Piešťanský pivovar Žiwell: Každá várka piva je pre nás výnimočná

Ľubica Mervová / 26. novembra 2016 / Rozhovory

Snaha tvo­riť slo­ven­ské pro­dukty sa cení. O to viac, ak ide o chutné pivo. Pieš­ťan­ský pi­vo­var síce nemá dl­ho­ročnú tra­dí­ciu, ale na­priek tomu láka na svoje pivo stále viac ľudí, nie­len z Pieš­ťan. O tom, ako a prečo pi­vo­var vzni­kol a čo v bu­dúc­nosti chystá, sme sa po­roz­prá­vali s Len­kou Svet­lí­ko­vou.

Ako vznikla myš­lienka ma­lého lo­kál­neho pi­vo­varu a kto s ňou pri­šiel?

Mô­žeme za to asi všetci. Cha­lani (To­máš a Relo) cho­dili často na cyk­lo­vý­lety do Čiech, kde vždy nav­ští­vili ne­jaký lo­kálny pi­vo­var a ochut­nali ich pivo. Na Slo­ven­sku bolo týchto ma­lých pi­vo­va­rov veľmi málo, a tak sme sa o mož­nosti za­lo­žiť vlastný pi­vo­var ba­vili nie­koľko ro­kov a vždy nás ba­vilo o tom fan­ta­zí­ro­vať . V roku 2014 sa zrazu udialo via­cero vecí, ktoré za­padli do seba, a tak sme sa to roz­hodli skú­siť. Na­šli sme bu­dovu v pek­nej lo­ka­lite pri Váhu, pri­dal sa k nám ďalší ka­ma­rát ako in­ves­tor a spoz­nali sme sládka, ktorý nám po­mo­hol s roz­be­hom pi­vo­varu. A tak sme v ap­ríli 2015 mohli ot­vo­riť.

Ako dlho pro­jekt vzni­kal, kým ste uva­rili prvé pivo a ná­sledne ho po­núkli zá­kaz­ní­kom?

Pri­pra­vo­vali sme to zhruba tri­štvrte roka. Bu­dovu bolo treba kom­pletne zre­kon­štru­ovať, tak isto sme mu­seli vy­ba­viť kom­pletnú ad­mi­ni­stra­tívu okolo ot­vo­re­nia re­štau­rá­cie s pi­vo­va­rom.  Sa­motná tech­no­ló­gia na va­re­nie piva bola do bu­dovy na­in­šta­lo­vaná za­čiat­kom roka 2015. Po­tre­bo­vali sme uro­biť nie­koľko tes­to­va­cích vá­rok, aby sme na­šli správny re­cept pre naše pivo.

ZiWELL_pohar_zvrchu

Ktoré vaše pivo je na­job­ľú­be­nej­šie a naj­rých­lej­šie sa míňa?

V lete je to asi naša Je­de­nástka. Je to svetlý le­žiak, pivo, ktoré sa cel­kovo na Slo­ven­sku teší naj­väč­šej ob­ľube. V po­sled­ných me­sia­coch sa na neho za­čala do­ťa­ho­vať aj Čer­vená veža, po­lo­tmavý le­žiak, čo nás veľmi teší, lebo to zna­mená, že po­maly za­čí­najú aj ľu­dia mimo Bra­ti­slavy a Ko­šíc skú­šať iné chute. Cha­lani ob­ľu­bujú našu IPU Van­dala, ja osobne mám rada rôzne po­kusy, takže na­po­sledy som sa veľmi te­šila z nášho via­noč­ného piva – Bahno, ob­sa­ho­valo rôzne via­nočne vo­ňa­júce ko­re­niny a bolo vy­ni­ka­júce.

Čím je ŽI­WELL vý­ni­močný? Prečo by ho mali prísť ochut­nať aj ľu­dia, ktorí o ňom po­čujú pr­vý­krát?

