Quad­ro­fo­il: Nepo­to­pi­tel­ný elek­tro­s­kú­ter zo Slo­vin­ska

Kika Besedičová / 5. novembra 2014 / Tech a inovácie

Slo­vin­ský Quad­ro­fo­il doká­že lie­tať nad hla­di­nou rých­los­ťou až 40 kilo­met­rov za hodi­nu.

Na baté­riu s ním ura­zí­te 100 kilo­met­rov a opä­tov­né nabi­tie trvá len dve hodi­ny. Kom­bi­ná­cia vod­né­ho skút­ra a vzná­šad­la meria 3 met­re na dĺž­ku a je urče­ný pre dvoch dospe­lých pasa­žie­rov. Hoci je séri­ová výro­ba naplá­no­va­ná na jar 2015, môže­te si ho objed­nať teraz za uvá­dza­ciu cenu 22 500 eur.

Quad­ro­fo­il sa pod­ľa výrob­cu hodia aj do miest s prí­sny­mi hlu­ko­vý­mi a eko­lo­gic­ký­mi limit­mi.

Pridať komentár (0)