Prvý eHealth hackathon v Connecte

Connect Blog / 22. februára 2016 / Biznis

Účast­níci prišli s ná­padmi ako au­to­ma­ti­zo­vané ob­jed­ná­va­nie k le­ká­rovi – ap­li­ká­cia real time vy­ha­dzu­júca pa­cien­tovi in­for­má­cie z le­kár­skej správy; mo­bilná ap­li­ká­cia na in­te­rak­ciu me­dzi pa­cien­tom a do­kto­rom v ob­lasti ži­vo­tosprávy, ap­li­ká­cia na lo­ká­li­zá­ciu po­ho­to­vost­ných slu­žieb/le­kární, ná­vrh pre­d­ik­tív­neho mo­delu na hos­pi­ta­li­zá­ciu pa­cienta, web/ap­li­ká­cia pre kno­wledge sha­ring tech­no­ló­gie a iné. Jed­not­livci sa roz­de­lili do tí­mov a na­ko­niec pra­co­vali na 4 ná­pa­doch, z toho dva ná­pady boli ohod­no­tené.

Účast­níci prišli s ná­padmi ako au­to­ma­ti­zo­vané ob­jed­ná­va­nie k le­ká­rovi – ap­li­ká­cia real time vy­ha­dzu­júca pa­cien­tovi in­for­má­cie z le­kár­skej správy; mo­bilná ap­li­ká­cia na in­te­rak­ciu me­dzi pa­cien­tom a do­kto­rom v ob­lasti ži­vo­tosprávy, ap­li­ká­cia na lo­ká­li­zá­ciu po­ho­to­vost­ných slu­žieb/le­kární, ná­vrh pre­d­ik­tív­neho mo­delu na hos­pi­ta­li­zá­ciu pa­cienta, web/ap­li­ká­cia pre kno­wledge sha­ring tech­no­ló­gie a iné. Jed­not­livci sa roz­de­lili do tí­mov a na­ko­niec pra­co­vali na 4 ná­pa­doch, z toho dva ná­pady boli ohod­no­tené.

Prvú cenu v hod­note 1000€ si od­nieslo rie­še­nie eMER­GINO. Ide o ap­li­ká­ciu na ur­gentné vy­hľa­da­nie in­for­má­cií o najb­liž­ších po­sky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti so zo­hľad­ne­ním ich or­di­nač­ných ho­dín, s na­vi­gá­ciou, kon­takt­nými údajmi a mož­nos­ťou stiah­nuť dáta za jed­not­livé mestá u nás i v za­hra­ničí, ktoré sa ná­sledne vy­uží­vajú off­line. Ok­rem fi­nanč­nej od­meny si ví­ťazný tím od­nie­sol aj ročné pred­platné ča­so­pisu Tou­chIT a troj­me­sačné člen­stvo v Con­necte. Ap­li­ká­cia je do­stupná na www.emer­gino.com.

eHealth Hackaton

foto: Con­nect

 

Druhé miesto s fi­nanč­nou od­me­nou 600€ si od­nie­sol tím, ktorý pra­co­val na ap­li­ká­cii PillsP­lan. Táto ap­li­ká­cia si dala za cieľ vy­rie­šiť prob­lém ne­pra­vi­del­ného uží­va­nia lie­kov, čo môže pa­cien­tom pri­vo­diť nie­kedy aj ži­vot ohro­zu­júce stavy. Podľa rie­ši­te­ľov prob­lému by daná ap­li­ká­cia mohla be­žať na všet­kom od chyt­rého te­le­fónu po ná­ram­kové ho­dinky.
Uží­va­teľa by upo­zor­nila na to, kedy si má vziať liek, aká je dávka, koľko tab­le­tiek mu zo­stáva v ba­lení a upo­zorní ho, kedy je po­trebné vy­z­dvi­hnúť si ďalší pred­pis u le­kára. Po­mo­cou na­sní­ma­nia pred­pisu ap­li­ká­cia pri­dáva lieky do ap­li­ká­cie a môže zdie­ľať tieto in­for­má­cie aj s blíz­kymi, aby mali pre­hľad o tom, čo be­riete, kedy a koľko. Demo ap­li­ká­cie je do­stupné na http://ec2-50-112-139-180.us-west-2.com­pute.ama­zo­naws.com/pillsp­lan/.

