Pre­páč, Ocu­lus, ale moje penia­ze vra­zím do Holo­Lens

Michal Ondro / 10. apríla 2016 / Business

Súboj head­se­tov, s kto­rý­mi zaži­ješ inú rea­li­tu, sa vyos­tru­je. Na jed­nej stra­ne Mic­ro­soft Holo­Lens Dev kit a na dru­hej Ocu­lus Rift. Kto­rý z nich si zís­ka viac priaz­niv­cov a do kto­ré­ho sa opla­tí inves­to­vať?

Mož­no by si čakal, že pra­ví milov­ní­ci naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií budú vo vytr­že­ní z oboch zaria­de­ní. Pod­ľa prvých reak­cií sa však uká­za­lo, že to nemu­sí pla­tiť. Holo­Lens totiž doká­zal nie­čo, čo sa Ocu­lu­su nikdy nepo­da­ri­lo: Pre­sved­čil uží­va­te­ľa o tom, že s ním naze­rá do budúc­nos­ti.

AR vs VR

maxresdefault

foto: i.ytimg.com

Obe zaria­de­nia sú vo svo­jej pod­sta­te veľ­mi podob­né. V oboch prí­pa­doch ide o obra­zov­ky, kto­ré si nasa­díš na hla­vu. Futu­ris­tic­ký výzor zaru­če­ný. Tu sa však podob­nos­ti kon­čia. Vir­tu­ál­na rea­li­ta (VR), kto­rú vytvá­ra Ocu­lus, slú­ži na pre­roz­prá­va­nie rôz­nych prí­be­hov, hra­nie hier a adre­na­lí­no­vú jaz­du na hor­skej drá­he – v prí­pa­de, že na to máš žalú­dok.

Holo­Lens, na dru­hej stra­ne, je die­ťa­ťom tzv. roz­ší­re­nej rea­li­ty (aug­men­ted rea­li­ty – AR). Ide o high-tech ver­ziu toho, kde Goog­le Glass poho­rel. Namies­to toho, aby pcha­li počí­tač kam nepat­rí, zvo­li­li si tro­chu inú ces­tu. Naroz­diel od Goog­le Glass, nie je Holo­Lens ďal­ším “nos-ho-stá­le-na-sebe” pro­duk­tom.

Ocu­lus, kto­rý sto­jí 600 dolá­rov, je ove­ľa lac­nej­ší ako 3000-dolá­ro­vý Holo­Lens, no drah­ší pro­dukt sa môže pochvá­liť tým, že je do head­se­tu zabu­do­va­ný celý počí­tač. Ocu­lus musí byť „uvia­za­ný“ na nama­ka­né her­né PC, kde je potre­ba mať aj kva­lit­né gra­fic­ké záze­mie. Nemu­síš však minúť roz­die­lo­vých 2400 dolá­rov na lep­šie PC, aby si utia­hol Rift. Ale môžeš. Holo­Lens už má PC v sebe. Nepo­rov­na­teľ­né výdav­ky sú tak­to razom porov­na­teľ­né.

maxresdefault (1)

foto: i.ytimg.com

Prob­lém však nie je ani tak v penia­zoch. Naj­väč­ší prob­lém, kto­rý ľudia s Ocu­lu­som majú je to, že jed­no­du­cho nevi­dia jeho zmy­sel. Poze­ra­nie fil­mu má byť pred­sa spo­lo­čen­ská akti­vi­ta, čo nepri­chá­dza do úva­hy s mas­kou, kto­rá zakrý­va celú tvár. Mno­hí ľudia nema­jú ani čas na hra­nie PC hier. Samoz­rej­me, že má Ocu­lus Rift čo ponúk­nuť, no nie kaž­dý je ochot­ný inves­to­vať dve ale­bo tri tisíc­ky do PC len kvô­li tomu, aby toto mohol napl­no vyskú­šať.

Prvé skú­se­nos­ti ľudí, kto­rí si Holo­Lens vyskú­ša­li, hovo­ria za všet­ko. Mno­hí si mys­le­li, že ich už nemá čím osl­niť. Že to nebu­de nič nové. No ľudia sa mýlia. Holo­Lens ich dostal a zosta­li bez slov. Je tech­no­ló­gi­ou, kto­rá má zmy­sel pre ľudí, kto­rí sa nech­cú uzam­knúť pred oko­li­tým sve­tom, kto­rí sa chcú zlep­šo­vať spo­lu s tech­no­ló­gi­ou a kto­rí chcú roz­ší­riť svo­je živo­ty.

