Pieš­ťan­ský pivo­var Žiwell: Každá várka piva je pre nás výni­močná

Ľubica Mervová / 26. novembra 2016 / Rozhovory

Snaha tvo­riť slo­ven­ské pro­dukty sa cení. O to viac, ak ide o chutné pivo. Pieš­ťan­ský pivo­var síce nemá dlho­ročnú tra­dí­ciu, ale napriek tomu láka na svoje pivo stále viac ľudí, nie­len z Pieš­ťan. O tom, ako a prečo pivo­var vzni­kol a čo v budúc­nosti chystá, sme sa poroz­prá­vali s Len­kou Svet­lí­ko­vou.

Ako vznikla myš­lienka malého lokál­neho pivo­varu a kto s ňou pri­šiel?

Môžeme za to asi všetci. Cha­lani (Tomáš a Relo) cho­dili často na cyk­lo­vý­lety do Čiech, kde vždy nav­ští­vili nejaký lokálny pivo­var a ochut­nali ich pivo. Na Slo­ven­sku bolo týchto malých pivo­va­rov veľmi málo, a tak sme sa o mož­nosti zalo­žiť vlastný pivo­var bavili nie­koľko rokov a vždy nás bavilo o tom fan­ta­zí­ro­vať . V roku 2014 sa zrazu udialo via­cero vecí, ktoré zapadli do seba, a tak sme sa to roz­hodli skú­siť. Našli sme budovu v pek­nej loka­lite pri Váhu, pri­dal sa k nám ďalší kama­rát ako inves­tor a spoz­nali sme sládka, ktorý nám pomo­hol s roz­be­hom pivo­varu. A tak sme v apríli 2015 mohli otvo­riť.

Ako dlho pro­jekt vzni­kal, kým ste uva­rili prvé pivo a následne ho ponúkli zákaz­ní­kom?

Pri­pra­vo­vali sme to zhruba tri­štvrte roka. Budovu bolo treba kom­pletne zre­kon­štru­ovať, tak isto sme museli vyba­viť kom­pletnú admi­ni­stra­tívu okolo otvo­re­nia reštau­rá­cie s pivo­va­rom. Samotná tech­no­ló­gia na vare­nie piva bola do budovy nain­šta­lo­vaná začiat­kom roka 2015. Potre­bo­vali sme uro­biť nie­koľko tes­to­va­cích várok, aby sme našli správny recept pre naše pivo.

ZiWELL_pohar_zvrchu

Ktoré vaše pivo je najob­ľú­be­nej­šie a naj­rých­lej­šie sa míňa?

V lete je to asi naša Jede­nástka. Je to svetlý ležiak, pivo, ktoré sa cel­kovo na Slo­ven­sku teší naj­väč­šej obľube. V posled­ných mesia­coch sa na neho začala doťa­ho­vať aj Čer­vená veža, polo­tmavý ležiak, čo nás veľmi teší, lebo to zna­mená, že pomaly začí­najú aj ľudia mimo Bra­ti­slavy a Košíc skú­šať iné chute. Cha­lani obľu­bujú našu IPU Van­dala, ja osobne mám rada rôzne pokusy, takže napo­sledy som sa veľmi tešila z nášho via­noč­ného piva — Bahno, obsa­ho­valo rôzne via­nočne voňa­júce kore­niny a bolo vyni­ka­júce.

Čím je ŽIWELL výni­močný? Prečo by ho mali prísť ochut­nať aj ľudia, ktorí o ňom počujú prvý­krát?

Pre nás je každá várka výni­močná — stále sa učíme a každé nové pivo, ktoré sa nám podarí, pova­žu­jeme za úspech. Naše pivo je poc­tivé reme­selné, nava­rené zo základ­ných zlo­žiek bez ume­lých enzý­mov, urých­ľo­va­čov a dochu­co­va­diel, ako to bežne robia nad­ná­rodné pivo­vary. Pomalé zre­nie piva mu dáva plnú chuť. A tak ako každé pivo z malého pivo­varu, aj to naše je chu­ťovo úplný uni­kát, ktorý sa nepo­dobá na žiadne iné, a preto sa oplatí ochut­nať všetky.

piestansky pivovar

Vaše pivá majú zau­jí­mavé názvy. Pre­zra­díte, čo sa za nimi skrýva?

Chceli sme mať hlavne lokálne názvy. Hav­ran aj Čer­vená veža sú loka­lity v okolí Pieš­ťan, Bahno sa nám tiež úzko spá­jalo s mest­skými kúpeľmi. Tak isto chys­táme novinku na jeseň, ľahký Ame­ri­can pale ale, Eva, ktorý nesie názov legen­dár­neho kúpa­liska. Van­dal síce nesú­visí so žiad­nou loka­li­tou v PN, ale hodil sa nám k IPe. J Každé naše pivo má aj svojho amba­sá­dora — v prí­pade IPy je to Pišta Van­dal, mode­rá­tor Oblu­dá­ria a hudob­ník, Jede­nástka je spo­jená s Jož­kom Metel­kom, rodá­kom z Pieš­ťan a úspeš­ným para­olym­pi­oni­kom v drá­ho­vej cyk­lis­tike. Chceme aj takouto ces­tou uká­zať ľudom osob­nosti z rôz­nych oblastí, ktoré nás inšpi­rujú.

Viete nám pove­dať niečo bliž­šie o vašom slád­kovi?

