Používaš vlastné auto na služobných cestách? Od 1. mája máš nárok na viac peňazí

  • Ak ideš na služobnú cestu a používaš vlastné auto, máš nárok na náhradu
  • Od mája sa jej výška mení
soferovanie, peniaze
Ilustračná foto Canva/anyaberkut , Canva/pixelshot
  • Ak ideš na služobnú cestu a používaš vlastné auto, máš nárok na náhradu
  • Od mája sa jej výška mení

Od 1. mája sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo totiž nové opatrenie, ktorým sa tieto sumy zvyšujú.

Zamestnanci budú od mája za použitie cestných motorových vozidiel na pracovnej ceste za jeden kilometer dostávať v prípade jednostopových vozidiel a trojkoliek 0,075 eura, v prípade osobných cestných motorových vozidiel to bude 0,265 eura.

Sumy základnej náhrady sú zaokrúhľované podľa zákona o cestných náhradách na tri desatinné miesta nahor. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumu pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Podmienky vyslania na pracovnú cestu

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi vyslať zamestnanca na nevyhnutné potrebné obdobie na pracovnú cestu. Súhlas zamestnanca pritom potrebuje, keď ho vysiela na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca.

Naopak, súhlas nepotrebuje, ak de o pracovnú cestu v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce, alebo ak sa zamestnanec dohodol v pracovnej zmluve, že bude vykonávať pracovné cesty.

Zákon neurčuje maximálnu dobu trvania pracovnej cesty, jej trvanie je vo všeobecnosti vymedzené na nevyhnutne potrebné obdobie. Vždy však musí ísť len o prechodné plnenie úloh. Zamestnávateľ následne písomne určí miesto nástupu na pracovnú cestu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty.

Na cestovné náhrady má nárok táto skupina ľudí

Pri cestovných náhradách sa zákonom rozlišujú tie, ktoré majú pre zamestnanca nárokový a takzvaný nenárokový alebo fakultatívny charakter. Nárokové cestovné náhrady je pritom zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť.

Nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, ak sa poskytujú v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok.

Nenárokové cestovné náhrady nemusí zamestnávateľ zamestnancovi poskytovať. To, či ich zamestnanec dostane, závisí od dohody zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve alebo inej písomnej dohode, od dohody zamestnávateľa a odborovej organizácie, t. j. ich poskytovanie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, alebo to závisí od rozhodnutia zamestnávateľa, napríklad na základe vnútorného predpisu.

Nenárokové cestovné náhrady sa považujú u zamestnanca za predmet dane a sú pre neho zdaniteľným príjmom a súčasne vymeriavacím základom na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Stravné pri pracovných cestách

Na výjazdoch máš nárok aj na niečo iné, ako je len preplatenie samotnej cesty. Ak pracovná cesta trvá najmenej päť hodín v rámci jedného kalendárneho dňa, zamestnanec má nárok aj na stravné. Je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

  • 5 až 12 hodín,
  • nad 12 hodín do 18 hodín,
  • nad 18 hodín.

Stravné sa pri tuzemskej pracovnej ceste poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín je výška stravného 7,8 eura, pri 12- až 18-hodinovej pracovnej ceste je to 11,6 eura a nad 18 hodín 17,4 eura. 

Zdroje: TASR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Epi.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá