Počú­vate pes­ničku? Face­book bude vedieť akú

Michal Tomek / 22. máj 2014 / Business

Od stredy spus­til Face­book v rámci svo­jej apli­ká­cie pre smart­fóny novú fun­kciu. Pri písaní sta­tusu rozo­zná, čo počú­vate alebo poze­ráte.

Viac ako päť miliárd aktu­ali­zá­cií sta­tusu obsa­ho­valo minulý rok aj ikonky o tom, ako sa uží­va­teľ cíti, čo pije, čo počúva. Všetci to poznáme „Michal is wat­ching Dr. House“ alebo „Petra is fee­ling happy“ s adek­vát­nym emo­ti­ko­nom. V aktu­ál­nom vyhlá­sení spo­loč­nosti Face­book k novej fun­kcii sa píše: „Od dnes bude takáto kon­ver­zá­cia jed­no­duch­šia a rých­lej­šia. Pred­sta­vu­jeme vám nový spô­sob zdie­ľa­nia a obja­vo­va­nia hudby, TV a fil­mov.“

Pri aktu­ali­zá­cii sta­tusu sa vám zobrazí malá ikonka zvu­ko­vého ekva­li­zéra. V tej chvíli apli­ká­cia pro­stred­níc­tvom mik­ro­fónu vo vašom tele­fóne rozo­znáva zvuky poza­dia a snaží sa iden­ti­fi­ko­vať, o akú skladbu či seriál ide. Face­book vám navrhne skladbu a tú si môžete jed­no­du­cho vybrať do sta­tusu, bez nut­nosti vypi­so­va­nie názvu. Keď sta­tus pub­li­ku­jete (mož­nosť nasta­viť si súkro­mie sta­tusu, samoz­rejme, zostáva zacho­vaná), vaši pria­te­lia uvi­dia krátku ukážku tej-kto­rej skladby.

Fun­kcia je dob­ro­voľná. Pri písaní sta­tusu máte mož­nosť vybrať si, či ju chcete zapnúť alebo nie. V prí­pade, že ju pou­ži­jete, je veľmi prav­de­po­dobné, že vás Face­book požiada o prí­stup k vášmu mik­ro­fónu. Aj v prí­pade, že sa roz­hod­nete nez­die­ľať v sta­tuse infor­má­ciu o tom, čo počú­vate alebo poze­ráte, Face­book sa bude o tieto infor­má­cie v ano­nym­nej forme opie­rať, aby vedel robiť šta­tis­tiky, koľko ľudí si pozrelo danú show alebo film, píše por­tál Wall Street Jour­nal. Neskôr tak bude schopný zosta­vo­vať naprí­klad fil­mové ratingy.

Správne, táto nová fun­kcia veľmi pri­po­mína apli­ká­ciu, ktorá už je na trhu známa – Sha­zam.

Bude ďal­ším kro­kom Face­bo­oku naprí­klad roz­poz­ná­va­nie textu, vďaka čomu si bude uží­va­teľ môcť dať do sta­tusu knihu, ktorú číta? Uvi­díme.

Zdroj: Face­book, walton.ie

Pridať komentár (0)