho­re­nia a bola jed­nou z prvých kra­jín, ktorá vyvi­nula pro­ti­látku.

James daro­val krvnú plazmu za život viac ako tisíc­krát a hocí má už 78 rokov, nehodlá pre­stať. Medzi lekármi je známy ako „Muž so zla­tou rukou“, čo si zaslú­žil práve pre svoju výni­močnú krv. Odkedy Aus­trá­lia vyvi­nula vak­cínu na toto ocho­re­nie, pred záker­nou Hemo­ly­tic­kou cho­ro­bou zachrá­nila viac ako 2 mili­óny novo­ro­den­cov.

Čo je na tom úžasné je fakt, že každá jedna vak­cína Anti-D, ktorá v kra­jine exis­tuje, obsa­huje Jame­sovu krv. To zna­mená, že jeho pra­vi­delné dar­cov­stvo krvi a jeho vzácna pro­ti­látka v tele je zod­po­vedná za záchranu kaž­dého jed­ného nena­ro­de­ného die­ťaťa od šesť­de­sia­tych rokov s touto cho­ro­bou v Aus­trá­lií.

Zdroj: donateblood.com.au

Pridať komentár (0)