Odre­žú mu hla­vu. Talian­sky doktor chce uro­biť šia­le­nú ope­rá­ciu už o 8 mesia­cov

interez.sk / 30. marca 2017 / Zaujímavosti

zdroj: businessinsider.com, 9gag.com

Tak ako sa moder­né tech­no­ló­gie vyví­ja­jú rých­lym tem­pom, ruka v ruke s nimi sa vyví­ja aj oblasť medi­cí­ny. To potvr­dzu­je aj veľ­mi ambi­ci­óz­na ope­rá­cia, kto­rú chce talian­sky neuro­chi­rurg Ser­gio Cana­ve­ro usku­toč­niť kon­com toh­to roka. Ako prvý na sve­te chce vyko­nať trans­p­lan­tá­ciu hla­vy. Poku­sy o trans­p­lan­tá­ciu hla­vy boli síce pre­vá­dza­né aj v minu­los­ti, tie však nedo­pad­li tak, ako si leká­ri pred­sta­vo­va­li. Trans­p­lan­tá­cia hla­vy je akým­si „svä­tým grá­lom“ trans­p­lan­tá­cií a leká­ri budú musieť pre­ko­nať mno­ho závaž­ný­ch pre­ká­žok.

Doktor Sergio Canavero však tomu verí a príprave na operáciu sa už nejaký čas intenzívne venuje. Ako kľúčový prvok celej operácie bolo samozrejme nájsť darcu. Toho taliansky neurochirurg našiel v Rusku. Valery Spiridonov je 30 ročný muž, ktorý trpí nevyliečiteľnou svalovou atrofiou. Pri nej dochádza k postupnému ochabovaniu svalov a človek napokon umiera. Z tohto pohľadu teda nemá Valery čo stratiť.

foto: flickr

 

Počas operácie by mala byť Valerymu odňatá hlava a pripojená na telo darcu. Ak všetko pôjde podľa toho, ako to doktor Canavero naplánoval, tak Valery by mal prebrať kontrolu nad telom darcu.

Operácia je považovaná za neuveriteľne náročnú. Na prerezanie miechy chce doktor použiť špeciálne vyvinutý nôž, priamo na túto operáciu. Ten má hrúbku iba jeden mikrometer (jedna milióntina metra) a bol vyvinutý na univerzite v Illinois. Doktor plánuje hlavu po odňatí zmraziť, aby tak zabránil krvácaniu a tiež, aby s ňou dokázal pracovať a dokázal pripojiť všetky kľúčové nervové prepojenia.

thechive.com

Niektorí vedci varujú, že projekt, aj keď sa môže na začiatku javiť ako úspešný, tak sa môžu prejaviť u pacienta neurologické poruchy a nevylučujú ani stavy podobné „šialenstvu“. Iní vedci sú skeptickí aj k celej transplantáií a neveria, že Canavero dokáže opraviť všetky nervy tak, aby fungovali. Samozrejme ale dúfajú, že sa mýlia.

Operáciu Canavero bude prevádzať s tímom špičkových neurochirurgov, ktorí zahŕňa až 150 lekárov, zdravotných sestier a technikov. Celá operácia by mala stáť až 20 miliónov dolárov (18,42 miliónov eur).

Uvidíme teda, či vôbec k operácií dôjde, keďže do decembra sa toho môže zmeniť ešte veľa. No Canavero verí, že k nej dôjde a samozrejme verí tiež v jej úspešný priebeh. Ak sa operácia podarí, bude to skutočný prevrat v transplantačnej medicíne, ktorý sa hlbokými písmenami zapíše do dejín medicíny a to aj napriek tomu, že z časti náramne pripomína kultový horor – Frankenstein.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)