Prečo Jeff Bezos nespoz­náva vlastnú spo­loč­nosť

Rišo Néveri / 18. august 2015 / Tools a produktivita

Cez víkend uve­rej­nil známy ame­rický časo­pis The New York Times repor­táž, v kto­rej si vzali na mušku jed­ného z naj­väč­ších gigan­tov sveta, spo­loč­nosť Ama­zon a nešet­rili ju.

Člá­nok z New York Times si pre­čí­taš na nasle­du­jú­com odkaze.

Pra­covné pro­stre­die Ama­zonu opi­so­vali ako jedno z najk­ru­tej­ších, nútiace zamest­nan­cov pra­co­vať nad ich sily. Dokonca opi­so­vali situ­áciu, kedy zamest­nan­kyňu pre­pus­tili za diag­nos­ti­ko­vanú rako­vinu. Bo Olson pra­co­val na odde­lení mar­ke­tingu kníh a jeho skú­se­nosť zo spo­loč­nos­ťou opí­sal nasle­dovne: “Tak­mer každú osobu, s kto­rou som spo­lu­pra­co­val, som pri jej pra­cov­nom stole videl pla­kať.” Cel­kový nádych repor­táže sa nie­sol v myš­lienke, že Ama­zon svo­jich zamest­nan­cov vyšťa­vuje do posled­nej kvapky. Otázne však je, z akých zdro­jov NY Times čer­pal.

Ak ste si už nie­kedy o prak­ti­kách Ama­zonu alebo jeho začiat­koch čítali, možno to znie ako veľmi prav­divý člá­nok, avšak zamest­nanci a sám Jeff Bezos, zakla­da­teľ a výkonný ria­di­teľ Ama­zonu zostal prek­va­pený a vo svo­jom liste pre zamest­nan­cov pove­dal: “Tento Ama­zon nespoz­ná­vam a dúfam, že ani vy.”

Člá­nok z New York Times opi­suje neem­pa­tické zaob­chá­dza­nie so zamest­nan­cami počas rodin­ných tra­gé­dií a krutý manaž­ment,” pokra­čuje Bezos. “Člá­nok neopi­suje Ama­zon, ktorý poznáme ja alebo naši zamest­nanci, s kto­rými kaž­do­denne spo­lu­pra­cu­jem.” Na situ­ácie, ktoré NYT opi­suje ako neem­pa­tické vo svo­jom liste tiež rea­go­val a pop­ro­sil svo­jich zamest­nan­cov, aby všetko podobné hlá­sili odde­le­niu ľud­ských zdro­jov alebo priamo jemu. “Spo­loč­nosť, ktorú by v dneš­nom súpe­ri­vom svete cha­rak­te­ri­zo­valo podobné pra­covné pro­stre­die (opí­sané v článku), by nemalo šancu pre­žiť, nie to pros­pe­ro­vať a rásť.” 

Bezos pokra­čo­val pochva­lou, ktorú veno­val zamest­nan­com Ama­zonu. Pova­žuje ich za veľmi šikov­ných zamest­nan­cov a dal im najavo, že môžu robiť, kde sa im len zachce. Naz­na­čo­val tým, že keby bol Ama­zon sku­točne takým pek­lom, ako ho člá­nok opi­suje, zrejme by v spo­loč­nosti toľko ľudí nepra­co­valo. “Sku­točne verím, že ten čo by pra­co­val v spo­loč­nosti opi­so­va­nej v článku, by bol šia­lený. Ja by som odtiaľ ute­kal.”

Celý list, ktorý Bezos svo­jim zamest­nan­com odo­slal si môžete pre­čí­tať niž­šie.

Dear Ama­zo­nians,

If you haven’t alre­ady, I encou­rage you to give this (very long) New York Times article a care­ful read:

http://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html

I also encou­rage you to read this very dif­fe­rent take by a cur­rent Ama­zo­nian:

https://www.linkedin.com/pulse/amazonians-response-inside-amazon-wrestling-big-ideas-nick-ciubotariu

Here’s why I’m wri­ting you. The NYT article pro­mi­nen­tly fea­tu­res anec­do­tes desc­ri­bing shoc­kin­gly cal­lous mana­ge­ment prac­ti­ces, inc­lu­ding people being tre­a­ted wit­hout empathy while endu­ring family tra­ge­dies and seri­ous health prob­lems. The article doesn’t desc­ribe the Ama­zon I know or the caring Ama­zo­nians I work with every day. But if you know of any sto­ries like those repor­ted, I want you to esca­late to HR. You can also email me directly at jeff@amazon.com. Even if it’s rare or iso­la­ted, our tole­rance for any such lack of empathy needs to be zero.

The article goes furt­her than repor­ting iso­la­ted anec­do­tes. It claims that our inten­ti­onal app­ro­ach is to cre­ate a soul­less, dys­to­pian workp­lace where no fun is had and no laugh­ter heard. Again, I don’t recog­nize this Ama­zon and I very much hope you don’t, eit­her. More bro­adly, I don’t think any com­pany adop­ting the app­ro­ach por­tra­yed could sur­vive, much less thrive, in today’s highly com­pe­ti­tive tech hiring mar­ket. The people we hire here are the best of the best. You are rec­ru­ited every day by other world-class com­pa­nies, and you can work any­where you want.

I stron­gly believe that any­one wor­king in a com­pany that really is like the one desc­ri­bed in the NYT would be crazy to stay. I know I would leave such a com­pany.

But hope­fully, you don’t recog­nize the com­pany desc­ri­bed. Hope­fully, you’re having fun wor­king with a bunch of bril­liant team­ma­tes, hel­ping invent the future, and laug­hing along the way.

Thank you,

Jeff

Pridať komentár (0)