Reklamovať môžeš aj sfušovanú stavbu či zle upravený účes. Vieme, ako na to

  • Reklamovať nemusíš iba tovar, ale aj zle poskytnuté služby
  • Zisti, ako treba po novom postupovať v prípade sfušovanej stavby či zle opraveného auta
Žena s niekým telefonuje a ľudia pri otvorenej kapote auta.
Ilustračné foto Freepik/@pch.vector, Freepik/@freepik
  • Reklamovať nemusíš iba tovar, ale aj zle poskytnuté služby
  • Zisti, ako treba po novom postupovať v prípade sfušovanej stavby či zle opraveného auta

S reklamáciou tovaru má skúsenosť každý, ale čo ak nie si spokojný s prácou kaderníka, bankovou službou alebo nedokonale vykonanou prerábkou? Od 1. júla tohto roka začne platiť významná zmena v spotrebiteľskom práve, ktorá ovplyvní aj reklamácie služieb.

Vieš, ako postupovať, ak je auto zle opravené alebo stavba nedokončená? Nové pravidlá reklamácií budú platiť aj pre banky a dodávateľov energií. Aby si vedel, ako postupovať pri reklamácii služieb, si najprv zisti, aký druh služby ti poskytli.

Veci vyrobené na zákazku

Záručná lehota pre veci vyrobené na zákazku sa líši podľa druhu výrobku. Napríklad pre hnuteľné veci, ako nábytok na mieru alebo šperk podľa zadania, zostáva záručná lehota 2 roky od prevzatia. Ako informuje portál peniaze.sk, v prípade stavieb, ako je dom na kľúč, môžeš reklamovať vady do troch rokov od plánovaného prevzatia.

Zistené vady hnuteľnej veci môžeš oznámiť v ktorejkoľvek prevádzkarni zhotoviteľa alebo pomocou diaľkovej komunikácie, napríklad telefonicky alebo e-mailom. Zhotoviteľ ti poskytne písomné potvrdenie o vytknutí vady s lehotou na jej odstránenie, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Predĺženie tejto lehoty je prípustné len z objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemôže ovplyvniť.

Ak zhotoviteľ odmietne zodpovednosť za vady, písomne ti to oznámi. Môžeš potom preukázať jeho zodpovednosť znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom od akreditovanej, autorizovanej alebo notifikovanej osoby. Ak odborník zistí, že za vadu zodpovedá zhotoviteľ a ty ju znovu vytkneš, reklamáciu nemôže odmietnuť.

Môžeš tiež žiadať náklady na spracovanie odborného vyjadrenia alebo posudku, ktorý potvrdí tvoju pravdu. Tento nárok treba uplatniť do dvoch mesiacov od uspokojenia nároku z vady, napríklad od vyplatenia zľavy z ceny alebo dodania náhradnej veci.

Oprava auta, úprava účesu či stavebné práce

Záručná lehota na vytknutie vady pri úprave alebo oprave veci, ako napríklad oprava auta alebo úprava účesu u kaderníka, zostáva aj po 1. 7. 2024 trojmesačná.

Pre stavebné práce platí výnimka, kde môžeš reklamovať najmenej 18 mesiacov.

stavbari, dom
zdroj: Canva/Pramote Polyamate

V niektorých špecifických situáciách alebo pri osobitných súčiastkach môže byť záručná doba dlhšia, hlavne ak úprava slúži na dlhšie používanie veci.

Reklamácia v banke

Ak podávaš reklamáciu v banke, musí ju prijať v priestoroch, kde je to s ohľadom na transakciu možné. Ako informuje portál FinPoradňa, o prijatí reklamácie ti banka vydá potvrdenie.

Pri reklamácii cez diaľkovú komunikáciu ti banka doručí potvrdenie ihneď. Ak to nie je možné, dostaneš ho spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Ak máš iný spôsob preukázania podania, banka ti potvrdenie nemusí doručovať.

Banka by mala rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bezodkladne. Písomné vybavenie reklamácie, či už jej vyhovenie alebo zamietnutie, nemá trvať dlhšie ako 30 dní. V zložitých prípadoch môže lehota trvať až 3 mesiace, o čom ťa musí banka informovať do 30 dní.

Náklady na vybavenie reklamácie znáša banka, vrátane nákladov na vyhotovenie zamietnutia. Ty hradíš náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s podaním reklamácie, napríklad cestovné do banky.

Reklamačný postup nájdeš v reklamačnom poriadku konkrétnej banky, ktorý je zverejnený na jej webovej stránke a na viditeľnom mieste v pobočkách.

Reklamáciu môžeš podať aj u poskytovateľov spotrebiteľských úverov a na devízových miestach. Ak devízové miesto nestihne vybaviť reklamáciu v lehote, máš právo odstúpiť od zmluvy.

Reklamácia služieb v oblasti elektrickej energie a plynárenstva

Pre oblasť elektrickej energie a plynárenstva platia nové reklamačné pravidlá. Tieto pravidlá sa vzťahujú na služby poskytované dodávateľmi elektriny a plynu, agregátormi, prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej siete.

Ak chceš ako odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti reklamovať služby týchto subjektov, postupuješ podobne ako v bankovníctve. Lehota a povinnosti poskytovateľa sa riadia rovnakými pravidlami. Náklady na vybavenie reklamácie znáša poskytovateľ.

Ak tvoja reklamácia nebude opodstatnená, náklady spojené s jej uplatnením budeš znášať ty ako odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti.

Zdroje: peniaze.sk, FinPoradňa

Najnovšie videá

Trendové videá