Praktické vzdelávanie pripravujúce žiakov na súčasnú dobu  

JA
JA Slovensko

Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko ponúka vzdelávacie programy pre základné a stredné školy, ktoré rozvíjajú podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť, digitálne zručnosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Je súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a 41 európskych krajín JA Europe. Práve Junior Achievement Worldwide je nominovaná na Nobelovu cenu mieru za rok 2023 za rozvoj mladých ľudí.

S finančnou gramotnosťou detí je najlepšie začať čím skôr

Program Ja a peniaze, pomocou zážitkového vzdelávania, učí žiakov 1. stupňa základných škôl orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti. Naučí najmenších, že peniaze nerastú na stromoch a že bez práce nie sú koláče. Súčasťou sú pútavé pracovné zošity a názorné učebné pomôcky.

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť je obsahom programu Viac ako peniaze pre 2. stupeň ZŠ a všetky ročníky a typy SŠ. Obsah programu je rozdelený do tematických celkov – od histórie peňazí, bánk a bankových produktov cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po možné riziká. Žiaci sa naučia, ako funguje svet financií, a rovnako, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch. Program využíva názornú online učebnicu a praktické úlohy pre život.

Foto 1
zdroj: JA Slovensko

Rozvoj podnikavosti a podpora podnikania cez praktické skúsenosti

„Skúsenosťou k úspechu“ znie dlhodobé motto JA Slovensko. S odhodlanosťou učiť sa na vlastných úspechoch, ale aj neúspechoch, pomáha program praktickej výučby s názvom Podnikavosť hrou.

Jeho cieľom je poskytnúť žiakom reálne poznatky o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť tém (Peniaze, Organizácia, Manažment a povolania, Výroba a Marketing) prinášajú zážitkovým spôsobom priamo v školách odborní lektori z praxe.

V programe Zručnosti pre úspech nadobudnú žiaci základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti; schopnosť riešiť problémy; identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Súčasťou je aj tvorivý zásobník aktivít a úloh. Je určený všetkým žiakom a učiteľom stredných škôl, bez ohľadu na typ školy či zameranie.

Foto 2
zdroj: JA Slovensko

Prostredníctvom Učebnice ekonómie a podnikania pochopia študenti základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov. Obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok a úloh ale aj testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu.

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia je založený na získavaní praktických skúseností (metóda learning-by-doing) a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Stredoškoláci si zakladajú študentskú firmu, v rámci ktorej vyrábajú reálne produkty alebo ponúkajú vlastné služby. Preniknú tak do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. „Veľtrh našich študentských firiem je vyvrcholením úsilia mladých podnikateľov, dizajnérov a inovátorov, ktorí vďaka JA Slovensko majú možnosť podnikať s reálnymi produktami a službami za reálne peniaze. Je to jedinečná príležitosť spojiť teóriu s praxou, spoznať inovatívne nápady, či stretnúť budúcich mladých lídrov. Je to tiež skvelý priestor na zdieľanie skúseností a networking s odborníkmi zo sveta práce,“ povedala na margo súťaže, riaditeľka JA Slovensko, Marta Slováková.

Foto 3
zdroj: JA Slovensko

Najlepšou študentskou firmou sa tento rok stala spoločnosť Devecol zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, na Hálovej ulici 16, v Bratislave. Výsledkom ich celoročnej práce je mobilná aplikácia s cieľom čistenia odpadu pomocou označených miest na mape. „Kľúčom úspechu nášho tímu bolo aj to, že služba rieši celospoločenský problém a minimálny životaschopný produkt (MVP) si môžu používatelia zadarmo stiahnuť v obchodoch s mobilnými aplikáciami,“ uviedla členka študentskej firmy, Timea Klopčeková.

Cieľom neziskovej vzdelávacej organizácie je aj výchova etických lídrov. Program Etika v podnikaní rozvíja pútavým obsahom i formou schopnosť študentov uvažovať o vlastných hodnotách, presvedčeniach a charaktere s prihliadnutím na základné etické hodnoty a morálne rozhodovanie. Ponúka rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov či možnosti podeliť sa o svoje názory na riešenie etických problémov prostredníctvom situačných prípadových štúdií.

Ktoré digitálne zručnosti by mal mať učiteľ v súčasnej dobe?   

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je určený učiteľom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s inovatívnymi nástrojmi na budovanie digitálnych zručností žiakov a zvyšovanie povedomia o digitálnej bezpečnosti. Stanú sa odbornou oporou pre svojich kolegov, aby spoločne prispievali k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na súčasnom trhu práce.

Foto 5
zdroj: JA Slovensko

Zámerom vzdelávacích programov JA Slovensko je tiež budovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu a zdieľanie znalostí, ako aj vzájomnú podporu v rozvoji podnikateľského a ekonomického myslenia či preventívnych riešení pre zamestnanosť mládeže.

Čo získate ako učiteľ/ka alebo škola prihlásením sa do programov JA Slovensko?   

Prihlásením sa do programov vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko získavate komplexné vzdelávacie materiály (metodickú príručku, učebnicu pre žiakov, vybrané didaktické nástroje), akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov, prepojenie teoretických poznatkov a praktických zručností, zaujímavé súťaže, webináre a projekty, interaktívne a zážitkové aktivity na vyučovanie a rozvoj komunikačných, prezentačných a ďalších zručností potrebných pre prax.

Prihlásiť sa môže ktorýkoľvek učiteľ či škola do 30. júna 2024 na webstránke Junior Achievement Slovensko.

 

Najnovšie videá

Trendové videá