Vrchný slá­dek a odborný garant sa volá Peter Demko. Je to dlho­ročný milov­ník piva, vedo­mosti zís­kal vďaka slád­kov­skému kurzu a inte­rak­ciou s mno­hými skú­se­nej­šími slád­kami. Jeho smäd po vedo­mos­tiach je rov­nako inten­zívny ako smäd po dob­rom pive. Dôle­žití sú aj pomocní slád­ko­via Zvo­ni­mír Lehot­ský a Daniel Hul­man, ktorí si skvelo roz­umejú a dopĺňajú sa. Sú naozaj skvelý team, pre­tože jeden všade dočiahne (Zvono meria 2 metre) a druhý sa všade zmestí (Dano má 168 cm).

6Q5B5400

Zau­jalo ma, že z nápo­jo­vého lís­tka sa dozvieme ako sa pivo varí, aké druhy piva ponú­kate a aký je medzi nimi roz­diel. Mys­líte, že je dôle­žité vzde­lá­vať svo­jich zákaz­ní­kov v tejto oblasti?

Pokiaľ pivo­var nav­ští­via milov­níci piva, akými sme aj my sami alebo len bežní laici, ktorí sú zve­daví, mys­líme si, že oce­nia našu snahu pri­blí­žiť im pro­ces, akým vzniká. Je za tým celá veda a hodiny práce. Chceme, aby ľudia vedeli, aké pivo pijú, a prečo je v ňom cítiť taký roz­diel v porov­naní s euro­pi­vom. Okrem vysvet­le­nia roz­die­lov v lís­tku ponú­kame ľuďom aj pre­hliadky, kde si môžu pozrieť našu tech­no­ló­giu, pro­ces výroby a ria­dené degus­tá­cie so slád­kom. Chceme ich totižto moti­vo­vať k ochut­na­niu aj iných typov piva ako je svetlý a tmavý ležiak. A našťas­tie sa nám to darí a aj naša IPA už má svo­jich stá­lych a ver­ných fanú­ši­kov.

Patrí pod vás aj pre­vádzka ŽiWell v Pieš­ťa­noch? Čím sa líši od Pieš­ťan­ského pivo­varu?

Nie nepatrí. Ide skôr o per­so­nálne pre­po­je­nie dvoch zakla­da­te­ľov pivo­varu. ŽiWell je pro­jekt občian­skeho zdru­že­nia Kvas. Ide o kul­túrne a komu­nitné cen­trum, v kto­rom zdru­že­nie pra­vi­delne počas celého roka orga­ni­zuje rôzne akcie. Záro­veň je v tomto pries­tore pre­vádzka pivárne, kaviarne a vege­ta­rián­skej reštau­rá­cie v jed­nom, čím zdru­že­nie zarába na rea­li­zá­ciu vyš­šie zmie­ne­ných akti­vít. Čo majú pre­vádzka Pieš­ťan­ského pivo­varu a ŽiWllu spo­ločné je ponuka kva­lit­ných a zau­jí­ma­vých pív.

cervena_veza_2

Pieš­ťan­ský pivo­var pris­pieva podľa vášho webu aj na cha­ritu. Akým spô­so­bom? Čo sa vám už poda­rilo z vyzbie­ra­ných peňazí rea­li­zo­vať?

Pod­po­rili sme nie­koľko men­ších špor­to­vých cha­ri­ta­tív­nych podu­jatí, ale teraz sme sa pus­tili do jed­ného vlast­ného. O tom zatiaľ nemô­žem pove­dať viac, ale snáď pre letom ho už spoz­najú ľudia z oko­lia Pieš­ťan. A tak isto ako ŽiWell, aj my sa sna­žíme dávať šancu zne­vý­hod­ne­ným sku­pi­nám už pri hľa­daní zamest­nan­cov alebo posky­to­vaní zľavy, keď sa chcú u nás zasta­viť.

Váš pod­nik však nie je iba o dob­rom pive. Čo všetko robíte preto, aby sa zákaz­ník u vás cítil čo naj­lep­šie?

Sna­žíme sa s hos­ťami komu­ni­ko­vať vše­stranne a na všet­kých mož­ných kaná­loch. Každý nápad, rada, sťaž­nosť nás posúva vpred a doslova si ju pýtame. Chceme vytvo­riť miesto, kam sa budú ľudia radi vra­cať, kde si zavo­lajú kama­rá­tov a rodinu. Naša pôvodná vízia „drsne pun­ko­vého“ pivo­varu sa postupne zme­nila, zis­tili sme, že k nám chodí veľa rodín s deťmi, a tak sme im pri­pra­vili det­ský kútik, von­kaj­šie ihrisko aj prog­ram cez víkendy. Veľmi sa nám osved­čili aj swin­gové tan­čiarne a večery s folk­lór­nym súbo­rom Žito. Posun týmto sme­rom neľu­tu­jeme, hlavne, že je u nás ľuďom dobre. :)

Aké máte plány do budúcna? Chceli by ste roz­ší­riť dis­tri­bú­ciu aj mimo Pieš­ťan?

V súčas­nosti roz­ši­ru­jeme kapa­citu našej tech­no­ló­gie, takže v krát­kej dobe plá­nu­jeme aj dis­tri­bú­ciu mimo Pieš­ťan. Veríme, že naj­ne­skôr začiat­kom budú­ceho roka si na ŽiWELL-i budú môcť pochut­nať ľudia z celého Slo­ven­ska. Žiadne veľké prek­va­pe­nia neplá­nu­jeme, prvé kroky určite povedú do oko­lia Pieš­ťan, Bra­ti­slavy a väč­ších miest, kde je pivná kul­túra už roz­ší­rená.

6Q5B5411

zdroj fot­gra­fií: archív Pieš­ťan­ského pivo­varu

Pridať komentár (0)