O budúcnosti centier podnikových služieb – CPS Summit privíta ich lídrov

Redakcia / 9. novembra 2018 / Zo Slovenska

Zvy­šu­júci sa do­pyt po kva­li­fi­ko­va­ných za­mest­nan­coch, efek­ti­vita, au­to­ma­ti­zá­cia či di­gi­ta­li­zá­cia. Aj o týchto prob­lé­moch sa bude dis­ku­to­vať po­čas dvoj­dňo­vého sum­mitu, ktorý je naj­výz­nam­nej­ším po­du­ja­tím pre ve­dúce osob­nosti Cen­tier pod­ni­ko­vých slu­žieb (CPS) na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­like. Náv­štev­ní­kov čaká de­sať zau­jí­ma­vých reč­ní­kov, pú­tavé pre­zen­tá­cie, ne­twor­king a pre­hliadky dvoch in­špi­ra­tív­nych cen­tier. CPS sum­mit sa usku­toční 20. – 21 .no­vem­bra v Bra­ti­slave

De­siatky cen­tier pod­ni­ko­vých slu­žieb za­mest­ná­vajú na Slo­ven­sku viac ako 35-ti­síc ľudí a zá­ro­veň pris­pie­vajú k sta­bi­li­zá­cii za­hra­nič­ných fi­riem u nás a k zvy­šo­va­niu ich pri­da­nej hod­noty. Ide o špe­cia­li­zo­vané po­bočky spo­loč­ností, ktoré pre­be­rajú nie­ktoré ich čin­nosti s cie­ľom vyš­šej efek­ti­vity.

Tento sek­tor u nás po­stupne ras­tie a v bu­dúc­nosti sa môže pri­bli­žo­vať aj do­mi­nant­nému au­to­mo­bi­lo­vému prie­myslu. No po­dobne ako iné firmy, aj cen­trá pod­ni­ko­vých slu­žieb na­rá­žajú na prob­lémy. Cie­ľom no­vem­bro­vého CPS sum­mitu je vy­tvo­riť plat­formu pre ich pred­sta­vi­te­ľov, kde o nich môžu spo­ločne dis­ku­to­vať, in­špi­ro­vať sa prí­behmi ko­le­gov z praxe a zís­kať nové od­po­rú­ča­nia.

Je­di­nečný prog­ram sa za­čína dvoma pre­hliad­kami cen­tier zdie­ľa­ných slu­žieb. „Po­čas pr­vého dňa si náv­štev­níci po­zrú nové CPS spo­loč­nosti De­uts­che Te­le­kom Ser­vi­ces Europe v Ste­ine a in­špi­ra­tívne pries­tory spo­loč­nosti CBRE na Sta­ro­mest­skej ulici v bu­dove UNIQ. Zau­jať môže aj to, že táto firma stojí za pro­jek­tom Of­fice Roka,“ ho­vorí Ro­man Slo­vi­nec, ria­di­teľ spo­loč­nosti EBCG, ktorá sum­mit or­ga­ni­zuje. Za­tiaľ čo té­mou pr­vého dňa bude fe­no­mén „Smart WorkS­pace„, po­kra­čo­va­nie kon­fe­ren­cie bude ve­no­vané ob­las­tiam pra­cov­nej sily, jej kva­lity, efek­ti­vite a ino­vá­ciám.

 

EBCG or­ga­ni­zuje me­dzi­ná­rodné kon­fe­ren­cie už nie­koľko ro­kov a aj na toh­to­ročný CPS sum­mit pri­lá­kal množ­stvo zau­jí­ma­vých mien. O vod­cov­stve a at­ri­bú­toch sku­toč­ného lídra bude roz­prá­vať Bra­ni­slav Be­rec, šéf špe­ciál­nych ope­rá­cií glo­bál­nych zdie­ľa­ných slu­žieb spo­loč­nosti OS­RAM; tému fi­rem­nej kul­túry zase pred­staví Da­vid Mans­feld, ge­ne­rálny ria­di­teľ John­son & John­son. Po­zva­nie pri­jala aj ria­di­teľka In­šti­tútu fi­nanč­nej po­li­tiky Lu­cia Šrám­ková, fi­nančná ria­di­teľka NESS KE, s. r. o. Zu­zana Že­lin­ská a mnohí iní.

„Zau­jí­ma­vos­ťou bude aj mož­nosť dis­ku­to­vať s vy­bra­nými reč­níkmi za okrúh­lym sto­lom. Môžu si vy­brať svoju ob­ľú­benú tému a pre­brať ju do hĺbky, alebo sa me­dzi jed­not­li­vými stolmi pre­sú­vať,“ do­pĺňa Slo­vi­nec. De­baty budú viesť ve­dúci pred­sta­vi­te­lia fi­riem Co­ves­tro, Le­novo, NESS KE, s. r. o. a sdbs. Pre­zen­tá­cie a dis­ku­sie na pó­diu do­pl­nia pre­stávky na ne­twor­king, kon­cert spe­váčky In­grid Be­z­á­ko­vej spo­jenú s af­ter­párty.

O spo­loč­nosti EBCG

Spo­loč­nosť EBCG bola za­lo­žená v roku 2010 Ro­ma­nom Slo­vin­com a Šte­fa­nom Na­ďom. Doma i v za­hra­ničí or­ga­ni­zuje me­dzi­ná­rodne stra­te­gické kon­fe­ren­cie, fóra a od­borné ško­le­nia, kto­rých cie­ľom je po­môcť kli­en­tom zís­kať kva­litné in­for­má­cie z pr­vej ruky a učiť sa od tých naj­lep­ších. EBCG zá­ro­veň pro­pa­guje Slo­ven­sko v za­hra­ničí, po­máha mestu Bra­ti­slava v MICE ces­tov­nom ru­chu a dáva za­čí­na­jú­cim slo­ven­ským fir­mám pries­tor na zvi­di­teľ­ne­nie sa. Na ich po­du­ja­tia pra­vi­delne pri­chá­dzajú pred­sta­vi­te­lia naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských a sve­to­vých fi­riem, no aj ľu­dia zo štát­neho sek­tora. Ro­man Slo­vi­nec sa vý­znamne po­die­ľal na za­lo­žení klubu fi­nanč­ných ria­di­te­ľov CFO Club na Slo­ven­sku. Ide o ne­zis­kovú plat­formu ur­čenú na vý­menu in­for­má­cií a skú­se­ností, ktorá po­sky­tuje mož­nosť nad­vä­zo­vať ne­for­málne kon­takty z pro­stre­dia fi­nanč­ného sek­tora.

Zis­tite viac tu.

Pridať komentár (0)