Prvý eHe­alth hac­kat­hon v Con­necte

Connect Blog / 22. februára 2016 / Business

Účast­níci prišli s nápadmi ako auto­ma­ti­zo­vané objed­ná­va­nie k leká­rovi – apli­ká­cia real time vyha­dzu­júca pacien­tovi infor­má­cie z lekár­skej správy; mobilná apli­ká­cia na inte­rak­ciu medzi pacien­tom a dokto­rom v oblasti živo­tosprávy, apli­ká­cia na loká­li­zá­ciu poho­to­vost­ných služieb/lekární, návrh pre­d­ik­tív­neho modelu na hos­pi­ta­li­zá­ciu pacienta, web/aplikácia pre kno­wledge sha­ring tech­no­ló­gie a iné. Jed­not­livci sa roz­de­lili do tímov a nako­niec pra­co­vali na 4 nápa­doch, z toho dva nápady boli ohod­no­tené.

Prvú cenu v hod­note 1000€ si odnieslo rie­še­nie eMER­GINO. Ide o apli­ká­ciu na urgentné vyhľa­da­nie infor­má­cií o najb­liž­ších posky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti so zohľad­ne­ním ich ordi­nač­ných hodín, s navi­gá­ciou, kon­takt­nými údajmi a mož­nos­ťou stiah­nuť dáta za jed­not­livé mestá u nás i v zahra­ničí, ktoré sa následne využí­vajú off­line. Okrem finanč­nej odmeny si víťazný tím odnie­sol aj ročné pred­platné časo­pisu Tou­chIT a troj­me­sačné člen­stvo v Con­necte. Apli­ká­cia je dostupná na www.emergino.com.

eHealth Hackaton

foto: Con­nect

Druhé miesto s finanč­nou odme­nou 600€ si odnie­sol tím, ktorý pra­co­val na apli­ká­cii PillsP­lan. Táto apli­ká­cia si dala za cieľ vyrie­šiť prob­lém nepra­vi­del­ného uží­va­nia lie­kov, čo môže pacien­tom pri­vo­diť nie­kedy aj život ohro­zu­júce stavy. Podľa rie­ši­te­ľov prob­lému by daná apli­ká­cia mohla bežať na všet­kom od chyt­rého tele­fónu po náram­kové hodinky.
Uží­va­teľa by upo­zor­nila na to, kedy si má vziať liek, aká je dávka, koľko tab­le­tiek mu zostáva v balení a upo­zorní ho, kedy je potrebné vyz­dvi­hnúť si ďalší pred­pis u lekára. Pomo­cou nasní­ma­nia pred­pisu apli­ká­cia pri­dáva lieky do apli­ká­cie a môže zdie­ľať tieto infor­má­cie aj s blíz­kymi, aby mali pre­hľad o tom, čo beriete, kedy a koľko. Demo apli­ká­cie je dostupné na http://ec2-50 – 112-139 – 180.us-west-2.compute.amazonaws.com/pillsplan/.

Počas mara­tónu sa účast­ní­kom veno­vali men­tori z Asseco Cen­tral Europe, Glo­be­Net, FNsP F.D.Roosevelta Ban­ská Bys­trica a Men­te­gram, ktorí obchá­dzali jed­not­livé tímy, odpo­ve­dali na ich otázky, upo­zor­ňo­vali na možné riziká rie­šení a tešili sa na finálne pred­sta­ve­nie ich funkč­ných pro­to­ty­pov. Do prob­le­ma­tiky eHe­althu na Slo­ven­sku nás uvie­dol Ján Miko­laj z Asseco Cen­tral Europe.
György Papp z Glo­be­Netu, ktorý je líd­rom na maďar­skom trhu IT rie­šení pre zdra­vot­níc­tvo uká­zal, ako to môže reálne fun­go­vať v praxi. Pod­nety zo slo­ven­ského pro­stre­dia odo­vzdá­val účast­ní­kom počas celých 26 hodín hac­kat­honu vedúci odde­le­nia IT FNsP F.D.Roosevelta Ban­ská Bys­trica, Milan Zor­van. Celým podu­ja­tím nás spre­vá­dzal skú­sený pod­ni­ka­teľ, star­tu­pista v oblasti e-health, zakla­da­teľ Men­te­gramu Milan Stes­kal.

eMergino

foto: redak­cia

Ján Miko­laj (Asseco) hovorí: „Z nasa­de­nia tímov som mal veľmi dobré pocity. Hneď od prvých minút sa dali do práce (tvorba kon­cep­tov, brains­tor­ming, … ) a ich zanie­te­nie bolo také, že keď spí­ker ohlá­sil večeru, museli sme obchá­dzať každý tím samos­tatne, aby to zare­gis­tro­val a išiel sa nave­če­rať. Bolo tam vidieť nad­še­nie a odhod­la­nie niečo vybu­do­vať.
Nie­ktoré tímy ma milo prek­va­pili, keď už pár hodín pred finále mali pri­pra­vené funkčné pro­to­typy a zvy­šok času veno­vali príp­rave a dola­de­niu pre­zen­tá­cií – výborný time mana­ge­ment. Mrzí ma, že nie­ktoré tímy si zvo­lili “ťažké témy“, ktoré boli vhodné skôr na dlho­ročný výskum a báda­nie, ako na 26 hodín hac­kat­honu. Všetci sa však usi­lo­vali odo­vzdať maxi­mum, a preto sa s nimi výborne spo­lu­pra­co­valo. Určite by sme do takejto akcie išli opäť, no s dôraz­ným upo­zor­ne­ním na úska­lia a prob­lémy prí­pad­ných “ťaž­kých tém“ ešte v úvode akcie.“

Milan Stes­kal (Men­te­gram) podo­týka, že “je skvelé, že sa takéto akti­vity začí­najú konať už aj na Slo­ven­sku”. On sám je v oblasti eHe­althu aktívny a vďaka svojmu nápadu, ktorý sa zro­dil na hac­kat­hone v USA, vymys­lel rie­še­nie, ktoré teraz úspešne pre­dáva svo­jim kli­en­tom. Za Con­nect môžme len dodať, že podobné hac­kat­hony určite plá­nu­jeme orga­ni­zo­vať naďa­lej a tema­ticky sa budeme sna­žiť pokryť každú oblasť, ktorá je momen­tálne “in” a potre­buje ino­vá­cie. Ďaku­jeme účast­ní­kom a par­tne­rom podu­ja­tia za skvelý event! :)

Zdroj: connect-network.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: practiceeindex.co.uk

Pridať komentár (0)