Po­čas ma­ra­tónu sa účast­ní­kom ve­no­vali men­tori z As­seco Cen­tral Europe, Glo­be­Net, FNsP F.D.Ro­ose­velta Ban­ská Bys­trica a Men­te­gram, ktorí ob­chá­dzali jed­not­livé tímy, od­po­ve­dali na ich otázky, upo­zor­ňo­vali na možné ri­ziká rie­šení a te­šili sa na fi­nálne pred­sta­ve­nie ich funkč­ných pro­to­ty­pov. Do prob­le­ma­tiky eHe­althu na Slo­ven­sku nás uvie­dol Ján Mi­ko­laj z As­seco Cen­tral Europe.
Gy­örgy Papp z Glo­be­Netu, ktorý je líd­rom na ma­ďar­skom trhu IT rie­šení pre zdra­vot­níc­tvo uká­zal, ako to môže re­álne fun­go­vať v praxi. Pod­nety zo slo­ven­ského pro­stre­dia odo­vzdá­val účast­ní­kom po­čas ce­lých 26 ho­dín hac­kat­honu ve­dúci od­de­le­nia IT FNsP F.D.Ro­ose­velta Ban­ská Bys­trica, Mi­lan Zor­van. Ce­lým po­du­ja­tím nás spre­vá­dzal skú­sený pod­ni­ka­teľ, star­tu­pista v ob­lasti e-he­alth, za­kla­da­teľ Men­te­gramu Mi­lan Stes­kal.

eMergino

foto: re­dak­cia

 

Ján Mi­ko­laj (As­seco) ho­vorí: „Z na­sa­de­nia tí­mov som mal veľmi dobré po­city. Hneď od pr­vých mi­nút sa dali do práce (tvorba kon­cep­tov, brains­tor­ming, … ) a ich za­nie­te­nie bolo také, že keď spí­ker ohlá­sil ve­čeru, mu­seli sme ob­chá­dzať každý tím sa­mos­tatne, aby to za­re­gis­tro­val a išiel sa na­ve­če­rať. Bolo tam vi­dieť nad­še­nie a od­hod­la­nie niečo vy­bu­do­vať.
Nie­ktoré tímy ma milo prek­va­pili, keď už pár ho­dín pred fi­nále mali pri­pra­vené funkčné pro­to­typy a zvy­šok času ve­no­vali príp­rave a do­la­de­niu pre­zen­tá­cií – vý­borný time ma­na­ge­ment. Mrzí ma, že nie­ktoré tímy si zvo­lili “ťažké témy“, ktoré boli vhodné skôr na dl­ho­ročný vý­skum a bá­da­nie, ako na 26 ho­dín hac­kat­honu. Všetci sa však usi­lo­vali odo­vzdať ma­xi­mum, a preto sa s nimi vý­borne spo­lu­pra­co­valo. Ur­čite by sme do ta­kejto ak­cie išli opäť, no s dô­raz­ným upo­zor­ne­ním na úska­lia a prob­lémy prí­pad­ných “ťaž­kých tém“ ešte v úvode ak­cie.“

Mi­lan Stes­kal (Men­te­gram) po­do­týka, že “je skvelé, že sa ta­kéto ak­ti­vity za­čí­najú ko­nať už aj na Slo­ven­sku”. On sám je v ob­lasti eHe­althu ak­tívny a vďaka svojmu ná­padu, ktorý sa zro­dil na hac­kat­hone v USA, vy­mys­lel rie­še­nie, ktoré te­raz úspešne pre­dáva svo­jim kli­en­tom. Za Con­nect môžme len do­dať, že po­dobné hac­kat­hony ur­čite plá­nu­jeme or­ga­ni­zo­vať na­ďa­lej a te­ma­ticky sa bu­deme sna­žiť po­kryť každú ob­lasť, ktorá je mo­men­tálne “in” a po­tre­buje ino­vá­cie. Ďa­ku­jeme účast­ní­kom a par­tne­rom po­du­ja­tia za skvelý event! :)

Zdroj: con­nect-ne­twork.com, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: prac­ti­ce­e­in­dex.co.uk

Pridať komentár (0)