Na Slo­ven­sku vzni­kol prvý simu­lá­tor autizmu vo vir­tu­ál­nej rea­lite na svete

Michal Sorkovský / 3. apríla 2016 / Tools a produktivita

Vidia farby, majú foto­gra­fickú pamäť, neve­dia čítať emó­cie, vyru­šujú ich hlasné či nepra­vi­delne sa opa­ku­júce zvuky. Ľudia trpiaci poru­chami autis­tic­kého spek­tra vidia svet často úplne odlišne ako my. Preto je pre nás ťažké pred­sta­viť si, čo pre­ží­vajú a prečo na nie­ktoré pod­nety rea­gujú inak, ako my. Spo­loč­nosť na pomoc oso­bám s autiz­mom (SPOSA) preto vyvi­nula v spo­lu­práci s agen­tú­rami See­same a iNFI­NITE Pro­duc­tion simu­lá­tor autizmu, ktorý dokáže bež­ným ľuďom vďaka minú­to­vej simu­lá­cii vo vir­tu­ál­nej rea­lite pri­blí­žiť pocity stredne funkč­ného autistu. 

Uzat­vá­ra­nie sa pred sve­tom je obrana

Ako sa asi cíti autista, keď vojde do kaviarne? Hodiny tikajú, hučí kávo­var, ľudia sa zho­vá­rajú. Nie­kto dupká nohou, iní pokr­čil šuš­tiaci papier. Cez okno svieti slnko a rozoh­ráva sve­telnú hru na lesk­lých kach­lič­kách za barom. A to sme ešte nespo­me­nuli vône: silná kávová vôňa sa mieša s ciga­re­to­vým dymom zvonka. Nie­kde na pozadí môžete cítiť pra­ženú cibuľku od raňa­jok. Z výlevky páchne zvet­rané čer­vené víno. Znie ti to pove­dome? Prav­de­po­dobne si podobnú situ­áciu zažili už veľa­krát a ani si to neuve­do­mil.

Nie­ktorí ľudia s poru­chami autis­tic­kého spek­tra však vní­majú každý jeden detail zo spo­me­nu­tej situ­ácie sto­ná­sobne cit­li­vej­šie. „Autis­tom vadia nepra­vi­del­nosti. Vší­majú si detaily a neve­dia ich odfil­tro­vať tak, ako bežní ľudia. Keď sa dostanú do kon­fliktu s rea­li­tou, ktorá je pre nich rušivá (zvuky, pachy, vizu­álne dojmy bez ladu a skladu), sna­žia sa unik­núť, pre­tože sa cítia nekom­for­tne, dokonca až v ohro­zení. Ich nevr­losť či uzav­re­tosť je spô­so­bená von­kaj­šími pod­netmi, ktoré pre ostat­ných zostá­vajú nepo­všim­nuté,“ vysvet­ľuje Miku­láš Štubňa zo spo­loč­nosti SPOSA.

Nepo­ria­dok v pod­ne­toch, ktorý frus­truje

Člo­vek trpiaci autiz­mom sa snaží vo všet­kých von­kaj­ších pod­ne­toch nájsť nejakú pra­vi­del­nosť alebo poria­dok. Sústredí sa na to do tej miery, že to pohltí celú jeho pozor­nosť – nemusí byť preto schopný vní­mať ďal­šie pod­nety. „Člo­vek s autis­tic­kou poru­chou sa jed­no­du­cho snaží vyrov­nať s von­kaj­ším „nepo­riad­kom“ v pod­ne­toch a až potom je schopný sa posu­núť ďalej, naprí­klad vní­mať, čo mu hovo­ríte. Ak sa mu to nepo­darí, okrem neschop­nosti sa sústre­diť môže poci­ťo­vať aj frus­trá­ciu,“ opi­suje M. Štubňa.

Minú­tová simu­lá­cia „Kavia­reň“ vznikla na základe dostup­ných zna­lostí poci­tov a výpo­vedí ľudí trpia­cich autiz­mom. Pred­sta­vuje jedi­nečnú mož­nosť vidieť svet očami autistu pre bež­ného člo­veka. Simu­lá­ciu nemožno vní­mať doslovne: v rámci diag­nózy „poru­cha autis­tic­kého spek­tra“ exis­tujú desiatky dru­hov autizmu, neho­vo­riac o indi­vi­du­ál­nej miere pos­ti­hnu­tia. Kým níz­ko­funkčný autista má prob­lémy s komu­ni­ká­ciou a je neschopný socia­li­zá­cie, vyso­ko­funkč­ného autistu na prvý pohľad nemu­síte rozo­znať od bež­ného člo­veka.

a smulator 2

Ukážka simu­lá­tora

Ako to fun­guje?

Stačí si nasa­diť na oči oku­liare na vir­tu­álnu rea­litu Ocu­lus Rift a spus­tiť prog­ram na výkon­nom počí­tači. „Simu­lá­tor sme vytvo­rili v prvom rade pre rodin­ných prí­sluš­ní­kov ľudí trpia­cich autiz­mom. Vďaka nemu si budú môcť oveľa lep­šie pred­sta­viť, čo ich blízky pre­žíva a ako odlišne vníma svet. Simu­lá­tor sme odskú­šali už na nie­koľ­kých podu­ja­tiach a v budúc­nosti by sme ho radi dali k dis­po­zí­cii nie­len pre rodiny našich čle­nov, ale naprí­klad aj pre edu­kačné akti­vity. V tomto prí­pade totiž roz­hodne platí, že je lep­šie raz zažiť, ako sto­krát počuť,“ dodáva M. Štubňa.

2D video demo:

Aj Ty môžeš pod­po­riť pro­jekt Autisti v práci a zme­niť tak život 30 autis­tom.

a simulator 1

Ukážka simu­lá­tora

zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com

Pridať komentár (0)