Naj­väč­šia sociálna sieť spúšťa Live Stre­a­ming appku – zatiaľ však len pre celeb­rity

Alexandra Dulaková / 7. augusta 2015 / Business

Ak ste dote­raz mali pocit, že váš náhľad do života obľú­be­nej celeb­rity nebol dosta­točne veľký, naj­väč­šia sociálna sieť ponúka rie­še­nie. Vďaka Live Stre­a­mingu uvi­díte útržky zo života zná­mych ľudí bez časo­vej bari­éry, priamo cez váš pro­fil.

Hneď v prvý deň plá­nujú videá zve­rej­niť naprí­klad Serena Wil­liams a The Rock. Aj keď už dávno exis­tujú iné apli­ká­cie, kde by mohli uro­biť v pod­state to isté, nikde neos­lo­via také veľké množ­stvo fanú­ši­kov, ako na Face­bo­oku. Žiadne iné médium nepo­núka ani taký prie­hľadný a jed­no­du­chý spô­sob dis­ku­sie.

Okrem toho má Face­bo­oková ver­zia svoje výhody nie­len pre nich, ale aj pre bež­ných smr­teľ­ní­kov, ktorí túto fun­kciu mimo­cho­dom zatiaľ využí­vať nebudú môcť – to aby sa pre­d­išlo zby­toč­ným videám typu „pozrite sa na moju pra­že­nicu“ a podobne. Tak naprí­klad, videá sa po ukon­čení live stre­a­mingu nevy­mažú a nezmiznú. Stanú sa súčas­ťou pro­filu danej celeb­rity a každý jeho fol­lo­wer si ich bude môcť pozrieť aj neskôr. Nebudú fanú­ši­kov ani zahl­co­vať otrav­nými noti­fi­ká­ciami zo stránky, ktorú lajkli pred rokom a teraz ich už vôbec nezau­jíma. Podľa náv­štev­nosti a počtu klik­nutí sa vytvo­ria isté pre­fe­ren­cie a na ich základe bude o kro­koch celeb­rít ich fol­lo­wer včas infor­mo­vaný. Všetko to bude pre­bie­hať pro­stred­níc­tvom push noti­fi­ká­cie, aby live video nikto nezmeš­kal.

Ini­cia­tíva vyšla aj od samot­ných celeb­rít. Už dlhší čas tvr­dili, že live stre­a­ming je pre nich najo­sob­nejší spô­sob kon­taktu s fanú­šikmi a od sociál­nych sietí podobnú func­kiu žia­dali už vyše roka. Aby sa pre­d­išlo neže­la­ným reak­ciám a aby nestra­tili chuť stre­a­mingy tvo­riť, neslušné a vul­gárne komen­tára k videám budú auto­ma­ticky miz­núť. Ak si video pozrie ďal­šia ove­rená celeb­rita, autora stre­a­mingu Face­book neza­budne infor­mo­vať.

Ak si sami budeme môcť vybrať stre­amy od ľudí, ktorí nás zau­jí­majú a kto­rých prís­pevky sú pre nás rele­vantné, môže sa táto fun­kcia stať prí­jem­ným spes­tre­ním našich dní. Pri­ro­dzene bude treba vytvo­riť fil­tre, ktoré nás ušet­ria od prís­pev­kov. Koniec kon­cov, keď sa nám niečo nebude páčiť, vždy môžeme podobné noti­fi­ká­cie vypnúť a odig­no­ro­vať. 

Svoje prvé face­book lives­tre­a­ming video majú za sebou už aj Junior a Mar­cel z Fun­ra­dia. Ak si to zmeš­kal, pozri ako celý lives­tream pre­bie­hal. Mys­lím, že skvelý krok od face­bo­oku. ;)
 

Kura­tenka, maly krok pre clo­veka, velky skok pre nas

Posted by Junior a Mar­cel on 7. august 2015

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: Techc­runch

Pridať komentár (0)