Pet­Match: Adop­tujte si domá­ceho milá­čika ako z obrázku

Petra Kochanova / 29. mája 2014 / Business

Hľa­dáte a chcete si adop­to­vať psíka či mačku, ktorí sa podo­bajú na vášho zosnu­lého milá­čika, suse­dovho psa či dokonca na inter­ne­tové meme? Nová apli­ká­cia Pet­Match by mohla prísť vhod. Vďaka tech­no­ló­giám, auto­ma­ti­zo­va­nému zberu a ana­lýze vizu­ál­nych dát si môžete nájsť svojho ide­ál­neho štvor­no­hého pria­teľa.

Apli­ká­cia Pet­Match bola vytvo­rená kali­forn­ským star­tu­pom Super­fish, ktorý sa špe­cia­li­zuje na vyhľa­dá­va­nie algo­rit­mov v obráz­koch. Pet­Match využíva toto rozo­zná­va­nie obrazu a hľadá psy či mačky, ktoré vyze­rajú rov­nako ako na danom obrázku. Spo­loč­nosť Super­fish opi­suje Pet­Match ako nástroj, ktorý pomáha vytvo­riť si obraz o per­fekt­nom domá­com zvie­ratku. Všetci pra­cov­níci v spo­loč­nosti sú veľkí nad­šenci štvor­no­hých spo­loč­ní­kov, a preto sa roz­hodli využiť svoju tech­no­ló­giu ana­lýzy obrazu na dobrú vec. 

Keď uží­va­te­lia nahrajú fotku, apli­ká­cia porovná obrá­zok s fot­kami zvie­rat v data­báze. Super­fish tech­no­ló­gia následne robí geomet­rickú ana­lýzu tváre. Ana­ly­zuje vzdia­le­nosť medzi očami, uhol úst, tvar očí, farbu srsti a snaží sa nájsť zhodu. K vyhľa­dá­va­niu sa však môže pou­žiť ľubo­voľný obrá­zok — naprí­klad aj podo­bizne bizar­ných inter­ne­to­vých meme.

Spolu s výsled­nými foto­gra­fiami podob­ných zvie­rat sa zobra­zia infor­má­cie o umiest­není a adopč­ných pod­mien­kach. V súčas­nej dobe Pet­Match ana­ly­zuje obrázky z Pet­Fin­der — služby, ktorá zbiera dáta o zvie­ra­tách z útul­kov a záchran­ných cen­tier. Pre uží­va­te­ľov, ktorí nehľa­dajú kópiu svojho pred­chá­dza­jú­ceho milá­čika, je pri­pra­vená tak­tiež galé­ria všet­kých zvie­ra­tiek, ktoré hľa­dajú nový domov.

Keďže ide o službu, ktorá nemôže žia­dať poplatky od zvie­rat, na um príde otázka, z čoho Super­fish pro­fi­tuje. Na trhu je už od roku 2006 a dis­po­nuje roz­ší­re­ným pre­hlia­da­čom a iOS apli­ká­ciou Simi­lar­pro­ducts, ktorú na vyhľa­dá­va­nie podobne vyze­ra­jú­cich pro­duk­tov využíva okolo 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov mesačne. Preto si spo­loč­nosť mohla dovo­liť vytvo­riť apli­ká­ciu s dob­rým úmys­lom a bez potreby mať z nej zisk. Navyše, Super­fish plá­nuje spus­tiť v blíz­kej budúc­nosti novú apli­ká­ciu na vizu­álne vyhľa­dá­va­nie šper­kov a nábytku.

Apli­ká­cia určite dopo­môže k ľah­šiemu hľa­da­niu psíka či mačky po tej vizu­ál­nej stránke. Bohu­žiaľ, pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie člo­vek nemôže spoz­nať sku­točnú povahu zvie­raťa. Tak sa môže stať, že aj napriek pre­fe­ro­va­nému výzoru nebude uží­va­te­ľovi cha­rak­ter zvie­ratka vyho­vo­vať. Apli­ká­cia tak­tiež nie je schopná nájsť verné kópie odfo­to­gra­fo­va­ných zvie­rat. Je preto prav­de­po­dob­nej­šie, že vo výsled­nom výbere sa bude nachá­dzať skôr zvie­ratko naprí­klad s rov­na­kou far­bou srsti ako s rov­na­kým ňufá­kom

Zdroj: psfk.com, superfish.com, mashable.com

Pridať komentár (0)