Nemci žia­da­jú, aby EÚ od roku 2030 zaká­za­la spa­ľo­va­cie moto­ry

Rudolf Nečas / 17. októbra 2016 / Eko

Je to začia­tok kon­ca pre autá ako ich pozná­me dnes?

Nemec­ko stup­ňu­je svoj tlak na pou­ží­va­nie elek­tric­kých vozi­diel. Na začiat­ku toh­to leta kra­ji­na schvá­li­la zákon, kto­rý vyža­du­je, aby všet­ky novo­re­gis­tro­va­né auto­mo­bi­ly od roku 2030 mali nulo­vé emi­sie, čo v pod­sta­te zna­me­ná, že to musia byť elek­tro­mo­bi­ly. Uve­do­mi­li si, že pre spl­ne­nie cie­ľov Paríž­skej doho­dy o glo­bál­nom otep­ľo­va­ní tre­ba spra­viť viac, než obme­dziť pre­daj kla­sic­kých áut len v jed­nej kra­ji­ne. Nemec­ko sa teraz bude usi­lo­vať o rov­na­kú požia­dav­ku elek­tro­mo­bi­lov do roku 2030 pre celú Euró­pu.

car-emissions-in-milan-italy-889x547

foto: inhabitat.com

Nemec­ko sa zavia­za­lo zní­žiť do roku 2050 emi­sie oxi­du uhli­či­té­ho o 80 až 95 per­cent. Na spl­ne­nie toh­to sľu­bu je nut­né do roku 2030 zasta­viť nové regis­trá­cie áut spa­ľu­jú­cich ben­zín ale­bo naf­tu. V prí­pa­de, ak bude kam­paň úspeš­ná, vlá­da odha­du­je, že dostať z ciest exis­tu­jú­ce autá so spa­ľo­va­cí­mi motor­mi potr­vá asi 20 rokov.

Ako príp­ra­vu k zasta­ve­niu pre­da­ja kla­sic­kých áut Nemec­ko v aprí­li zalo­ži­lo moti­vač­ný prog­ram pre urých­le­nie výro­by a kupo­va­nia elek­tro­mo­bi­lov. Kľú­čo­vým kro­kom toh­to prog­ra­mu je 4000 eur pre ľudí, kto­rí si kúpia elek­tro­mo­bil. Penia­ze dosta­nú vo for­me zľa­vy z kúp­nej ceny a vyplá­ca­jú sa pria­mo pre­daj­co­vi.

best_electric_cars_feat-1500x844

foto: digitaltrends.com

Dva­ja nemec­kí naj­väč­ší výrob­co­via auto­mo­bi­lov, Daim­ler a Volk­swa­gen, už zve­rej­ni­li svo­je stra­té­gie v oblas­ti elek­tro­mo­bi­lov. Volk­swa­gen ozná­mil cieľ vyrá­bať do roku 2025 dva až tri mili­ó­ny elek­tro­mo­bi­lov roč­ne, vrá­ta­ne viac ako 30 nových “čis­to elek­tric­ky pohá­ňa­ných vozi­diel.”

V júni sa Daim­ler zavia­zal vyvi­núť eko­lo­gic­kej­ší dizajn pre všet­ky pohon­né jed­not­ky. Mer­ce­des-Benz na toh­to­roč­nom Paríž­skom auto­sa­ló­ne pred­sta­vil kon­cept elek­tric­ké­ho SUV s náz­vom Gene­ra­ti­on EQ. EQ je prvý z mno­hých mode­lov, kto­ré majú byť posta­ve­né na novej plat­for­me Mer­ce­de­su pre elek­tro­mo­bi­ly.

Roz­hod­nu­tie usi­lo­vať sa o celo­európ­sky zákaz nových vozi­diel so spa­ľo­va­cím moto­rom je urči­te veľ­kým kro­kom vpred. Nemec­ko má veľ­ký vplyv v Komi­sii EÚ so síd­lom v Bru­se­li, čo môže pomôcť pri ďal­šom roz­ši­ro­va­ní takých­to pred­pi­sov a uľah­čiť ich pri­ja­tie v ostat­ných kra­ji­nách únie.

Electric Car Charging in Amsterdam, Netherlands.

foto: sabinesnewhouse.com

zdroj: digitaltrends.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: independent.co.uk

Pridať komentár (0)