Pri­chá­dza nová éra inte­ri­é­ro­vé­ho pes­to­va­nia

Techpedia: Harry Gavendová / 5. júna 2014 / Business

Už dlh­ší čas sa poľ­no­hos­po­dá­ri nespo­lie­ha­jú len na tra­dič­né far­már­stvo – zakla­da­jú inte­ri­é­ro­vé far­my, v kto­rý­ch využí­va­jú LED osvet­le­nie. Naj­nov­šie s spo­loč­nosť Roy­al Phi­lips spo­ji­la s Gre­en Sen­se Farms a tvo­ria spo­lu nie­čo ako „sve­tel­né recep­ty“, kto­ré opti­ma­li­zu­jú kva­li­tu i zber úro­dy. Okrem toho spot­re­bú­va­jú o 85% menej ener­gie v porov­na­ní s tra­dič­ným sys­té­mom

Líder v osvetlení spoločnosť Royal Philips spojila sily s pestovateľskou spoločnosťou Green Sense Farms a vytvorili obrovskú interiérovú komerčnú farmu. Uplatnenie si tu našlo osvetlenie LED, ktoré je nastavené na pestovanie špecifických rastlín. Ide o „svetelné recepty“, ktoré umožňujú zber úrody 20-25 razy za rok a spotrebujú o 85% menej energie. Úroda je tak vyššia a prevádzkové náklady sa znížili. Zelenina je okrem toho dostupná počas celého roka.

Rastliny využívajú určité vlnové dĺžky svetla efektívnejšie a majú na ne odlišné reakcie. Philips sa v agrárnom osvetlení angažuje už od roku 1936 a s nástupom LED technológie sa mu umožnilo ešte presnejšie nastavenie v rámci tzv. svetelných receptov. “Rôzne typy rastlín majú odlišné potreby na osvetlenie. Philips spolupracuje s novátorsky mysliacimi pestovateľmi, ako je GSF a buduje databázu „svetelných receptov“ pre rôzne typy rastlín,“ vraví Udo van Slooten, riaditeľ agrárneho osvetlenia v spoločnosti Philips. „GSF využíva vertikálnu hydrofonickú technológiu s LED svietidlami Philips, ktorá umožňuje dosiahnuť to, čo iní pestovatelia nedokážu: poskytovať konzistentné množstvo vysoko kvalitnej úrody počas celého roka.“

Robert Colangelo, zakladateľ a prezident spoločnosti Green Sense Farms hovorí “Nakoľko pestujeme plodiny vertikálne, môžeme ich na jeden ár umiestniť viac ako v prípade bežnej farmy na poli, čo sa prejavuje aj častejším zberom za rok. Neplytváme, neprodukujeme poľnohospodársky odpad a minimalizujeme aj efekt skleníkových plynov, pretože potraviny sú pestované tam, kde sa aj spotrebujú.”

Podľa OSN sa svetová populácia rozrastie do roku 2050 o 2,5 miliardy obyvateľov, z čoho bude asi 80% žiť v mestách. V súčasnosti sa pritom už asi 80% percent poľnohospodárskej pôdy využíva a farmárstvo komplikuje extrémne počasie. Práve aj z týchto dôvodov sa spoločnosti zaoberajú novými technológiami v pestovaní. Rastliny sa takto dajú pestovať i bez slnečného žiarenia v budovách, ktoré sú i priamo v mestách.

Zdroj: techpedia.sk

Pridať komentár (0)