Pre nás je každá várka vý­ni­močná – stále sa učíme a každé nové pivo, ktoré sa nám po­darí, po­va­žu­jeme za úspech. Naše pivo je poc­tivé re­me­selné, na­va­rené zo zá­klad­ných zlo­žiek bez ume­lých en­zý­mov, urých­ľo­va­čov a do­chu­co­va­diel, ako to bežne ro­bia nad­ná­rodné pi­vo­vary. Po­malé zre­nie piva mu dáva plnú chuť. A tak ako každé pivo z ma­lého pi­vo­varu, aj to naše je chu­ťovo úplný uni­kát, ktorý sa ne­po­dobá na žiadne iné, a preto sa oplatí ochut­nať všetky.

piestansky pivovar

Vaše pivá majú zau­jí­mavé názvy. Pre­zra­díte, čo sa za nimi skrýva?

Chceli sme mať hlavne lo­kálne názvy. Hav­ran aj Čer­vená veža sú lo­ka­lity v okolí Pieš­ťan, Bahno sa nám tiež úzko spá­jalo s mest­skými kú­peľmi. Tak isto chys­táme no­vinku na je­seň, ľahký Ame­ri­can pale ale, Eva, ktorý ne­sie ná­zov le­gen­dár­neho kú­pa­liska. Van­dal síce ne­sú­visí so žiad­nou lo­ka­li­tou v PN, ale ho­dil sa nám k IPe. J Každé naše pivo má aj svojho am­ba­sá­dora – v prí­pade IPy je to Pišta Van­dal,  mo­de­rá­tor Ob­lu­dá­ria a hu­dob­ník, Je­de­nástka je spo­jená s Jož­kom  Me­tel­kom, ro­dá­kom z Pieš­ťan a úspeš­ným pa­ra­olym­pi­oni­kom v drá­ho­vej cyk­lis­tike. Chceme aj ta­kouto ces­tou uká­zať ľu­dom osob­nosti z rôz­nych ob­lastí, ktoré nás in­špi­rujú.

Viete nám po­ve­dať niečo bliž­šie o va­šom slád­kovi?

Vr­chný slá­dek a od­borný ga­rant sa volá Pe­ter Demko. Je to dl­ho­ročný mi­lov­ník piva, ve­do­mosti zís­kal vďaka slád­kov­skému kurzu a in­te­rak­ciou s mno­hými skú­se­nej­šími slád­kami. Jeho smäd po ve­do­mos­tiach je rov­nako in­ten­zívny ako smäd po dob­rom pive. Dô­le­žití sú aj po­mocní slád­ko­via Zvo­ni­mír Le­hot­ský a Da­niel Hul­man, ktorí si skvelo roz­umejú a do­pĺňajú sa. Sú na­ozaj skvelý team, pre­tože je­den všade do­čiahne (Zvono me­ria 2 metre) a druhý sa všade zmestí (Dano má 168 cm).

6Q5B5400

Zau­jalo ma, že z ná­po­jo­vého lís­tka sa do­zvieme ako sa pivo varí, aké druhy piva po­nú­kate a aký je me­dzi nimi roz­diel. Mys­líte, že je dô­le­žité vzde­lá­vať svo­jich zá­kaz­ní­kov v tejto ob­lasti?

Po­kiaľ pi­vo­var nav­ští­via mi­lov­níci piva, akými sme aj my sami alebo len bežní laici, ktorí sú zve­daví, mys­líme si, že oce­nia našu snahu pri­blí­žiť im pro­ces, akým vzniká. Je za tým celá veda a ho­diny práce. Chceme, aby ľu­dia ve­deli, aké pivo pijú, a prečo je v ňom cí­tiť taký roz­diel v po­rov­naní s euro­pi­vom. Ok­rem vy­svet­le­nia roz­die­lov v lís­tku po­nú­kame ľu­ďom aj pre­hliadky, kde si môžu po­zrieť našu tech­no­ló­giu, pro­ces vý­roby a ria­dené de­gus­tá­cie so slád­kom. Chceme ich to­tižto mo­ti­vo­vať k ochut­na­niu aj iných ty­pov piva ako je svetlý a tmavý le­žiak. A na­šťas­tie sa nám to darí a aj naša IPA už má svo­jich stá­lych a ver­ných fa­nú­ši­kov.

Patrí pod vás aj pre­vádzka Ži­Well v Pieš­ťa­noch? Čím sa líši od Pieš­ťan­ského pi­vo­varu?

