Porn­hub mení záži­tok z por­na, pred­sta­vil Twer­king­Butt!

Tomáš Kahn / 10. júla 2015 / Tech a inovácie

Naj­nov­šia sexi hrač­ka z diel­ne Porn­hu­bu mení kom­plet­ne tvoj záži­tok z por­na a vir­tu­ál­na rea­li­ta sa s jej pou­ži­tím stá­va ešte viac reál­nou ako kedy­koľ­vek pred­tým.

Zdá sa, že Porn­hub sa stá­va krá­ľom vo sve­te por­na. Nemys­lím tým teraz samot­né video, skôr mám na mys­li vychy­táv­ky, kto­ré záži­tok z por­na pre­ne­sú až k tebe. Ak máš aj ty rád pohľad na žen­ský zadok, tak teraz zvíš svo­ju pozor­nosť. Porn­hub uvá­dza do sve­ta prvý model žen­ské poza­dia, kto­rý od toho sku­toč­né­ho nemá vôbec ďale­ko. Celý “sys­tém” sa ovlá­da pomo­cou diaľ­ko­vé­ho ovlá­da­ča ale­bo pro­stred­níc­tvom app­ky v tvo­jom smartp­ho­ne. Zadok sa dokon­ca zohre­je na prí­jem­ných 36 stup­ňov, čim doká­že simu­lo­vať ľud­ské tep­lo. Ďal­šou vychy­táv­kou, je vib­ro­va­nie ale­bo fun­kcia masí­ro­va­nia.

Twer­king­Butt bol vytvo­re­ný zo špe­ciál­ne­ho mate­riá­lu, kto­rý má pri­po­mí­nať ľud­skú kožu. Vývoj toh­to zadku trval neuve­ri­teľ­né 4 roky, tak­že by mal byť pre­pra­co­va­ný do posled­né­ho detai­lu. :) A to mys­lím doslo­va, keď­že je vyba­ve­ný naozaj všet­kým. Áno aj otvo­rom.

Twer­king­Butt sa bude pre­dá­vať v dvoch ver­ziách, “clas­sic” a “delu­xe”. Delu­xe sa dodá­va aj s oku­liar­mi na vir­tu­ál­nu rea­li­tu, tak­že vaše por­no zážit­ky sa od teraz sta­nú sku­toč­nej­ší­mi ako kedy­koľ­vek pred­tým. Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie má pre­be­hnúť už o 2 dni na ero­tic­kom veľ­tr­hu ANME v Kali­for­nii a do pre­da­ja po celom sve­te sa dosta­ne už v augus­te. Ak nech­ceš už čakať a chceš byť medzi prvý­mi, kto­rí Twer­king­Butt budú mať, môžeš si ho pre­dob­jed­nať už teraz. Cena kla­sic­kej ver­zie je $699 a Delu­xe ver­zia sa bude pre­dá­vať za $999. Avšak Star­ti­tup sa poda­ri­lo pre všet­kých nedoč­ka­vých záu­jem­cov “vyba­viť zľa­vu!” Počas prvé­ho týžd­ňa pre­da­ja Twer­king­Butt bude jeho cena niž­šia. Ver­zia Clas­sic bude tvo­ja už za $499 a Delu­xe za $799.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)