Popono: Pod­ložte si note­book slo­ven­skou pod­lož­kou

Ráchel Matušková / 19. december 2014 / Tools a produktivita

Čo sa stane, keď dcéra dá výpo­veď v práci a zavrie sa v byte s mamou a krst­nou mamou? Vznikne Popono :) veselá slo­ven­ská hand­made pod­ložka pod note­book.

Akčná mamina zabez­pečí sto­lár­sku dielňu, kraj­čírka krstná mama ušije van­kú­šovú časť a šikovná dcéra spojí tieto dve časti dokopy a vznikne sym­pa­tická hand­made slo­ven­ská pod­ložka pod note­book alebo aj pod hocičo iné.

Popono je pri­márne pome­no­vané ako pod­ložka pod note­book, ale má aj mnoho iných využití. Skladá sa z dvoch hlav­ných častí, vrch­nej pev­nej dre­ve­nej dosky a spod­nej mäk­kej časti. Dolná časť sa podobá na van­kúš a je ušitá z bavl­ne­nej látky rôz­nych vzo­rov a napl­nená je nezá­vad­nými polys­ty­ré­no­vými gulič­kami.

Popono je dostupné v dvoch veľ­kos­tiach. S, ktorá má roz­mery 30x40 cm, M-kové Popono má roz­mery 40x50 cm. Pod­ložky sú ľahučké a sku­točne veľmi pohodlné na pou­ží­va­nie.

O Popone mi niečo viac pove­dala San­dra Conor­tová, ktorá v tomto vese­lom prí­behu vystu­puje ako dcéra.

Ahoj San­dra, tak teda ako vzni­kol nápad na Popono?

Ja a moja rodina už máme skú­se­nosti s pod­lož­kami pod note­book, dlh­šiu dobu sme ich dová­žali zo zahra­ni­čia na Slo­ven­sko. V jed­nom bode však nastal prob­lém s dodá­va­te­ľom a už sme tieto pod­ložky nemohli viac dová­žať. A tak sme začali roz­mýš­ľať čo ďalej, čo by sa s tým dalo uro­biť. Zamys­leli sme sa nad tým, prečo to neuro­biť naše slo­ven­ské, lep­šie a podľa našich pred­stáv. 

Kto bol tým hna­cím moto­rom, ktorý dal veci do pohybu?

Moja mamina ma na to začala asi naj­viac naho­vá­rať. Keďže nastala taká situ­áciu, že som dala výpo­veď v práci a začala som roz­mýš­ľať čo budem ďalej robiť. V tom čase som tro­chu začala spo­lu­pra­co­vať s Con­nec­tom. Vaco z Con­nectu ma tiež poriadne namo­ti­vo­val a ponú­kol mi pomoc. Navrhol mi, že keď pri­ne­siem pro­to­typ tak mi s tým pomôže, pomôže mi dať veci do pohybu a dá mi rady. Ja sama som sa akosi neve­dela roz­hý­bať a vtedy vstú­pila do hry moja mamina, ktoré oslo­vila sto­lár­sku dielňu, kde vyro­bili prvú dosku. A následne do týždňa sme mali doma prvé Popono.

Kto ešte sa podieľa na výrobe Popona, zatiaľ si spo­me­nula seba a maminu. Začína to vyze­rať na pekné rodin­kár­stvo :)

Ešte s nami pra­cuje aj moja krstná mama, ktorá je kraj­čírka a šije spodnú časť Popona. Mojou úlo­hou je potom dať dokopy spo­mí­nané dve časti, dre­venú dosku a tex­tilný spo­dok. Spodnú časť plním polys­ty­ré­no­vými gulič­kami.

Tak predsa rodinný star­tup :)

Áno, áno sme taký rodinný star­tup, vzni­ka­júci u nás v byte.

V čom spo­číva výni­moč­nosť Popona?

Výni­moč­nosť spo­číva možno v jeho jed­no­du­chosti, je to vlastne van­kúš s doskou. Mohlo by sa zdať, že aká blbosť. Ale je to super pohodlné a má to aj mnoho iných využití, ako len pod­ložka pod note­book. Naprí­klad sa dá Popono využiť ako pod­ložka pod knihu, tácka pod raňajky do postele, naprí­klad aj na lako­va­nie nech­tov je Popono veľmi prak­tické. Dokonca sme Popono využili aj na sta­no­vačke namiesto kem­pin­go­vého sto­líka.

Má Popono zabu­do­vané aj nejaké chla­de­nie pre note­bo­oky?

To nemá a aj práve preto sa dá využí­vať aj na iné účely. Je to len doska, nemá zabu­do­vané chla­de­nie. Ale fun­guje to na prin­cípe pri­ro­dze­nej cir­ku­lá­cie vzdu­chu pod note­bo­okom. Každý note­book by mal mať malé gumové nožičky, na kto­rých, keď je polo­žený na tvrdom povr­chu, tak vzniká medzera medzi doskou a note­bo­okom, kde pre­bieha cir­ku­lá­cia vzdu­chu.

Ako sa zákaz­níci môže dostať k Poponu?

V súčas­nosti si zákaz­níci môžu Popono objed­nať cez sashe.sk (http://www.sashe.sk/Popono). Začiat­kom roka začne fun­go­vať aj naša inter­ne­tová stránka. Potom sa chceme zame­rať ja na B2B, pre veľké spo­loč­nosti, hotely alebo kaviarne.

Ako pre­bie­hal pro­ces výroby prvých kusov?

Bola to cel­kom zábava, keďže sme všetko skú­šali sami doma s mami­nou a krst­nou. Skú­šali sme rôzne veci, nie­ktoré sa nám poda­rili, iné nie. Učíme sa za pochodu.

Ako vidíš budúc­nosť Popona?

Teraz sa chceme zame­ria­vať na pre­daj Popona v takej podobe akej je teraz. Neskôr budeme pra­co­vať na neja­kých dopl­n­koch. Záro­veň plá­nu­jeme využiť moderné tech­no­ló­gie na vylep­še­nie fun­kci­ona­lity Popona.

Na záver odkaz od San­dry: „Prvá várka je síce už skoro vypre­daná, ale ak máte záu­jem o Popono alebo ak chcete sprí­jem­niť prácu na note­bo­oku svo­jim zamest­nan­com alebo svo­jim náv­štev­ní­kom, ozvite sa mi, a niečo určite vymys­líme.“

San­dre ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov :)

Pridať komentár (0)