Prečo sa aj ty musíš zapojiť do zdieľanej ekonomiky a prísť na seminár do Mojmíroviec

Robert Chovanculiak / 2. marca 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Pinterest, pexels.com
  • Zdie­ľa­nie vecí fun­guje od­ne­pa­mäti a po­znali ho už naše ba­bičky
  • Dnes však už nez­die­ľame len s najb­liž­šími, ale vy­uží­vame kom­plex­nej­šiu zdie­ľanú eko­no­miku
  • Ak sa chceš o nej do­zve­dieť viac, ne­smieš chý­bať 15. až 18. marca v Moj­mí­rov­ciach

Zdie­ľa­nie vecí nie je v zá­sade nič nové. Už aj naše pra­babky zdie­ľali. Mali na to dva dô­vody. Žili v men­ších ko­mu­ni­tách, kde každý kaž­dého po­znal, a tak si mohli dô­ve­ro­vať. Dru­hým dô­vo­dom bola chu­doba. Nie každý na de­dine mo­hol mať koňa a pluh a tak si ich zdie­ľali.

Dnes je zdie­ľa­nie cez zdie­ľanú eko­no­miku tro­chu o inom. Už nez­die­ľate s brat­ran­com z dru­hého ko­lena, ktorý býva na dru­hej strane de­diny, ale s člo­ve­kom, kto­rého ste ni­kdy ne­vi­deli alebo do­konca s člo­ve­kom z úplne iného kon­ti­nentu. Na­vyše, zdie­ľanú eko­no­miku už ľu­dia ne­vy­uží­vajú iba kvôli šet­re­niu, ale aj aby stretli no­vých, zau­jí­ma­vých ľudí, za­žili miestnu at­mo­sféru, či sprá­vali sa eko­lo­gicky.

Čo je to teda tá nová zdie­ľaná eko­no­mika? Exis­tuje veľké množ­stvo de­fi­ní­cií a ja nech­cem pri­dá­vať ďal­šiu. Skôr si mys­lím, že by sa zdie­ľaná eko­no­mika mala pre­me­no­vať. Keby som bol ria­di­teľ Ja­zy­ko­ved­ného ústavu Ľu­do­víta Štúra, pre­me­no­val by som zdie­ľanú eko­no­miku na pá­ro­va­ciu eko­no­miku. Nie od slova pá­riť sa ale pá­ro­vať niečo s nie­čím. V tomto prí­pade pá­ro­va­nie do­pytu a po­nuky cez in­ter­ne­tovú plat­formu. Zdie­ľaná eko­no­mika teda pá­ruje ľudí, ktorí majú čo po­núk­nuť (auto, byt, voľný čas, vŕ­tačku, psa) s ľuďmi, ktorí majú o tieto veci zá­u­jem.

Ja som eko­nóm a my eko­nó­mo­via máme ta­kéto „pá­ro­va­nie“ veľmi radi. Má to­tiž jednu (pre nie­kto­rých) až zá­zračnú vlast­nosť: zvy­šuje šťas­tie a bla­ho­byt v spo­loč­nosti aj bez toho, aby sa vy­pro­du­ko­valo niečo nové. Ide tak o vy­soko eko­lo­gické uspo­ko­jo­va­nie po­trieb.

Pred­stavte si vedľa seba dva úplne rov­naké svety. Je v nich rov­naké množ­stvo ľudí, vecí, zvie­rat, všet­kého. Ná­ho­dou však v tom svete na­pravo ne­jaký pod­ni­ka­teľ ob­javí zdie­ľanú eko­no­miku. V tomto svete bude od­razu viac spo­koj­ných ľudí, viac šťas­tia a ra­dosti, a to bez toho, aby sa zme­nilo množ­stvo fy­zic­kých vecí, či bez toho, aby sa niečo nové vy­ro­bilo.

Zdie­ľaná eko­no­mika v tomto svete pri­náša to, že veci, ktoré by inak le­žali la­dom, napr. vŕ­tačka v skrini alebo prázdna izba po va­šej dcére, ktorá od­išla štu­do­vať do za­hra­ni­čia, sa od­razu spá­rujú s ľuďmi, ktoré tieto veci po­tre­bujú a chcú po­u­ží­vať.

Toto pá­ro­va­nie ná­sledne pri­ne­sie dva efekty. Pr­vým je, že vy si pri­vy­ro­bíte. Teda od­razu vám pri­náša prí­jem niečo, čo do­vtedy len za­be­ralo miesto a sa­dal na to prach. Dru­hým efek­tom je, že váš su­sed má s čím vy­vŕ­tať dieru a za­hra­ničný tu­rista má kde pre­spať. Pre oboch je to win – win si­tu­ácia. V eko­no­mic­kom žar­góne ide o hru s po­zi­tív­nym súč­tom. 1+1=3.