Nie ne­patrí. Ide skôr o per­so­nálne pre­po­je­nie dvoch za­kla­da­te­ľov pi­vo­varu. Ži­Well je pro­jekt ob­čian­skeho zdru­že­nia Kvas. Ide o kul­túrne a ko­mu­nitné cen­trum,  v kto­rom zdru­že­nie pra­vi­delne po­čas ce­lého roka or­ga­ni­zuje rôzne ak­cie. Zá­ro­veň je v tomto pries­tore pre­vádzka pi­várne, ka­viarne a ve­ge­ta­rián­skej re­štau­rá­cie v jed­nom, čím zdru­že­nie za­rába na re­a­li­zá­ciu vyš­šie zmie­ne­ných ak­ti­vít. Čo majú pre­vádzka Pieš­ťan­ského pi­vo­varu a Ži­Wllu spo­ločné je po­nuka kva­lit­ných a zau­jí­ma­vých pív.

cervena_veza_2

Pieš­ťan­ský pi­vo­var pris­pieva podľa vášho webu aj na cha­ritu. Akým spô­so­bom? Čo sa vám už po­da­rilo z vy­zbie­ra­ných pe­ňazí re­a­li­zo­vať?

Pod­po­rili sme nie­koľko men­ších špor­to­vých cha­ri­ta­tív­nych po­du­jatí, ale te­raz sme sa pus­tili do jed­ného vlast­ného. O tom za­tiaľ ne­mô­žem po­ve­dať viac, ale snáď pre le­tom ho už spoz­najú ľu­dia z oko­lia Pieš­ťan. A tak isto ako Ži­Well, aj my sa sna­žíme dá­vať šancu zne­vý­hod­ne­ným sku­pi­nám už pri hľa­daní za­mest­nan­cov alebo po­sky­to­vaní zľavy, keď sa chcú u nás za­sta­viť.

Váš pod­nik však nie je iba o dob­rom pive. Čo všetko ro­bíte preto, aby sa zá­kaz­ník u vás cí­til čo naj­lep­šie?

Sna­žíme sa s hos­ťami ko­mu­ni­ko­vať vše­stranne a na všet­kých mož­ných ka­ná­loch. Každý ná­pad, rada, sťaž­nosť nás po­súva vpred a do­slova si  ju pý­tame. Chceme vy­tvo­riť miesto, kam sa budú ľu­dia radi vra­cať, kde si za­vo­lajú ka­ma­rá­tov a ro­dinu. Naša pô­vodná ví­zia „drsne pun­ko­vého“ pi­vo­varu sa po­stupne zme­nila, zis­tili sme, že k nám chodí veľa ro­dín s deťmi, a tak sme im pri­pra­vili det­ský kú­tik, von­kaj­šie ih­risko aj prog­ram cez ví­kendy. Veľmi sa nám osved­čili aj swin­gové tan­čiarne a ve­čery s folk­lór­nym sú­bo­rom Žito. Po­sun týmto sme­rom ne­ľu­tu­jeme, hlavne, že je u nás ľu­ďom dobre. :)

Aké máte plány do bu­dúcna? Chceli by ste roz­ší­riť dis­tri­bú­ciu aj mimo Pieš­ťan?

V sú­čas­nosti roz­ši­ru­jeme ka­pa­citu na­šej tech­no­ló­gie, takže v krát­kej dobe plá­nu­jeme aj dis­tri­bú­ciu mimo Pieš­ťan. Ve­ríme, že naj­ne­skôr za­čiat­kom bu­dú­ceho roka si na Ži­WELL-i budú môcť po­chut­nať ľu­dia z ce­lého Slo­ven­ska. Žiadne veľké prek­va­pe­nia ne­plá­nu­jeme, prvé kroky ur­čite po­vedú do oko­lia Pieš­ťan, Bra­ti­slavy a väč­ších miest, kde je pivná kul­túra už roz­ší­rená.

6Q5B5411

zdroj fot­gra­fií: ar­chív Pieš­ťan­ského pi­vo­varu

Pridať komentár (0)