Pri­chá­dza nová éra inte­ri­é­ro­vého pes­to­va­nia

Techpedia: Harry Gavendová / 5. jún 2014 / Business

Už dlhší čas sa poľ­no­hos­po­dári nespo­lie­hajú len na tra­dičné far­már­stvo – zakla­dajú inte­ri­é­rové farmy, v kto­rých využí­vajú LED osvet­le­nie. Naj­nov­šie s spo­loč­nosť Royal Phi­lips spo­jila s Green Sense Farms a tvo­ria spolu niečo ako „sve­telné recepty“, ktoré opti­ma­li­zujú kva­litu i zber úrody. Okrem toho spot­re­bú­vajú o 85% menej ener­gie v porov­naní s tra­dič­ným sys­té­mom

Líder v osvet­lení spo­loč­nosť Royal Phi­lips spo­jila sily s pes­to­va­teľ­skou spo­loč­nos­ťou Green Sense Farms a vytvo­rili obrov­skú inte­ri­é­rovú komerčnú farmu. Uplat­ne­nie si tu našlo osvet­le­nie LED, ktoré je nasta­vené na pes­to­va­nie špe­ci­fic­kých rast­lín. Ide o „sve­telné recepty“, ktoré umož­ňujú zber úrody 20 – 25 razy za rok a spot­re­bujú o 85% menej ener­gie. Úroda je tak vyš­šia a pre­vádz­kové náklady sa zní­žili. Zele­nina je okrem toho dostupná počas celého roka.

Rast­liny využí­vajú určité vlnové dĺžky svetla efek­tív­nej­šie a majú na ne odlišné reak­cie. Phi­lips sa v agrár­nom osvet­lení anga­žuje už od roku 1936 a s nástu­pom LED tech­no­ló­gie sa mu umož­nilo ešte pres­nej­šie nasta­ve­nie v rámci tzv. sve­tel­ných recep­tov. “Rôzne typy rast­lín majú odlišné potreby na osvet­le­nie. Phi­lips spo­lu­pra­cuje s nová­tor­sky mys­lia­cimi pes­to­va­teľmi, ako je GSF a buduje data­bázu „sve­tel­ných recep­tov“ pre rôzne typy rast­lín,“ vraví Udo van Slo­oten, ria­di­teľ agrár­neho osvet­le­nia v spo­loč­nosti Phi­lips. „GSF využíva ver­ti­kálnu hyd­ro­fo­nickú tech­no­ló­giu s LED svie­tid­lami Phi­lips, ktorá umož­ňuje dosiah­nuť to, čo iní pes­to­va­te­lia nedo­kážu: posky­to­vať kon­zis­tentné množ­stvo vysoko kva­lit­nej úrody počas celého roka.“

Robert Colan­gelo, zakla­da­teľ a pre­zi­dent spo­loč­nosti Green Sense Farms hovorí “Nakoľko pes­tu­jeme plo­diny ver­ti­kálne, môžeme ich na jeden ár umiest­niť viac ako v prí­pade bež­nej farmy na poli, čo sa pre­ja­vuje aj čas­tej­ším zbe­rom za rok. Neplyt­váme, nepro­du­ku­jeme poľ­no­hos­po­dár­sky odpad a mini­ma­li­zu­jeme aj efekt skle­ní­ko­vých ply­nov, pre­tože potra­viny sú pes­to­vané tam, kde sa aj spot­re­bujú.”

Podľa OSN sa sve­tová popu­lá­cia roz­ras­tie do roku 2050 o 2,5 miliardy oby­va­te­ľov, z čoho bude asi 80% žiť v mes­tách. V súčas­nosti sa pri­tom už asi 80% per­cent poľ­no­hos­po­dár­skej pôdy využíva a far­már­stvo kom­pli­kuje extrémne poča­sie. Práve aj z týchto dôvo­dov sa spo­loč­nosti zaobe­rajú novými tech­no­ló­giami v pes­to­vaní. Rast­liny sa takto dajú pes­to­vať i bez slneč­ného žia­re­nia v budo­vách, ktoré sú i priamo v mes­tách.

Zdroj: techpedia.sk

Pridať komentár (0)