Na Morave nájdeš kruhovú vyhliadku nad vinohradmi. Dovidíš z nej až na vrcholky rakúskych Álp

Archinfo.sk / 30. decembra 2018 / Architektúra

zdroj: Archinfo/Keeo4design s.r.o.
  • In­špi­ro­vali sa ar­chi­tekti u na­šich zá­pad­ných su­se­dov slo­ven­ským Chod­ní­kom v ko­ru­nách stro­mov keď pri­pra­vo­vali pro­jekt roz­hľadne nad vi­noh­radmi v obci Ko­bylí?
  • Stavba je bez je­di­ného schodu a pri dob­rom po­časí z nej do­vi­díš až na vr­cholky ra­kús­kych veľ­hôr

Podľa článku od Ja­kuba Mo­rav­číka, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing.arch. Jiří Voj­těšek, Ing.arch. Ja­kub Ro­le­ček.

V obci Ko­bylí na juž­nej Mo­rave ot­vo­rili roz­hľadňu bez je­di­ného schodu. Jej au­to­rmi sú ar­chi­tekti z br­nian­skeho ate­li­éru Keeo4de­sign. Vy­hliadka nad vi­noh­radmi má tvar špi­rá­lo­vej rampy, ktorá sa otáča o 334° a vy­stu­puje nad oko­lité vy­noh­rady. Pri dob­rej vi­di­teľ­nosti z nej náv­štev­níci do­vi­dia až na vr­cholky ra­kús­kych Álp.

Vy­hliadka nad vi­noh­radmi sa na­chá­dza na kopci Ko­bylí vrch, ktorý je naj­vyš­ším bo­dom v okolí. Náv­štev­níci na špi­rá­lovú stavbu stú­pajú z nad­mor­skej výšky 334 m.n.m.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia ná­vrhu, Ar­chinfo/Keeo4de­sign s.r.o.

„Ins­pi­rací pro vznik Stezky nad vi­noh­rady bylo právě tohle místo. Vy­hlídka má tvar kru­hové rampy s vý­sečí 334°, a cit­livě tak vy­stu­puje nad krásné vi­na­řské okolí. Kruh na­víc před­sta­vuje ži­votní cyk­lus pří­rody a sym­bo­licky od­ka­zuje na růst obce Ko­bylí,“ vy­svet­ľuje ar­chi­tekt Jiří Voj­těšek.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

„Díky na­klo­něné ro­vině, která na­hra­zuje schody, je ko­byl­ská Stezka nad vi­noh­rady pří­stupná i pro ty, kteří se na běžné rozh­ledny ne­dos­ta­nou. Z nej­vyš­šího bodu rozh­ledny, který je 7,6 metrů nad zemí, lidé do­hléd­nou na Pá­lavu, Led­nicko-val­tický areál, Malé Kar­paty nebo při dobré vi­di­tel­nosti až na vr­cholky ra­kous­kých Alp,“ uvá­dza ar­chi­tekt Ja­kub Ro­le­ček.

Nie len vý­hľady, ale i sa­motná cesta na­hor je zmys­lom vy­hliadky. Roz­hľadňa je to­tiž vy­ba­vená in­for­mač­ným sys­té­mom, ktorý pred­sta­vuje ča­sop­ries­to­rovú lí­niu. Ľu­dia tu nájdu ty­pické ta­buľky so šíp­kami sme­ru­jú­cimi k dô­le­ži­tým mies­tam v okolí, ale tiež in­for­má­cie o bu­dú­cich i his­to­ric­kých uda­los­tiach v obci alebo fi­lo­zo­fické otázky tý­ka­júce sa náv­štev­ní­kov sa­mot­ných.

Sláv­nostné ot­vo­re­nie Vy­hliadky nad vi­noh­radmi bolo sú­čas­ťou osláv 100. vý­ro­čia za­lo­že­nia Čes­ko­slo­ven­ska 27. ok­tóbra 2018.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Ar­chinfo/Keeo4de­sign s.r.o.

Kon­štruk­cia vy­hliadky

Rampa roz­hľadne je tvo­rená ôs­mymi iden­tic­kými pod­la­ho­vými seg­men­tami a troma aty­pic­kými seg­men­tami na jej za­čiatku a konci. Tieto diely stoja na 19 sub­tíl­nych zdvo­je­ných oce­ľo­vých stĺpoch. Do­hro­mady aj so zá­brad­lím bolo na roz­hľadňu po­u­ži­tých viac ako 11 ton ocele. Ďa­lej bolo po­u­ži­tých viac ako 500 ku­sov dre­ve­ných hra­no­lov na pod­lahu, cez 1000 ku­sov do­siek na opláš­te­nie zá­brad­lia a 130 met­rov dl­hého dre­ve­ného madla. Stavba je za­lo­žená na že­le­zo­be­tó­no­vých pät­kách s roz­mermi 1,2m x 1,2m.

Zdroj: Ar­chinfo.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_archinfo_sk
Pridať komentár (0)