Pou­ží­vaš fil­mový Pop­corn Time? Túto (nele­gálnu?) hudobnú službu budeš milo­vať rov­nako!

Martin Bohunický / 14. október 2015 / Business

Aurous je nová služba na stre­a­mo­va­nie hudby. Že no a čo? Že Spo­tify, Google Play, Apple Music, Tidal,…? Rad­šej čítaj ďalej.

Ak poznáš Pop­corn Time, veľmi dobre vieš, že je to fan­tas­tický soft­vér, kde si vieš pozrieš prak­ticky všetky fil­mové novinky vo vyso­kom roz­lí­šení a s celou pre­já­dou titul­kov. To všetko fun­guje cez tor­ren­tov­ský prin­cíp P2P, teda uží­va­te­lia si dáta zdie­ľajú navzá­jom medzi sebou. A Aurous fun­guje rov­nako.

Neprek­vapí teda, že je úplne zadarmo. A neprek­vapí ani, že môže mať čoskoro prob­lémy so záko­nom. Pop­corn Time by o tom vedel pove­dať svoje. Keď sa ale nie­kto postaví na hlavu, žiadne auto­rity ho nemôžu zasta­viť. O tom by zase mohli hovo­riť tvor­co­via The Pirate Bay.

Aurora ponúka šikovný soft­vér pre všetky plat­formy (Win­dows, OSX, Linux), ktorý sa nápadne podobá na Spo­tify. Nič tu nesťa­hu­ješ, len stre­a­mu­ješ. Pro­jekt začal ako cro­wd­fun­din­gová kam­paň. Veľmi rýchlo sa však pocho­pilo, že toto dlho bez pozor­nosti kom­pe­tent­ných nevy­drží, peniaze boli vrá­tané inves­to­rom a pro­jekt čoskoro stiahli. No vývo­jári zostali seba­ve­domí a pus­tili sa do práce.

Okrem stre­a­mo­va­nia hudby si uži­ješ celý soft­vér bez otrav­nej reklamy. Koľ­ko­krát som chcel ritu­álne obe­to­vať všet­kých ľudí sveta, keď som počul reklamu na Spo­tify. Toto našťas­tie na Aurouse nehrozí. Aurora pod­po­ruje množ­stvo hudob­ných for­má­tov, vrá­tane bez­stra­to­vého FLAC. Kniž­nica kaž­dého pou­ží­va­teľa bude dostupná aj ostat­ným, preto môže byť data­báza čoskoro poriadne široká. 

Popu­la­rita Pop­corn Time je bru­tálna a úspešne val­cuje fil­mový prie­my­sel. Žiaľ, kým bude cena vypo­ži­ča­nia filmu online porov­na­teľná s mesač­ným poplat­kom za Spo­tify či Apple Music, nemys­lím si, že by sa to malo zme­niť. A kto za to môže?

Hudobný prie­my­sel je na tom o niečo lep­šie. Ľudia sa postupne učia, že za hudbu treba pla­tiť. A mnohí, vrá­tane mňa, to už robia auto­ma­ticky. Uvi­díme teda, ako sa Aurous pre­sadí. Poten­ciál má, no predsa — aj inter­ne­tová komu­nita v prie­behu času dozrela.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)