Po veternej kalamite v Tatrách ponechali Tichú dolinu bez zásahu. Po 14 rokoch je poriadnou divočinou

interez.sk / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Za po­sled­ných 14 ro­kov pos­tihli naše Tatry dve ob­rov­ské, na­vzá­jom sú­vi­siace ka­ta­strofy
  • Do­dnes nám ich pri­po­mína po­hľad na ke­dysi stro­mami po­siate svahy ta­trans­kých do­lín, kde dnes možno nájsť len vy­ťa­žené ob­lasti pri­po­mí­na­júce po­sta­po­ka­lyp­tickú kra­jinu
  • Ti­chá do­lina je však cel­kom iná, dý­cha bo­ha­tým ži­vo­tom a je pra­vou ta­trans­kou di­vo­či­nou
zdroj: Ministerstvo životného prostredia
  • Za po­sled­ných 14 ro­kov pos­tihli naše Tatry dve ob­rov­ské, na­vzá­jom sú­vi­siace ka­ta­strofy
  • Do­dnes nám ich pri­po­mína po­hľad na ke­dysi stro­mami po­siate svahy ta­trans­kých do­lín, kde dnes možno nájsť len vy­ťa­žené ob­lasti pri­po­mí­na­júce po­sta­po­ka­lyp­tickú kra­jinu
  • Ti­chá do­lina je však cel­kom iná, dý­cha bo­ha­tým ži­vo­tom a je pra­vou ta­trans­kou di­vo­či­nou

Ti­chá do­lina je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších prí­rod­ných ob­lastí na na­šom území. So svo­jou dĺž­kou 16 km je naj­väč­šou do­li­nou na juž­nej strane Ta­tier. Ústi do Lip­tov­skej kot­liny a zo zá­padu je pr­vou do­li­nou Vy­so­kých Ta­tier, čím ich pri­ro­dzene od­de­ľuje od tých Zá­pad­ných. V mi­nu­losti spá­saná, vy­kl­čo­vaná i vy­pa­ľo­vaná do­lina je dnes jed­nou z najp­rís­nej­šie chrá­ne­ných ob­lastí Slo­ven­ska.

Za ná­rodnú prí­rodnú re­zer­vá­ciu bola vy­hlá­sená v roku 1991. 19. no­vem­bra 2004 prišla uda­losť, na ktorú si ešte aj dnes po­ľahky spo­me­nie úplne každý. Ve­terná ka­la­mita v Tat­rách za se­bou po­ne­chala cel­kom inú kra­jinu. V prie­behu na­sle­du­jú­cich ro­kov Tatry na­vyše bo­jo­vali s ly­ko­žrú­tom. Ti­chá do­lina sa stala sym­bo­lom sporu me­dzi ochra­nármi prí­rody a les­níkmi. Vy­ťa­žiť ka­la­mitné drevo, alebo po­ne­chať prí­rodu, nech si s ka­ta­stro­fou po­radí sama?

Ti­chá do­lina os­tala po roku 2004 ako jedna z mála bez­zá­sa­ho­vým úze­mím. „Po tak­mer štr­nás­tich ro­koch od ve­ter­nej ka­la­mity v Ti­chej do­line vo Vy­so­kých Tat­rách si prí­roda žije vlast­ným ži­vo­tom. Bez zá­sahu člo­veka, bez hos­po­dár­skych ak­ti­vít.“ píše vo svo­jej tla­čo­vej správe Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia. Ti­chú do­linu pri­tom re­zort vy­užíva ako „ukážku“ pri ná­vrhu ne­dávno pred­sta­ve­nej no­vely zá­kona o ochrane prí­rody a kra­jiny, ktorá plá­nuje roz­ší­riť prin­cíp bez­zá­sa­ho­vosti mi­ni­málne na po­lo­vicu roz­lohy kaž­dého z ná­rod­ných par­kov Slo­ven­ska.

Ta­transký ná­rodný park je naj­star­ším ná­rod­ným par­kom na Slo­ven­sku. Vý­voj v Ti­chej do­line je jas­ným dô­ka­zom, že prí­roda sa s ve­ter­nou a ne­skôr aj ly­ko­žrú­to­vou ka­la­mi­tou do­káže vy­rov­nať sama„, píše sa v tla­čo­vej správe MŽP. „Je na­šou po­vin­nos­ťou za­cho­vať prí­rodu Ta­tier v naj­vyš­šom stupni ochrany bez zá­sahu člo­veka aj pre ďal­šie ge­ne­rá­cie. A to aj ro­bíme,“ po­ve­dal mi­nis­ter ži­vot­ného pro­stre­dia László Só­ly­mos.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (19)
zdroj: Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia

No­vela zá­kona o ochrane prí­rody a kra­jiny plá­nuje roz­ší­riť prin­cíp bez­zá­sa­ho­vosti as­poň na po­lo­vicu úze­mia kaž­dého ná­rod­ného parku. K tomu má na­po­môcť aj ďal­šie opat­re­nie – pre­sun štát­nych po­zem­kov v ná­rod­ných par­koch pod správu Štát­nej ochrany prí­rody SR. Pre zvyšné úze­mie ná­rod­ných par­kov no­vela usta­no­vuje, že hos­po­dá­riť v le­soch sa má vý­lučne spô­so­bom, ktorý za­cho­váva a pod­po­ruje ich pri­ro­dzené eko­lo­gické fun­kcie. No­vela zá­kona je ak­tu­álne v pri­po­mien­ko­vom ko­naní.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)