Nemci žia­dajú, aby EÚ od roku 2030 zaká­zala spa­ľo­va­cie motory

Rudolf Nečas / 17. októbra 2016 / Eko

Je to začia­tok konca pre autá ako ich poznáme dnes?

Nemecko stup­ňuje svoj tlak na pou­ží­va­nie elek­tric­kých vozi­diel. Na začiatku tohto leta kra­jina schvá­lila zákon, ktorý vyža­duje, aby všetky novo­re­gis­tro­vané auto­mo­bily od roku 2030 mali nulové emi­sie, čo v pod­state zna­mená, že to musia byť elek­tro­mo­bily. Uve­do­mili si, že pre spl­ne­nie cie­ľov Paríž­skej dohody o glo­bál­nom otep­ľo­vaní treba spra­viť viac, než obme­dziť pre­daj kla­sic­kých áut len v jed­nej kra­jine. Nemecko sa teraz bude usi­lo­vať o rov­nakú požia­davku elek­tro­mo­bi­lov do roku 2030 pre celú Európu.

car-emissions-in-milan-italy-889x547

foto: inhabitat.com

Nemecko sa zavia­zalo zní­žiť do roku 2050 emi­sie oxidu uhli­či­tého o 80 až 95 per­cent. Na spl­ne­nie tohto sľubu je nutné do roku 2030 zasta­viť nové regis­trá­cie áut spa­ľu­jú­cich ben­zín alebo naftu. V prí­pade, ak bude kam­paň úspešná, vláda odha­duje, že dostať z ciest exis­tu­júce autá so spa­ľo­va­cími motormi potrvá asi 20 rokov.

Ako príp­ravu k zasta­ve­niu pre­daja kla­sic­kých áut Nemecko v apríli zalo­žilo moti­vačný prog­ram pre urých­le­nie výroby a kupo­va­nia elek­tro­mo­bi­lov. Kľú­čo­vým kro­kom tohto prog­ramu je 4000 eur pre ľudí, ktorí si kúpia elek­tro­mo­bil. Peniaze dostanú vo forme zľavy z kúp­nej ceny a vyplá­cajú sa priamo pre­daj­covi.

best_electric_cars_feat-1500x844

foto: digitaltrends.com

Dvaja nemeckí naj­väčší výrob­co­via auto­mo­bi­lov, Daim­ler a Volk­swa­gen, už zve­rej­nili svoje stra­té­gie v oblasti elek­tro­mo­bi­lov. Volk­swa­gen ozná­mil cieľ vyrá­bať do roku 2025 dva až tri mili­óny elek­tro­mo­bi­lov ročne, vrá­tane viac ako 30 nových “čisto elek­tricky pohá­ňa­ných vozi­diel.”

V júni sa Daim­ler zavia­zal vyvi­núť eko­lo­gic­kejší dizajn pre všetky pohonné jed­notky. Mer­ce­des-Benz na toh­to­roč­nom Paríž­skom auto­sa­lóne pred­sta­vil kon­cept elek­tric­kého SUV s náz­vom Gene­ra­tion EQ. EQ je prvý z mno­hých mode­lov, ktoré majú byť posta­vené na novej plat­forme Mer­ce­desu pre elek­tro­mo­bily.

Roz­hod­nu­tie usi­lo­vať sa o celo­európ­sky zákaz nových vozi­diel so spa­ľo­va­cím moto­rom je určite veľ­kým kro­kom vpred. Nemecko má veľký vplyv v Komi­sii EÚ so síd­lom v Bru­seli, čo môže pomôcť pri ďal­šom roz­ši­ro­vaní takýchto pred­pi­sov a uľah­čiť ich pri­ja­tie v ostat­ných kra­ji­nách únie.

Electric Car Charging in Amsterdam, Netherlands.

foto: sabinesnewhouse.com

zdroj: digitaltrends.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: independent.co.uk

Pridať komentár (0)