Zdie­ľanú eko­no­miku po­cho­píte lep­šie, ak sa spý­tate: „Čo v mi­nu­losti brá­nilo tomu, aby za­hra­ničný tu­rista mo­hol pre­spať vo va­šej voľ­nej izbe pred tým, ako sa ob­ja­vila zdie­ľaná eko­no­mika?“ To „niečo“ eko­nó­mo­via na­zý­vajú trans­akčné ná­klady.

V zá­sade sú to ná­klady na tri „DO“: na DOhľa­dá­va­nie, DOha­do­va­nie a DOdr­žia­va­nie. Vŕ­tačka v skrini vám je na­nič, ak ne­tu­šíte, že váš su­sed aku­rát po­tre­buje vy­vŕ­tať dieru. Rov­nako váš su­sed sa ne­jako po­tre­buje do­zve­dieť, že nie­kde v okolí je do­stupná ne­vy­uží­vaná vŕ­tačka. Pred do­bou in­ter­netu to mo­hol byť prob­lém – dnes väč­šina ľudí ne­pozná svo­jich su­se­dov, nie to ešte ve­dieť, či majú vŕ­tačku. Av­šak dnes vám plat­forma zdie­ľa­nej eko­no­miky (napr. Puj­cim.to) umož­ňuje ľahké DOhľa­dá­va­nie – stačí ot­vo­riť mo­bilnú ap­li­ká­ciu.

Tak­tiež sa po­tre­bu­jete DOhod­núť na tom ako dlho bude vŕ­tačka po­ži­čaná, za akú cenu, a akých pod­mie­nok. Stret­núť sa, do­hod­núť sa všet­kom a spí­sať zmluvu môže byť otravné. Na plat­forme zdie­ľa­nej eko­no­miky to však za­be­rie pár kli­kov.

A na zá­ver si po­tre­bu­jete byť istý, že ta druhá strana DOdrží to, na čom ste sa do­hodli. Po­tre­bu­jete aby vznikla me­dzi vami dô­vera. Našu ge­ne­rá­ciu ešte mamy učili, aby sme ni­kdy ne­na­stu­po­vali k cu­dzím ľu­dom do auta a už vô­bec nie do ich do­mov. To je však dnes vďaka zdie­ľa­nej eko­no­mike nor­málna vec.

Plat­formy zdie­ľa­nej eko­no­miky sú v sku­toč­nosti akési vir­tu­álne kluby, kam môžu vstú­piť len tí, ktorí spl­nia ur­čité pra­vidlá, a ktorí sa podľa nich aj na­ďa­lej sprá­vajú. Tak­tiež majú plat­formy za­bu­do­vané re­pu­tačné me­cha­nizmy, kde obe strany sa na­vzá­jom hod­no­tia. Tieto hod­no­te­nia (či už slovné alebo cez po­čet hviez­di­čiek) spolu s pra­vid­lami po­u­ží­va­nia za­bez­pe­čujú, aby sa ľu­dia na plat­forme k sebe sprá­vali dobre. V opač­nom prí­pade do­stanú zle hod­no­te­nie a z plat­formy budú vy­lú­čení. Vy­tvá­ra­nie dô­very a do­dr­žia­va­nie pra­vi­diel je tak v zdie­ľa­nej eko­no­mike sa­moz­rej­mos­ťou.

To, čo tak v sku­toč­nosti plat­formy zdie­ľa­nej eko­no­miky pre­dá­vajú, je zní­že­nie trans­akč­ných ná­kla­dov. Teda vy­tvá­rajú pries­tor, kde sa môže bez­pečne pá­ro­vať do­pyt a po­nuka. Vý­sled­kom toho je, že plat­forma Airbnb, ktorá po­núka viac uby­to­va­cej ka­pa­city ako tri naj­väč­šie sve­tové siete ho­te­lov do­kopy, ne­vlastní ani je­diný ho­tel alebo izbu. Alebo naj­väčší po­sky­to­va­teľ osob­nej pre­pravy v mes­tách Uber nemá žiadne vlastné vo­zidlá.

Ak sa chceš do­zve­dieť viac zau­jí­ma­vosti nie­len o zdie­ľa­nej eko­no­mike, ale aj o kryp­to­me­nách, anar­chii, alebo zá­klad­nom príjme, či o tom, či pa­tenty pod­po­rujú alebo brz­dia roz­voj, ur­čite sa do ne­dele pri­hlás na Se­mi­nár ra­kús­kej eko­nó­mie (SREK). Ok­rem via­ce­rých eko­nó­mov zo Slo­ven­ska a Česka príde aj ame­rický eko­nóm pro­fe­sor Edward Strin­gham, ktorý píše a roz­práva o práve a anar­chii či zau­jí­ma­vej his­tó­rii fi­nanč­ných búrz. Mimo kon­tro­verz­ných tém vás ča­kajú na­pí­navé ve­černé dis­ku­sie či nové kon­takty. Se­mi­nár sa bude ko­nať 15.-18. marca 2018 v kaš­tieli Moj­mí­rovce.

Pridať komentár (0)