Na Slovensku vznikol prvý simulátor autizmu vo virtuálnej realite na svete

Michal Sorkovský / 3. apríla 2016 / Lifehacking

Vi­dia farby, majú fo­to­gra­fickú pa­mäť, ne­ve­dia čí­tať emó­cie, vy­ru­šujú ich hlasné či ne­pra­vi­delne sa opa­ku­júce zvuky. Ľu­dia tr­piaci po­ru­chami au­tis­tic­kého spek­tra vi­dia svet často úplne od­lišne ako my. Preto je pre nás ťažké pred­sta­viť si, čo pre­ží­vajú a prečo na nie­ktoré pod­nety re­a­gujú inak, ako my. Spo­loč­nosť na po­moc oso­bám s au­tiz­mom (SPOSA) preto vy­vi­nula v spo­lu­práci s agen­tú­rami Se­e­same a iN­FI­NITE Pro­duc­tion si­mu­lá­tor au­tizmu, ktorý do­káže bež­ným ľu­ďom vďaka mi­nú­to­vej si­mu­lá­cii vo vir­tu­ál­nej re­a­lite pri­blí­žiť po­city stredne funkč­ného au­tistu.

Uzat­vá­ra­nie sa pred sve­tom je ob­rana

Ako sa asi cíti au­tista, keď vojde do ka­viarne? Ho­diny ti­kajú, hučí ká­vo­var, ľu­dia sa zho­vá­rajú. Nie­kto dupká no­hou, iní po­kr­čil šuš­tiaci pa­pier. Cez okno svieti slnko a ro­zoh­ráva sve­telnú hru na lesk­lých kach­lič­kách za ba­rom. A to sme ešte ne­spo­me­nuli vône: silná ká­vová vôňa sa mieša s ci­ga­re­to­vým dy­mom zvonka. Nie­kde na po­zadí mô­žete cí­tiť pra­ženú ci­buľku od ra­ňa­jok. Z vý­levky páchne zvet­rané čer­vené víno. Znie ti to po­ve­dome? Prav­de­po­dobne si po­dobnú si­tu­áciu za­žili už ve­ľa­krát a ani si to ne­uve­do­mil.

Nie­ktorí ľu­dia s po­ru­chami au­tis­tic­kého spek­tra však vní­majú každý je­den de­tail zo spo­me­nu­tej si­tu­ácie sto­ná­sobne cit­li­vej­šie. „Au­tis­tom va­dia ne­pra­vi­del­nosti. Vší­majú si de­taily a ne­ve­dia ich od­fil­tro­vať tak, ako bežní ľu­dia. Keď sa do­stanú do kon­fliktu s re­a­li­tou, ktorá je pre nich ru­šivá (zvuky, pa­chy, vi­zu­álne dojmy bez ladu a skladu), sna­žia sa unik­núť, pre­tože sa cí­tia ne­kom­for­tne, do­konca až v ohro­zení. Ich ne­vr­losť či uzav­re­tosť je spô­so­bená von­kaj­šími pod­netmi, ktoré pre os­tat­ných zo­stá­vajú ne­po­všim­nuté,“ vy­svet­ľuje Mi­ku­láš Štubňa zo spo­loč­nosti SPOSA.

Ne­po­ria­dok v pod­ne­toch, ktorý frus­truje

Člo­vek tr­piaci au­tiz­mom sa snaží vo všet­kých von­kaj­ších pod­ne­toch nájsť ne­jakú pra­vi­del­nosť alebo po­ria­dok. Sú­stredí sa na to do tej miery, že to po­hltí celú jeho po­zor­nosť – ne­musí byť preto schopný vní­mať ďal­šie pod­nety. „Člo­vek s au­tis­tic­kou po­ru­chou sa jed­no­du­cho snaží vy­rov­nať s von­kaj­ším „ne­po­riad­kom“ v pod­ne­toch a až po­tom je schopný sa po­su­núť ďa­lej, na­prí­klad vní­mať, čo mu ho­vo­ríte. Ak sa mu to ne­po­darí, ok­rem ne­schop­nosti sa sú­stre­diť môže po­ci­ťo­vať aj frus­trá­ciu,“ opi­suje M. Štubňa.

Mi­nú­tová si­mu­lá­cia „Ka­via­reň“ vznikla na zá­klade do­stup­ných zna­lostí po­ci­tov a vý­po­vedí ľudí tr­pia­cich au­tiz­mom. Pred­sta­vuje je­di­nečnú mož­nosť vi­dieť svet očami au­tistu pre bež­ného člo­veka. Si­mu­lá­ciu ne­možno vní­mať do­slovne: v rámci diag­nózy „po­ru­cha au­tis­tic­kého spek­tra“ exis­tujú de­siatky dru­hov au­tizmu, ne­ho­vo­riac o in­di­vi­du­ál­nej miere pos­ti­hnu­tia. Kým níz­ko­funkčný au­tista má prob­lémy s ko­mu­ni­ká­ciou a je ne­schopný so­cia­li­zá­cie, vy­so­ko­funkč­ného au­tistu na prvý po­hľad ne­mu­síte ro­zo­znať od bež­ného člo­veka.

a smulator 2

Ukážka si­mu­lá­tora

 

Ako to fun­guje?

Stačí si na­sa­diť na oči oku­liare na vir­tu­álnu re­a­litu Ocu­lus Rift a spus­tiť prog­ram na vý­kon­nom po­čí­tači. „Si­mu­lá­tor sme vy­tvo­rili v pr­vom rade pre ro­din­ných prí­sluš­ní­kov ľudí tr­pia­cich au­tiz­mom. Vďaka nemu si budú môcť oveľa lep­šie pred­sta­viť, čo ich blízky pre­žíva a ako od­lišne vníma svet. Si­mu­lá­tor sme od­skú­šali už na nie­koľ­kých po­du­ja­tiach a v bu­dúc­nosti by sme ho radi dali k dis­po­zí­cii nie­len pre ro­diny na­šich čle­nov, ale na­prí­klad aj pre edu­kačné ak­ti­vity. V tomto prí­pade to­tiž roz­hodne platí, že je lep­šie raz za­žiť, ako sto­krát po­čuť,“ do­dáva M. Štubňa.

2D vi­deo demo:

Aj Ty mô­žeš pod­po­riť pro­jekt Au­tisti v práci a zme­niť tak ži­vot 30 au­tis­tom.

 

a simulator 1

Ukážka si­mu­lá­tora

zdroj: tla­čová správa, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: tech­ra­dar.com

Pridať komentár (0)