Mic­ro­soft Holo­Lens doká­zal, že AR môže byť spo­lo­čen­ská a súčas­ťou reál­ne­ho sve­ta. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie – zabud­neš na to, že máš nie­čo na hla­ve.

Pri­ro­dze­nej­ší záži­tok

businessglory_Microsoft-HoloLens

foto: businessglory.com

Len ťaž­ko vysvet­liť, ako rých­lo si člo­vek zvyk­ne na svet oko­lo seba, kto­rý pokrý­va­jú rôz­ne dáta. Prví ľudia, kto­rým sa táto mož­nosť naskyt­la, hovo­ria o úpl­ne nor­mál­nom a pri­ro­dze­nom poci­te už po 15 – 20 minú­tach od nasa­de­nia na hla­vu.

Na pred­vá­dza­cej kon­fe­ren­cii sa hra­li šies­ti ľudia takú­to hru: Všet­ci spo­loč­ne ovlá­da­li jeden 3D model a inte­rak­cia medzi nimi pre­bie­ha­la v reál­nom čase. Jeden z pra­cov­ní­kov Mic­ro­sof­tu pri­šiel k jed­né­mu z nich a spý­tal sa ho: „Kde je Ener­ge­tic­ký Por­tál?“. Ten najprv neod­po­ve­dal, lebo neve­del, čo si o jeho otáz­ke má mys­lieť. No po tom, čo sa obzrel oko­lo seba, uká­zal prs­tom a pove­dal: „Tam je.“. A vte­dy mu to doplo.

O svo­jej skú­se­nos­ti pove­dal: „V tom momen­te som si uve­do­mil, že on na sebe nemá Holo­Lens a nemá ako ten por­tál vidieť. A pres­ne to bol ten moment kedy som si uve­do­mil, že AR má ove­ľa väč­ší zmy­sel ako VR. Svet je v nej taký pri­ro­dze­ný aj napriek tomu, že oko­lo teba pole­tu­jú rôz­ne digi­tál­ne dáta. Toto v ume­lom sve­te Ocu­lu­su neza­ži­ješ.“

Microsoft_HoloLens

foto: http://cdn2.pcadvisor.co.uk/

Jedi­né nega­tí­vum Holo­Lens je mož­no to, že ak ho máš na hla­ve, tak sa zaobe­ráš veca­mi oko­lo seba, kto­ré nikto iný nevi­dí – čo môže pôso­biť tro­chu stra­ši­del­ne. V tom­to geniál­nom videu sa môžeš pozrieť na Holo­Lens tro­chu bliž­šie. Keď ho raz vyskú­šaš, bude ti jed­no, ako pri tom vyze­ráš.

Tre­ba však pamä­tať na jed­nu pod­stat­nú vec. Na roz­diel od Goog­le Glass, Holo­Lens nie je urče­ný na nose­nie von­ku — medzi ľuď­mi. Na to nikdy ani urče­ný nebol. Inte­rak­cia so sve­tom má pre­bie­hať v kon­tro­lo­va­ných pod­mien­kach, ako napr. doma, v kan­ce­lá­rii ale­bo dizaj­no­vom štú­diu.

Kúz­lo Holo­Lens je v pre­po­je­ní reál­ne­ho sve­ta a sve­ta AR. Ľudia nebu­dú mať záu­jem o to, aby sa uzav­re­li pred sku­toč­ným sve­tom a vní­ma­li len ten roz­práv­ko­vý. No head­set, kto­rý doká­že meniť svet oko­lo mňa a len za 3000 dolá­rov? Svo­jich fanú­ši­kov si urči­te náj­de. A nebu­de ich málo.

VR je síce šikov­ná a zábav­ná, no dlho­do­bo nemá žiad­ny zmy­sel. AR je už iná káva a ja sa už teraz nemô­žem doč­kať toho, čo pri­ne­sie budúc­nosť.

zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wired.com

Pridať komentár (0)