Pred­behni sa s Air­Ser­vice

Daniela Vojik / 4. jún 2014 / Business

V met­ro­pole, akou je Syd­ney, exis­tuje nie­koľko popu­lár­nych reštau­rá­cií, a aj keď sa do nich vybe­riete upro­stred týždňa, pre­pra­co­vať sa k voľ­nému stolu bez čaka­nia je nad­ľud­ská úloha. Air­Ser­vice ponúka spô­sob, ako pre­sko­čiť tieto neprí­jem­nosti a začať rovno hlav­ných cho­dom.

V apli­ká­cii si môžete pre­zrieť menu a objed­nať si, čo sa vám práve žiada. Jed­no­du­ché aj pre turis­tov, ktorí si môžu menu pre­zrieť v pokoji a vyhnúť sa prí­pad­nej skúške z cudzieho jazyka. Keď je objed­návka hotová, zákaz­ník je upo­zor­nený pro­stred­níc­tvom noti­fi­ká­cie. Pla­tiť sa dá aj Pay­Pa­lom a objed­návku buď vyz­dvi­hnúť osobne, alebo využiť jednu z doru­čo­va­teľ­ských slu­žieb.

Tento kon­cept nie je sám o sebe nový, no chlap­com zo Syd­ney nahráva do karát pekné pre­ve­de­nie apli­ká­cie a vyni­ka­júci tím pre­daj­cov. Air­Ser­vice je par­tne­rom nie­len reštau­rá­ciám, ale naprí­klad aj pekár­ňam a stán­kom na fut­ba­lo­vom šta­di­óne. Na jed­nej strane je to apli­ká­cia pre objed­ná­va­jú­cich, na strane dru­hej ide o zoznam jedál pre reštau­rá­cie, ktorý umož­ňuje objed­návky efek­tívne mana­žo­vať. Air­Ser­vice je teda dodá­va­te­ľom soft­vé­ro­vého rie­še­nia pre objed­náv­kový sys­tém. Týmto sa odli­šuje od spro­stred­ko­va­te­ľov, ktorí tvo­ria medzi­člá­nok medzi reštau­rá­ciami a jedákmi.

Čím však Air­Ser­vice určite vyniká spo­me­dzi exis­tu­jú­cich rie­šení, ktoré na trhu sú, je tvrdé tes­to­va­nie, kto­rým apli­ká­cia pre­šla. Zakla­da­te­lia zobrali pojem „the grandma test“ doslova a dali apli­ká­ciu do rúk vlast­ným babič­kám. Podľa spo­lu­za­kla­da­teľa Domi­nica Bres­sana síce babky nechá­pali úplne presne, čo apli­ká­cia robí, no doká­zali ju ovlá­dať bez väč­ších ťaž­kostí.

Po úspeš­nom zvlád­nutí uží­va­teľ­ských tes­tov prišlo na rad tes­to­va­nie v teréne, a to ces­tou promo akcie v spo­lu­práci s kaviar­ňou, ktorá sídli v rov­na­kej budove plnej IT pro­fe­si­oná­lov. Akcia, pri kto­rej bola každá cez apli­ká­ciu objed­naná káva zadarmo, bola až prí­liš úspešná a musela byť stop­nutá pri počte 600 naser­ví­ro­va­ných káv denne.

Ak sa vám zdá, že prí­stup zakla­da­te­ľov Domi­nica Bres­sana a Ste­fana Wil­liamsa sa blíži naj­lep­ším prak­ti­kám v biz­nise, nie ste ďaleko od pravdy. Okrem toho, že obaja naz­bie­rali dlho­ročné skú­se­nosti vo svo­jej špe­cia­li­zá­cii, na pomoc si pri­zvali jednu z naj­väč­ších kon­zul­tant­ských spo­loč­ností Bos­ton Con­sul­ting Group.

Ak sa im podarí pre­ra­ziť v Ame­rike, kam to práve majú namie­rené, budú ďal­ším dôka­zom toho, že netreba prísť s nie­čím úplne novým. Stačí vziať exis­tu­júce rie­še­nie a spra­viť to lep­šie, než tí pred vami. 

zdroj: airservice.com, pando.com, vladnancaworks.blogspot.com

Pridať komentár (0)