Pozri si reb­rí­ček 10 naj­bo­hat­ších ľudí posled­ných sto­ročí, Gates sa nedos­tal ani do top 5

Jozef Mikuš / 18. júla 2016 / Zaujímavosti

Maga­zín For­bes kaž­do­ročne vydáva reb­rí­ček­naj­bo­hat­ších ľudí na svete. V tomto článku sa však o toh­to­roč­ných bohá­čoch nedo­čí­tate. Namiesto toho vám pri­ná­šame pre­hľad desia­tich naj­bo­hat­ších ľudí posled­ných sto­ročí (reb­rí­ček berie do úvahy inflá­ciu a nie sú v ňom zara­dení tyrani či osoby z prí­liš vzdia­le­nej his­tó­rie.)

10 Richard Mel­lon (1858 – 1933) — 103 miliárd dolá­rov

richest-people-in-history-mellonimg: Lib­rary of Con­gress

Ban­kár a prie­my­sel­ník z Pitts­burghu začal svoju kari­éru v Mel­lon Bank, ktorú zalo­žil jeho otec. Banku neskôr ria­dil spolu so svo­jím bra­tom Andre­wom. Mel­lon si svoj maje­tok budo­val aj pomo­cou inves­tí­cií do uhlia či hli­níka.

Step­hen Girard (1750 – 1831) — 105 miliárd dolá­rov

stephen-girardimg: Wiki­me­dia Com­mons

Rodený Fran­cúz, neskôr natu­ra­li­zo­vaný Ame­ri­čan, sa k bohat­stvu dostal zalo­že­ním vlast­nej banky vo Phi­la­delp­hii v roku 1812 (o pri­bližne 150 rokov neskôr sa jeho banka zlú­čila s Mel­lo­no­vou). Nača­so­va­nie nemohlo byť lep­šie. Jeho banka držala USA nad vodou počas Brit­sko-ame­ric­kej vojny v roku 1812. Keď Girard v roku 1831 umrel, bol naj­bo­hat­ším člo­ve­kom v USA. Značná časť jeho majetku popu­to­vala na cha­ritu.

Bill Gates (1955-) — 144 miliárd dolá­rov

bill-gatesimg: Sean Gallup/Getty Ima­ges

Toh­to­ročná jed­notka reb­ríčka For­bes je už nie­koľko rokov známa aj vďaka svojmu obrov­skému majetku. Zakla­da­teľ Mic­ro­softu so 144 miliar­dami dolá­rov (údaj z roku 1999) sa však nedos­tal ani do top 5 v tomto reb­ríčku.

John Jacob Astor (1763 – 1848) — 168 miliárd dolá­rov

john-jacob-astorimg: Wiki­me­dia Com­mons

Rodený Nemec pra­co­val v hudob­nom prie­mysle ešte pred­tým, než pri­ces­to­val do New Yorku. Tam sa živil ako mäsiar. Astor sa postupne dostal do obchodu s kožu­ši­nou, ktorý mu vynie­sol mnoho peňazí. Keď po roku 1800 začal kožu­ši­nový trh upa­dať, Astor pre­šiel na obcho­do­va­nie s ópiom a inves­to­val aj do rea­lít na Man­hat­tane.

Andrew Mel­lon (1855 – 1937) — 189 miliárd dolá­rov

andrew-mellonimg: Wiki­me­dia Com­mons

Rov­nako ako jeho mladší brat Richard (číslo 10 v tomto reb­ríčku), aj Andrew pri­šiel k bohat­stvu vďaka rodin­nej banke. Okrem toho sa anga­žo­val aj v obchode s ropou, oce­ľou či uhlím.

Henry Ford (1863 – 1947) — 200 miliárd dolá­rov

henry-fordimg: AFP/Getty Ima­ges

Ford síce auto­mo­bil nevy­na­šiel, zato ho uro­bil prak­tic­kým a dostup­ným pre prie­mer­ných ľudí. Tak­tiež nevy­mys­lel mon­tážnu linku, no využil ju na masovú pro­duk­ciu. Aj vďaka tomu spra­vil USA naj­bo­hat­šou kra­ji­nou sveta.

Cor­ne­lius Van­der­bilt (1794 – 1877) — 202 miliárd dolá­rov

cornelius-vanderbiltimg: Wiki­me­dia Com­mons

Rodený Newy­or­čan zbo­ha­tol najprv vďaka obchodu s par­níkmi. Neskôr sa pus­til do biz­nisu, ktorý mu vynie­sol 4. miesto v tomto reb­ríčku — želez­nice. Bohu­žial, Van­der­bilt nebol takým filan­tro­pom ako ostatní v tomto reb­ríčku a 95 per­cent svojho majetku zane­chal jed­nému zo svo­jich 13 synov a jeho potom­kom.

Jakob Fug­ger (1459 – 1525) — 227 miliárd dolá­rov

jakob-fuggerimg: Wiki­me­dia Com­mons

Naj­starší” člen tohto reb­ríčka je výni­močný aj tým, že bohat­stvo nado­bu­dol pred prie­my­sel­nou revo­lú­ciou, pri­čom nebol hla­vou žiad­neho štátu, ale biz­nis­me­nom. Naro­dil sa na území dneš­ného Nemecka do boha­tej rodiny, ktorá obcho­do­vala s tex­ti­lom. Fug­ger svoj maje­tok zná­so­bil aj vďaka baníc­tvu tak­mer po celej Európe a Ázii.

Andrew Car­ne­gie (1835 – 1919) — 337 miliárd dolá­rov

andrew-carnegieimg: Wiki­me­dia Com­mons

Car­ne­gie sa naro­dil do chu­dob­nej rodiny v Škót­sku. Neskôr emig­ro­val do USA, kde nado­bu­dol bohat­stvo v pros­pe­ru­jú­com oce­liar­stve. Aj keď sa vďaka svojmu majetku dostal na druhé miesto reb­ríčka, Car­ne­gieho pre­slá­vila filan­tro­pia. Pri­bližne 90 per­cent svojho majetku roz­dal cha­rite. Vo svo­jom zná­mom článku z roku 1889 napí­sal: “Ten, kto zomrie takto bohatý, zomrie potu­pený.”

John D. Roc­ke­fel­ler (1839 – 1937) — 367 miliárd dolá­rov

richest-people-in-history-rockefellerimg: AFP/Getty Ima­ges

Obchod s ropou je naj­vý­nos­nej­ším biz­ni­som na svete. Keď však okolo roku 1860 začal Roc­ke­fel­ler budo­vať svoje prvé rafi­né­rie, ešte tomu tak nebolo. K veľ­kému rop­nému “boomu” prišlo krátko na to a Roc­ke­fel­ler bol v správny čas na správ­nom mieste — počas svojho vrcholu kon­tro­lo­val 90 per­cent ropy v USA. Štát sa pokú­šal jeho mono­pol zni­čiť, no vtedy už bol Roc­ke­fel­ler “zaho­jený” a uží­val si pen­ziu. Neskôr roz­dal značnú časť majetku, ktorý sa pova­žuje za naj­väčší v his­tó­rii.

vedeliSteZe_banner (1)

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffpost.com

Pridať komentár (0)