Pravý pod­ni­ka­teľ skočí z útesu a naučí sa lie­tať

Martin Bohunický / 1. augusta 2015 / Business

Pod­ni­ka­te­lia sú tak tro­chu blázni. Ale pokiaľ sa jed­ným z nich chceš stať, budeš toho bláz­nov­stva tro­chu sám potre­bo­vať. Potre­bu­ješ pri­znať, že to, čo nazý­vajú ľudia nemožné, môžeš pri­viesť k životu. Potre­bu­ješ veriť, že všetky tie pra­vidlá, kto­rými sa svet riadi, pre teba nepla­tia.

Potre­bu­ješ mys­lieť „out­side the box“. Prav­dou je, že všetky tieto pra­vidlá sú v sku­toč­nosti len odpo­rú­ča­nia, ktoré sa stali štan­dar­dom. A úspech sa skrýva za ich hra­ni­cou. Byť pod­ni­ka­te­ľom zna­mená uspo­ko­jiť potreby ľudí, neus­tále sa zlep­šo­vať a robiť životy ľudí okolo lep­šie. To ale nie je také jed­no­du­ché. Postupne tvoj život nabe­rie trošku grády. Ale dosiah­nuť vrchol, to je sku­točná výzva. Viac peňazí, viac prob­lé­mov.

Pod­ni­ka­nie, to nie je štve­ra­nie sa na vrchol. Je to zoskok z útesu a stavba lie­tadla ces­tou dole. Musíš uro­biť všetko preto, aby si bez­pečne pri­stál.

Ako vieš, že nevieš lie­tať, keď si to neskú­sil?

Môžeš plá­no­vať a plá­no­vať a plánovať…a aj by si mal! Vždy je dobré byť tak pri­pra­vený, ako je to možné. Ale nikdy nebu­deš pri­pra­vený na všetko. Stret­neš sa s prob­lé­mami, ktoré si neoča­ká­val. Pravý test sily pod­ni­ka­teľa je spô­sob, akým sa vyspo­riada s neča­ka­nými pre­káž­kami.

Nie­ktoré pre­kážky pre­sko­číš ako nič, iné poriadne otes­tujú tvoju odol­nosť. Všetko, na čom si pra­co­val, zrazu pôjde prudko k zemi. Nikdy nezis­tíš, čoho si schopný, pokiaľ to neskú­siš. Musíš len veriť, že čokoľ­vek príde do cesty, ty to zvlád­neš. Pokiaľ si neve­ríš, tí, kto­rých budeš viesť, ti tiež nebudú veriť. A keď sa to stane, príde určite zly­ha­nie.

Naj­skôr áno, potom ako

Keď sa ma nie­kto opýta, či viem niečo uro­biť, vždy odpo­ve­dám áno. A vieš čo? Zvy­čajne sa nemý­lim. Žijem vo svete, kde infor­má­cie len tak prú­dia. Máme prí­stup k takým zdro­jom, že sa vieme naučiť čokoľ­vek. Ale ako­koľ­vek sa na svet tam vonku pri­pra­víš, nikdy nebu­deš pri­pra­vený na 100%. Môže sa stať už len to, že si vybe­rieš na štú­dium nesprávne infor­má­cie. Úlo­hou pod­ni­ka­teľa je rie­šiť prob­lém. Ak sko­číš, budeš potre­bo­vať posta­viť lie­tadlo. Budeš prek­va­pený, čo všetko pod takýmto tla­kom doká­žeš.

Buď pri­pra­vený nara­ziť

Pred­tým, ako sa ti podarí vyro­biť správne krídla a naučiť sa lie­tať, spad­neš nespo­četne mno­ho­krát. Preto je naj­lep­šie ská­kať z men­šej výšky a pri­dá­vať až postupne. Zly­ha­nie je naj­lep­ším uči­te­ľom. To ale nezna­mená, že je prí­jemné. Budeš skla­maný, bude to bolieť. Budeš chcieť odísť. No musíš bojo­vať. Tak dlho, ako len doká­žeš. Skú­šaj a skú­šaj, až kým nebu­deš môcť ísť ďalej.

Byť pod­ni­ka­te­ľom je fyzicky aj psy­chicky náročné. No nič nie je tak dobré, aby ťa to malo odra­diť od tvo­jich snov. Bojuj tvrdo a bojuj s roz­umom.

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)