Pre­lo­mová slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá bojuje s fejkmi

Alexandra Dulaková / 16. september 2015 / Business

Nie­len zahra­ničný, ale aj náš domáci trh je mies­tami pre­sý­tený fal­zi­fi­kátmi zná­mych zna­čiek. Ak po podob­ných komo­di­tách práve netú­žime a sna­žíme sa ich naopak odha­liť, ban­sko­bys­trický tím pre nás vyvi­nul apli­ká­ciu Con­firme, vďaka kto­rej včas rozo­známe fejk od ori­gi­nálu a už nikdy sa pofi­dér­nymi obchod­níkmi nene­cháme okla­mať.

Aj keď idú mnohí cie­lene naku­po­vať napo­dob­ne­niny, nájde sa aj veľa ľudí, ktorí sa podob­ným pod­vr­hom chcú vyhnúť. Samoz­rejme, v takom prí­pade je naj­lep­šie ísť do auto­ri­zo­va­nej pre­dajne, lenže nie­kedy nie sú ani kamenné pod­niky záru­kou pra­vo­sti. Bohu­žiaľ, už sa neko­pí­rujú len kabelky a tričká, ale aj veci ako par­fumy, či pra­cie prášky.

Je jasné, že nie každý si drahé znač­kové veci môže dovo­liť, ale keď už chceš nie­koho ručnú prácu a kva­litné mate­riály, je lep­šie pod­po­riť jeho nefal­šo­vanú tvorbu. Takíto výrob­co­via často volia domácu výrobu a kva­litné mate­riály pred neeko­lo­gic­kými maso­vými továr­ňami v Ázii a aj preto môžu byť ich pro­dukty také drahé. Ak je pre teba cena predsa len prí­liš vysoká, exis­tuje aj veľa iných variant, ktoré sú kva­litné a lac­nej­šie jed­no­du­cho preto, lebo pri nich nepla­tíš za meno značky, a pri­tom vyze­rajú veľmi podobne. Lenže nie­ktorí musia silou-mocou mať práve kabelku s dvomi céč­kami, pre­krí­že­ným L a V, pop­rí­pade Role­xky za 20 eur, aby svetu uká­zali, že sú aspoň (naoko) veľ­ko­lepí páni. Lenže podobné vymo­že­nosti sú jed­no­du­cho krá­dež od značky, ktorá si dlhé roky buduje meno a zís­kava si zákaz­ní­kov práve svo­jou výni­moč­nos­ťou.

Čím víc čárek, tím víc Adi­das!

Fejky tak pred­sta­vujú prob­lém nie­len pre dych­ti­vých zákaz­ní­kov, ale aj pre col­ní­kov a naše úrady. Apli­ká­ciu Con­firme z dielne Miro­slava Foll­nera a Michala Šte­fa­no­vie vrelo uví­tali. Ako teda fun­guje? Stačí cez mobil načí­tať EAN kód a výrobné číslo pro­duktu a pokiaľ je s pro­duk­tom všetko v poriadku, apli­ká­cia za pár sekúnd zobrazí zelenú fajku. A nie­len to, ukáže ti, kto tovar vyro­bil, dis­tri­bu­oval a pre­dá­val. Pokiaľ niečo nesedí, apli­ká­cia ti to hneď oznámi a ty vieš, že si zrejme natra­fil na niečo nekalé. Všetko, čo na to potre­bu­ješ je wifi, pop­rí­pade 3G.  

Spo­lu­prácu mladý tím nad­via­zal mno­hými výrob­cami a dis­tri­bú­tormi, ktorí im poskytli svoje údaje. Momen­tálne sa sna­žia spo­lu­prácu roz­ší­riť aj o dro­gé­rie, ktoré sú tiež čoraz viac obe­ťami fej­ko­vých výrob­cov. Apli­ká­cia je sve­tový uni­kát a vo svo­jom fachu cel­kom prvá – o to lep­šie, že pochá­dza od nás. Môžeš si ju od 14. sep­tem­bra zadarmo stiah­nuť aj ty a vyva­ro­vať sa tak veľmi nevý­hod­ným inves­tí­ciám. 

Pridať komentár (0)