Quad­ro­foil: Nepo­to­pi­telný elek­tro­s­kú­ter zo Slo­vin­ska

Kika Besedičová / 5. novembra 2014 / Tech a inovácie

Slo­vin­ský Quad­ro­foil dokáže lie­tať nad hla­di­nou rých­los­ťou až 40 kilo­met­rov za hodinu.

Na baté­riu s ním ura­zíte 100 kilo­met­rov a opä­tovné nabi­tie trvá len dve hodiny. Kom­bi­ná­cia vod­ného skútra a vzná­šadla meria 3 metre na dĺžku a je určený pre dvoch dospe­lých pasa­žie­rov. Hoci je séri­ová výroba naplá­no­vaná na jar 2015, môžete si ho objed­nať teraz za uvá­dza­ciu cenu 22 500 eur.

Quad­ro­foil sa podľa výrobcu hodia aj do miest s prí­snymi hlu­ko­vými a eko­lo­gic­kými limitmi.

Pridať komentár (0)