Nakúp nákup, ktorý pomôže!

Redakcia / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

Ulov si kúsky zo šat­níka zná­mych osob­ností a príď na Ce­lo­denné dobré na­ku­po­va­nie.

Ulov si kúsky zo šat­níka zná­mych osob­ností a príď na Ce­lo­denné dobré na­ku­po­va­nie.

Je­di­nečný a štý­lový se­cond-hand NO­SENE už po 7-my krát v Bra­ti­slave or­ga­ni­zuje ce­lo­denný cha­ri­ta­tívny event. Už v uto­rok 16.11.2018 si mô­žeš kú­piť kúsky zo šat­níka sve­to­zná­mej fo­to­grafky Má­rie Švar­bo­vej, pod­ni­ka­teľky a fi­lan­tropky Sil­vie Kuš­ní­ro­vej a ria­di­teľky ko­mu­ni­ká­cie Tatra banky Mi­lady Ha­lo­vej.

Ce­lou pre­daj­nou su­mou spo­ločne pod­po­ríme po­moc pre tri ob­čian­ske zdru­že­nia.

Je­di­nečná prí­le­ži­tosť kedy si po­čas je­di­ného dňa ulo­víš špe­ciálne kúsky sve­to­zná­mych zna­čiek za zlo­mok ceny a pris­pe­ješ tam, kde je to po­trebné. Ob­le­če­nie zna­čiek ako Ale­xan­der Mcqu­een, DKNY, Acne stu­dios, Miu Miu ale aj bežne do­stup­ných ako je Zara či Mango iba je­diný deň – pri­pra­vené vo­ňavé.

Event, kto­rého vznik za­čal spo­lu­prá­cou so Sil­viou Kuš­ní­ro­vou pri ,,vý­pre­daji“ jej šat­níka už v roku 2016 a úspešne po­kra­čuje až do­dnes.

Vy­jad­re­nie Sisa

,,Mám rada veci, ktoré dá­vajú zmy­sel. A ve­rím, že dobrá ener­gia ge­ne­ruje ďal­šie dobro a to sa mi páči. Tento pro­jekt mi dáva zmy­sel už len tým, že robí dobre dva­krát. Keď si nie­kto kúpi moju vec a urobí mu ra­dosť a táto vec do­stane nový ži­vot. Ta­kýto ná­kup na­vyše vy­ge­ne­ruje fi­nan­cie aj na po­moc vzác­nym or­ga­ni­zá­ciám, ktoré majú ro­be­nie dobra v kaž­do­den­nom po­slaní. Ta­kéto vzácne ná­so­be­nie dobra a tento po­cit by sme si mali do­priať čas­tej­šie.“ ho­vorí Mi­lada Há­lová

A kam sme­ruje fi­nančná po­moc vy­zbie­raná po­čas tohto eventu?

Ná­ku­pom pod­po­ríte hneď tri ob­čian­ske zdru­že­nia – My­Mamy Oz., o.z. Divé Maky a Raná sta­rost­li­vosť o.z., ktoré vďaka prís­pevku môžu po­kra­čo­vať v ší­rení svo­jej myš­lienky a po­moci ľu­ďom, ktorí to majú v ži­vote o niečo ťaž­šie.

,,Ob­le­če­nie, ktoré zá­kaz­níci v NO­SENE nájdu má svoj prí­beh a na­vyše po­máha dob­rej veci. Ce­lo­denné dobré na­ku­po­va­nie, z kto­rého celý vý­ťa­žok pod­porí dobrú vec sme sa roz­hodli pri­pra­vo­vať v spo­lu­práci so zná­mymi osob­nos­ťami aj preto, že ich ob­le­če­nie, ktoré už ne­no­sia pod­porí rôzne témy a ob­lasti,“ ob­jas­ňuje Katka Hu­ty­rová, spo­lu­ma­ji­teľka a ma­na­žérka NO­SENE.

Ne­za­budni, platí staré známe – kto skôr príde, ten má naj­väč­šiu šancu ulo­viť si naj­lep­šie kúsky.

Za­píšte si preto do ka­len­dára deň 16.11.2018 a sle­dujte event aj priamo na Fa­ce­bo­oku (pre­link na evet https://www.fa­ce­book.com/events/321982548386034/)

Pridať komentár (0)