Raňajkový foodporn od 7 najlepších slovenských foodblogeriek       

Zuzana Kotuliaková / 9. júla 2018 / Food biznis

Ná­ročný deň si vy­ža­duje pevný štart v po­dobe ener­gie z vý­dat­ných a chut­ných ra­ňa­jok. Po­znáte to, ráno sa po­náh­ľate a ne­stí­hate, tak si len do tašky pri­ba­líte ce­re­álnu ty­činku a s ká­vou v práci prí­padne v aute ju zjete. O de­sia­tej už po­ze­ráte na ho­dinky, kedy už bude ten obed.

Ná­ročný deň si vy­ža­duje pevný štart v po­dobe ener­gie z vý­dat­ných a chut­ných ra­ňa­jok. Po­znáte to, ráno sa po­náh­ľate a ne­stí­hate, tak si len do tašky pri­ba­líte ce­re­álnu ty­činku a s ká­vou v práci prí­padne v aute ju zjete. O de­sia­tej už po­ze­ráte na ho­dinky, kedy už bude ten obed.

Pred­stavte si iné ráno. Vsta­nete, pri­pra­víte si la­hodné vo­ňavé ra­ňajky, ktoré si s kľu­dom vy­chut­náte. Už te­raz máte iný deň, však? Ak hľa­dáte in­špi­rá­ciu na do­ko­nalé ra­ňajky, ste na správ­nom mieste. Naše fo­odb­lo­gerky ve­dia ako za­čať deň. Ich ra­ňajky by sme si dali po­kojne aj na ve­čeru.

Čo naj­čas­tej­šie ra­ňaj­kujú maj­sterky krás­nych a la­hod­ných je­dál, ktoré laj­ku­jeme na Ins­ta­grame?

Spý­tali sme sa preto 7 fo­odb­lo­ge­riek z reb­ríčku TOP 10 sú­ťaže BLO­GER ROKA 2018, či si nájdu čas na ra­ňajky a aké dob­roty si ráno ser­ví­rujú.

Pre Chuť od Naty sú ra­ňajky zá­kla­dom a ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou kaž­dého dňa.

“Jem biel­ko­vi­nové jedlá s čili ole­jom a čerstvou ze­le­ni­nou, ako na­prí­klad moz­za­rella so cherry pa­ra­daj­kami, ba­zal­kou a čili.” K ta­kýmto skve­lým ra­ňaj­kám ne­smie chý­bať čerstvo upe­čená chrum­kavá ba­geta.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív chuť od naty

Aj pre Pat­rí­ciu z HIT je zdravo žiť sú ra­ňajky zá­kla­dom pl­no­hod­notne od­štar­to­va­ného dňa. Naj­čas­tej­šie ra­ňaj­kuje rôzne kaše ako ov­senú, pše­novú či po­hán­kovú, no ne­po­hr­dne ani do­má­cimi waf­lami či lie­van­cami s mand­ľo­vým mas­lom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív Hit je zdravo žiť

Ve­ro­nika z blogu Le­nivá Ku­chárka má nie­koľko ob­ľú­be­ných kom­bi­ná­cií v zá­vis­losti od toho, koľko času má na ra­ňajky. Tou naj­rých­lej­šou je do­máca gra­nola s gréc­kym jo­gur­tom a čerstvým ovo­cím.

Šálka veľ­kého ka­pu­čína s do­má­cou bá­bov­kou však tiež ne­urazí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív le­nivá ku­chárka

Marta zo The Story of a Cake ra­ňaj­kuje po­dobne ako Ve­ro­nika, jo­gurt s čerstvým ovo­cím a ov­se­nými vloč­kami. V zime zase mi­luje teplé kaše s ara­ši­do­vým mas­lom, ta­hini alebo s čo­ko­lá­dou a orieš­kami.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív the story of a cake

Ak sa Peťa z Veg­gie’s way ráno po­náhľa, pri­pra­vuje si smo­ot­hie. Ak má čas zájde si na ra­ňajky do ob­ľú­be­ných pod­ni­kov na čerstvé ob­lo­žené pe­čivo a k nemu si dá štý­lové mat­cha latté so só­jo­vým mlie­kom. Cez ví­kend sa však má čas s ra­ňaj­kami vy­hrať a vtedy chystá väč­šie ra­ňajky – ce­lo­zrnné pe­čivo s ná­tier­kami, veľa ze­le­niny, k tomu by­linné čaje a tiež su­šienky na za­hryz­nu­tie.

Na jej blogu náj­dete aj ra­ňaj­kovú pizzu. Dali by ste si?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív veg­gies way

Pre­fe­ru­jete slané ra­ňajky? Ide­álne va­jíčka na rôzne spô­soby?

Tina z blogu Lo­pez.sk ra­ňajky ro­bieva ce­lej ro­dine a tak sa snaží nájsť si chvíľku aj pre seba. Naj­rad­šej má vo­ňavé ovocno ze­le­ni­nové smo­ot­hie alebo rýchlu frit­tatu. Tú by sme si hneď dali aj my.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív lo­pez

Lu­cia z www.do­po­sled­ne­jo­mr­vinky.sk/ za­žíva rov­naký prob­lém ako väč­šina z nás. Cez pra­covné dni mu­sia byť ra­ňajky v pr­vom rade rýchle a jed­no­du­ché.

“Moje ranné jedlá sú väč­ši­nou sladké, pre­tože vďaka nim sa mi darí cez deň odo­lá­vať chuti na sladké. Z tých rých­lej­ších je­dál mám naj­rad­šej jo­gur­tové misky, v kto­rých kom­bi­nu­jem čerstvé se­zónne ovo­cie s orechmi alebo se­mien­kami a bie­lym jo­gur­tom, podľa po­treby do­sla­dím me­dom a do­chu­tím na­prí­klad ško­ri­cou alebo kar­da­mo­nom. Ak je času viac, rada pri­pra­vu­jem obilné kaše alebo lie­vance.”

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: ar­chív do po­sled­nej omr­vinky

Zo­znam naj­lep­ších blo­gov vzni­kol vďaka Jane Ma­laga, ktorá už 4. rok or­ga­ni­zo­vala an­ketu BLO­GER ROKA®. Zá­ro­veň za­lo­žila Aso­ciá­ciu blo­ge­rov a ve­die agen­túru Con­tent Agency

Pridať komentár (0)