Pre­páč, Ocu­lus, ale moje peniaze vra­zím do Holo­Lens

Michal Ondro / 10. apríla 2016 / Business

Súboj head­se­tov, s kto­rými zaži­ješ inú rea­litu, sa vyos­truje. Na jed­nej strane Mic­ro­soft Holo­Lens Dev kit a na dru­hej Ocu­lus Rift. Ktorý z nich si získa viac priaz­niv­cov a do kto­rého sa oplatí inves­to­vať?

Možno by si čakal, že praví milov­níci naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií budú vo vytr­žení z oboch zaria­dení. Podľa prvých reak­cií sa však uká­zalo, že to nemusí pla­tiť. Holo­Lens totiž doká­zal niečo, čo sa Ocu­lusu nikdy nepo­da­rilo: Pre­sved­čil uží­va­teľa o tom, že s ním nazerá do budúc­nosti.

AR vs VR

maxresdefault

foto: i.ytimg.com

Obe zaria­de­nia sú vo svo­jej pod­state veľmi podobné. V oboch prí­pa­doch ide o obra­zovky, ktoré si nasa­díš na hlavu. Futu­ris­tický výzor zaru­čený. Tu sa však podob­nosti kon­čia. Vir­tu­álna rea­lita (VR), ktorú vytvára Ocu­lus, slúži na pre­roz­prá­va­nie rôz­nych prí­be­hov, hra­nie hier a adre­na­lí­novú jazdu na hor­skej dráhe – v prí­pade, že na to máš žalú­dok.

Holo­Lens, na dru­hej strane, je die­ťa­ťom tzv. roz­ší­re­nej rea­lity (aug­men­ted rea­lity – AR). Ide o high-tech ver­ziu toho, kde Google Glass poho­rel. Namiesto toho, aby pchali počí­tač kam nepatrí, zvo­lili si tro­chu inú cestu. Naroz­diel od Google Glass, nie je Holo­Lens ďal­ším “nos-ho-stále-na-sebe” pro­duk­tom.

Ocu­lus, ktorý stojí 600 dolá­rov, je oveľa lac­nejší ako 3000-dolá­rový Holo­Lens, no drahší pro­dukt sa môže pochvá­liť tým, že je do head­setu zabu­do­vaný celý počí­tač. Ocu­lus musí byť „uvia­zaný“ na nama­kané herné PC, kde je potreba mať aj kva­litné gra­fické záze­mie. Nemu­síš však minúť roz­die­lo­vých 2400 dolá­rov na lep­šie PC, aby si utia­hol Rift. Ale môžeš. Holo­Lens už má PC v sebe. Nepo­rov­na­teľné výdavky sú takto razom porov­na­teľné.

maxresdefault (1)

foto: i.ytimg.com

Prob­lém však nie je ani tak v penia­zoch. Naj­väčší prob­lém, ktorý ľudia s Ocu­lu­som majú je to, že jed­no­du­cho nevi­dia jeho zmy­sel. Poze­ra­nie filmu má byť predsa spo­lo­čen­ská akti­vita, čo nepri­chá­dza do úvahy s mas­kou, ktorá zakrýva celú tvár. Mnohí ľudia nemajú ani čas na hra­nie PC hier. Samoz­rejme, že má Ocu­lus Rift čo ponúk­nuť, no nie každý je ochotný inves­to­vať dve alebo tri tisícky do PC len kvôli tomu, aby toto mohol naplno vyskú­šať.

Prvé skú­se­nosti ľudí, ktorí si Holo­Lens vyskú­šali, hovo­ria za všetko. Mnohí si mys­leli, že ich už nemá čím osl­niť. Že to nebude nič nové. No ľudia sa mýlia. Holo­Lens ich dostal a zostali bez slov. Je tech­no­ló­giou, ktorá má zmy­sel pre ľudí, ktorí sa nechcú uzam­knúť pred oko­li­tým sve­tom, ktorí sa chcú zlep­šo­vať spolu s tech­no­ló­giou a ktorí chcú roz­ší­riť svoje životy.

Mic­ro­soft Holo­Lens doká­zal, že AR môže byť spo­lo­čen­ská a súčas­ťou reál­neho sveta. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie – zabud­neš na to, že máš niečo na hlave.

Pri­ro­dze­nejší záži­tok

businessglory_Microsoft-HoloLens

foto: businessglory.com

Len ťažko vysvet­liť, ako rýchlo si člo­vek zvykne na svet okolo seba, ktorý pokrý­vajú rôzne dáta. Prví ľudia, kto­rým sa táto mož­nosť naskytla, hovo­ria o úplne nor­mál­nom a pri­ro­dze­nom pocite už po 15 – 20 minú­tach od nasa­de­nia na hlavu.

Na pred­vá­dza­cej kon­fe­ren­cii sa hrali šiesti ľudia takúto hru: Všetci spo­ločne ovlá­dali jeden 3D model a inte­rak­cia medzi nimi pre­bie­hala v reál­nom čase. Jeden z pra­cov­ní­kov Mic­ro­softu pri­šiel k jed­nému z nich a spý­tal sa ho: „Kde je Ener­ge­tický Por­tál?“. Ten najprv neod­po­ve­dal, lebo neve­del, čo si o jeho otázke má mys­lieť. No po tom, čo sa obzrel okolo seba, uká­zal prs­tom a pove­dal: „Tam je.“. A vtedy mu to doplo.

O svo­jej skú­se­nosti pove­dal: „V tom momente som si uve­do­mil, že on na sebe nemá Holo­Lens a nemá ako ten por­tál vidieť. A presne to bol ten moment kedy som si uve­do­mil, že AR má oveľa väčší zmy­sel ako VR. Svet je v nej taký pri­ro­dzený aj napriek tomu, že okolo teba pole­tujú rôzne digi­tálne dáta. Toto v ume­lom svete Ocu­lusu neza­ži­ješ.“

Microsoft_HoloLens

foto: http://cdn2.pcadvisor.co.uk/

Jediné nega­tí­vum Holo­Lens je možno to, že ak ho máš na hlave, tak sa zaobe­ráš vecami okolo seba, ktoré nikto iný nevidí – čo môže pôso­biť tro­chu stra­ši­delne. V tomto geniál­nom videu sa môžeš pozrieť na Holo­Lens tro­chu bliž­šie. Keď ho raz vyskú­šaš, bude ti jedno, ako pri tom vyze­ráš.

Treba však pamä­tať na jednu pod­statnú vec. Na roz­diel od Google Glass, Holo­Lens nie je určený na nose­nie vonku — medzi ľuďmi. Na to nikdy ani určený nebol. Inte­rak­cia so sve­tom má pre­bie­hať v kon­tro­lo­va­ných pod­mien­kach, ako napr. doma, v kan­ce­lá­rii alebo dizaj­no­vom štú­diu.

Kúzlo Holo­Lens je v pre­po­jení reál­neho sveta a sveta AR. Ľudia nebudú mať záu­jem o to, aby sa uzav­reli pred sku­toč­ným sve­tom a vní­mali len ten roz­práv­kový. No head­set, ktorý dokáže meniť svet okolo mňa a len za 3000 dolá­rov? Svo­jich fanú­ši­kov si určite nájde. A nebude ich málo.

VR je síce šikovná a zábavná, no dlho­dobo nemá žiadny zmy­sel. AR je už iná káva a ja sa už teraz nemô­žem doč­kať toho, čo pri­ne­sie budúc­nosť.

zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wired.com

Pridať komentár (0)