Porn­hub mení záži­tok z porna, pred­sta­vil Twer­king­Butt!

Tomáš Kahn / 10. júla 2015 / Tech a inovácie

Naj­nov­šia sexi hračka z dielne Porn­hubu mení kom­pletne tvoj záži­tok z porna a vir­tu­álna rea­lita sa s jej pou­ži­tím stáva ešte viac reál­nou ako kedy­koľ­vek pred­tým.

Zdá sa, že Porn­hub sa stáva krá­ľom vo svete porna. Nemys­lím tým teraz samotné video, skôr mám na mysli vychy­távky, ktoré záži­tok z porna pre­nesú až k tebe. Ak máš aj ty rád pohľad na žen­ský zadok, tak teraz zvíš svoju pozor­nosť. Porn­hub uvá­dza do sveta prvý model žen­ské poza­dia, ktorý od toho sku­toč­ného nemá vôbec ďaleko. Celý “sys­tém” sa ovláda pomo­cou diaľ­ko­vého ovlá­dača alebo pro­stred­níc­tvom appky v tvo­jom smartp­hone. Zadok sa dokonca zohreje na prí­jem­ných 36 stup­ňov, čim dokáže simu­lo­vať ľud­ské teplo. Ďal­šou vychy­táv­kou, je vib­ro­va­nie alebo fun­kcia masí­ro­va­nia.

Twer­king­Butt bol vytvo­rený zo špe­ciál­neho mate­riálu, ktorý má pri­po­mí­nať ľud­skú kožu. Vývoj tohto zadku trval neuve­ri­teľné 4 roky, takže by mal byť pre­pra­co­vaný do posled­ného detailu. :) A to mys­lím doslova, keďže je vyba­vený naozaj všet­kým. Áno aj otvo­rom.

Twer­king­Butt sa bude pre­dá­vať v dvoch ver­ziách, “clas­sic” a “deluxe”. Deluxe sa dodáva aj s oku­liarmi na vir­tu­álnu rea­litu, takže vaše porno zážitky sa od teraz stanú sku­toč­nej­šími ako kedy­koľ­vek pred­tým. Ofi­ciálne pred­sta­ve­nie má pre­be­hnúť už o 2 dni na ero­tic­kom veľ­trhu ANME v Kali­for­nii a do pre­daja po celom svete sa dostane už v auguste. Ak nech­ceš už čakať a chceš byť medzi prvými, ktorí Twer­king­Butt budú mať, môžeš si ho pre­dob­jed­nať už teraz. Cena kla­sic­kej ver­zie je $699 a Deluxe ver­zia sa bude pre­dá­vať za $999. Avšak Star­ti­tup sa poda­rilo pre všet­kých nedoč­ka­vých záu­jem­cov “vyba­viť zľavu!” Počas prvého týždňa pre­daja Twer­king­Butt bude jeho cena niž­šia. Ver­zia Clas­sic bude tvoja už za $499 a Deluxe za $799.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)