Nároky na potraviny rastú. Slováci dnes už viac dbajú na kvalitu a zloženie potravín

TS / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Slo­váci zme­nili za po­sled­ných 25 ro­kov svoje zmýš­ľa­nie pri ná­kupe po­tra­vín
  • Kým pred štvrť­sto­ro­čím sme v ob­cho­doch po­tra­viny vô­bec hľa­dali a naj­dô­le­ži­tej­ším kri­té­riom bola cena, dnes na prvé miesto dá­vame kva­litu a zlo­že­nie po­tra­vín
  • Zdravé, bio, ra­cio a špe­ciálne po­tra­viny pre zá­kaz­ní­kov s po­tra­vi­no­vou in­to­le­ran­ciou
  • Tieto druhy po­tra­vín za­zna­me­nali od 90-tych ro­kov vý­razný ná­rast v na­šich ko­ší­koch
zdroj: Pixabay
  • Slo­váci zme­nili za po­sled­ných 25 ro­kov svoje zmýš­ľa­nie pri ná­kupe po­tra­vín
  • Kým pred štvrť­sto­ro­čím sme v ob­cho­doch po­tra­viny vô­bec hľa­dali a naj­dô­le­ži­tej­ším kri­té­riom bola cena, dnes na prvé miesto dá­vame kva­litu a zlo­že­nie po­tra­vín
  • Zdravé, bio, ra­cio a špe­ciálne po­tra­viny pre zá­kaz­ní­kov s po­tra­vi­no­vou in­to­le­ran­ciou
  • Tieto druhy po­tra­vín za­zna­me­nali od 90-tych ro­kov vý­razný ná­rast v na­šich ko­ší­koch

Slo­vá­kom jed­no­du­cho dnes viac zá­leží na tom, aby jedli zdrav­šie a hod­not­nej­šie, vy­plýva z pries­kumu zmien ná­kup­ného sprá­va­nia za po­sled­ných 25 ro­kov, ktorý pre BILLA pri­pra­vila spo­loč­nosť 2muse na vzorke 1 009 res­pon­den­tov.

Naj­rad­šej máme vý­robky z mlieka

Pries­kum od­kryl, že denne naj­čas­tej­šie ku­pu­jeme mliečne vý­robky, chlieb, pe­čivo, ovo­cie a ze­le­ninu. V ná­kup­ných ko­ší­koch ne­chý­bajú ani mä­sové vý­robky a vaj­cia. Niečo viac ako tre­tina opý­ta­ných be­rie do­dr­žia­va­nie pit­ného re­žimu vážne a pra­vi­delne na­ku­puje aj ne­al­ko­ho­lické ná­poje. „Trendy v ná­kup­ných zvyk­los­tiach sme pre­mietli aj do na­šich pre­dajní. Už pri vstupe zá­kaz­ní­kov pri­víta čerstvé ovo­cie a ze­le­nina, za kto­rým na­sle­duje od­de­le­nie chleba a pe­čiva. Sú­čas­ťou mno­hých pre­dajní je mä­sový pult s vlast­ným mä­sia­rom. V najb­liž­šom ob­dobí sa bu­deme sú­stre­ďo­vať na ich roz­ší­re­nie na ďal­šie pre­dajne. Rov­nako tak naše plány za­hŕňajú roz­ší­re­nie tep­lých pul­tov. Ich ob­ľú­be­nosť z roka na rok ras­tie a my chceme zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť roz­ší­rený sor­ti­ment o rôzne druhy mä­si­tých i bez­mä­si­tých po­kr­mov a po­lie­vok,“ ho­vorí vý­konná ria­di­teľka BILLA, s.r.o. Al­bena Geor­gieva. Ako ďa­lej do­dáva, BILLA zvý­šila za po­sled­ných päť ro­kov po­diel čerstvého sor­ti­mentu o 5 %.

Pri­stu­pujú k svojmu zdra­viu rov­nako zod­po­vedne ženy i muži? „Sú to práve ženy, ktoré ve­nujú väč­šiu po­zor­nosť tomu, čo si v ob­chode vy­berú. Ok­rem bež­ných po­tra­vín siahnu aj vý­razne čas­tej­šie po zdra­vých pro­duk­toch, bio vý­rob­koch a po­tra­vi­nách bez lepku a lak­tózy,“ vy­svet­ľuje Eva Sa­vi­nová z pries­kum­nej agen­túry 2muse. „Slo­váci me­dzi 46 až 55 ro­kov zas naj­viac ku­pujú kávu,“ do­dáva E. Sa­vi­nová.

Pries­kum uká­zal, že až 43 % opý­ta­ných Slo­vá­kov zájde denne alebo tak­mer denne do ob­chodu do­pl­niť svoje zá­soby a mi­nie me­nej ako 10 €. Ďal­ších 43 % tak urobí 2 až 3-krát týž­denne, pri­čom prie­merná suma jed­ného ná­kupu sa po­hy­buje okolo 22 €.

Aj po­tra­viny sú do­stup­nej­šie, aj my ži­jeme inak

Bio pro­dukty, zdravé pro­dukty či po­tra­viny vhodné pre ľudí s rôz­nymi in­to­le­ran­ciami – to je zo­znam po­tra­vín, ktoré dnes na­ku­pu­jeme čas­tej­šie ako v 90-tych ro­koch. Me­dzi fa­vo­ri­tov sa do­stalo aj ovo­cie, ze­le­nina a slané po­chu­tiny. Každý tretí Slo­vák si za­hŕňa do tejto ka­te­gó­rie aj mliečne vý­robky, ku­ra­cie mäso a ryby. Tento trend odô­vod­ňu­jeme tým, že v mi­nu­losti ne­boli tieto pro­dukty fy­zicky do­stupné na pul­toch pre­dajní. „V 90-tych ro­koch sa ne­dalo na­kú­piť všetko ako te­raz. Boli sme radi, ak sme do­stali mäso, ze­le­ninu a ja­blká. Po­ma­ranč, ba­nán a po­dobné vy­mo­že­nosti ne­boli,“ vy­svet­ľuje je­den z res­pon­den­tov. Rôz­no­ro­dosť nášho ná­kup­ného ko­šíka je však spô­so­bená aj tým, že sa náš ži­votný štýl za po­sled­ných 25 ro­kov vý­razne zme­nil.

Dô­le­žitá je pre nás kva­lita a zlo­že­nie, ale vy­be­ráme aj podľa ceny a lo­kál­nej vý­roby

Až tre­tina Slo­vá­kov si myslí, že sme sa v mi­nu­losti roz­ho­do­vali na zá­klade ceny tej kto­rej po­tra­viny a až po­tom sme pri­hlia­dali na ich kva­litu. Dnes sme však ako spot­re­bi­te­lia ná­roč­nejší a v po­tra­vi­nách  hľa­dáme už aj niečo viac ako iba vý­hodnú kúpu. Aj keď cena hrá stále dô­le­žitú úlohu, na prvé miesto kla­dieme kva­litu po­tra­vín.

Čím ďa­lej, tým viac sa u nás pre­ja­vuje aj po­tra­vi­nový lo­kál­pat­ri­otiz­mus, sa­moz­rejme za pred­po­kladu kon­ku­ren­cie­schop­nej ceny a oča­ká­va­nej kva­lity. Viac ako 10 % z nás rad­šej pod­porí do­mácu eko­no­miku a vy­be­rie si vý­ro­bok od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov.

Do nášho ná­kup­ného sprá­va­nia sa po­maly za­čína vkrá­dať aj eko­lo­gické sve­do­mie. Síce je naše „eco  friendly“ roz­mýš­ľa­nie iba na mier­nom vzo­stupe, za­čí­name si vší­mať aj také veci ako na­prí­klad ba­le­nie po­tra­vín še­trné k prí­rode. Pre­dov­šet­kým si však no­síme do ob­cho­dov svoje vlastné ná­kupné tašky.

Na­ku­pu­jeme viac, ale chceme zá­ro­veň aj ušet­riť

Ná­kupné sprá­va­nie nie je len o tom po akých po­tra­vi­nách v ob­chode siah­neme. Dô­le­žité je aj akým spô­so­bom na­ku­pu­jeme. Kla­dieme stále veľký dô­raz na to, ako a kde ušet­riť a vy­hľa­dá­vame ak­ci­ový to­var či „štu­du­jeme“ le­táky.

„Ná­kupné sprá­va­nie ľudí je nie­kedy po­riadna al­chý­mia, a to ne­ho­vo­rím iba o Slo­vá­koch. Na­šou úlo­hou je zmeny v sprá­vaní za­chy­tiť alebo pred­ví­dať a vhodne na ne re­a­go­vať. Pre­fe­ren­cia kva­lity a čerstvosti je spo­jená s tren­dom zdrav­šieho ži­vot­ného štýlu. Vo vše­obec­nosti ob­ľu­bujú ovo­cie a ze­le­ninu od na­šich do­má­cich pes­to­va­te­ľov a mäso od slo­ven­ských far­má­rov, ktoré v Bille pre­dá­vame pod znač­kou Slo­ven­ská farma,“ do­pĺňa ria­di­teľka a do­dáva, že jed­nou z od­po­vedí na zá­kaz­nícky do­pyt je aj roz­ši­ro­va­nie pri­vát­nych zna­čiek, ktoré po­nú­kajú kva­litu pre kaž­dého. Pre­daj pri­vát­nych zna­čiek tvorí viac ako 18 % z cel­ko­vého ob­ratu spo­loč­nosti.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)