Richard Kellner – Či si profík alebo sa chceš naučiť programovať, na konferencii PyCon 2017 sa určite nudiť nebudeš

Veronika Horváthová / 24. januára 2017 / Rozhovory

Tento rok sa na bra­ti­slav­skej FI­ITke koná už druhý roč­ník me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie Py­Con. Všetci nad­šenci prog­ra­mo­va­cieho ja­zyka Py­ton sa už teda ne­ve­dia doč­kať 10-12. marca 2017, kedy to celé vy­pukne. Ri­chard Kell­ner, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor, sľu­buje, že kon­fe­ren­cia ťa na­ozaj na­učí, ako si aj ty mô­žeš uľah­čiť ži­vot vďaka to­muto prog­ra­mo­va­ciemu ja­zyku. A chys­tajú špe­ciálne works­hopy pre diev­čatá a uči­te­ľov!

Tento rok sa na bra­ti­slav­skej FI­ITke koná už druhý roč­ník me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie Py­Con. Všetci nad­šenci prog­ra­mo­va­cieho ja­zyka Py­ton sa už teda ne­ve­dia doč­kať 10-12. marca 2017, kedy to celé vy­pukne. Ri­chard Kell­ner, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor, sľu­buje, že kon­fe­ren­cia ťa na­ozaj na­učí, ako si aj ty mô­žeš uľah­čiť ži­vot vďaka to­muto prog­ra­mo­va­ciemu ja­zyku. A chys­tajú špe­ciálne works­hopy pre diev­čatá a uči­te­ľov!

Ahoj, Rišo, or­ga­ni­zu­jete už druhý roč­ník kon­fe­ren­cie Py­Con. Po­vedz nám, na čo sa mô­žeme tento rok te­šiť?

V pr­vom rade na Pyt­hon a ko­mu­nitu ľudí, ktorí sa mu ve­nujú. Py­Con kon­fe­ren­cie sú ukáž­kou roz­ma­ni­tosti toho, čo všetko je možné s po­mo­cou tohto prog­ra­mo­va­cieho ja­zyka vy­tvo­riť. Tento rok chceme dať väčší pries­tor do­má­cim reč­ní­kom, ktorí majú je­di­nečnú šancu uká­zať, že aj na Slo­ven­sku vieme prísť so zau­jí­ma­vými ná­padmi. Že sve­tové veci sa ro­dia aj u nás.

Po­čas troch dní bude kon­fe­ren­cia na­bitá zau­jí­ma­vými hos­ťami zo Slo­ven­ska, Česka, nú­dza ne­bude ani o za­hra­ničné mená. Sú­čas­ťou Py­Con SK budú aj via­ceré prak­tické works­hopy, takže náv­štev­ní­kom ur­čite od­po­rú­čame prísť aj s vlast­nými no­te­bo­okmi. Vďaka tomu, že Py­Con je ko­mu­nitná kon­fe­ren­cia, jej účast­níci sa môžu te­šiť aj na jej špe­ci­fickú at­mo­sféru, no­vých ľudí a in­špi­ra­tívne myš­lienky.

Zdroj: ar­chív Py­Con 2016

Py­Con je me­dzi­ná­rodná kon­fe­ren­cia or­ga­ni­zo­vaná vo viac ako 40 kra­ji­nách sveta. Čo ťa mo­ti­vo­valo zor­ga­ni­zo­vať ju aj u nás?

Keď som žil vo Veľ­kej Bri­tá­nii, fas­ci­no­valo ma, akým spô­so­bom tam fun­go­vali ľu­dia so spo­loč­nými zá­uj­mami. Mal som mož­nosť nav­ští­viť nie­koľko po­dob­ných kon­fe­ren­cií a hoci som sa na ne vy­bral sám, vždy som na nich na­šiel no­vých pria­te­ľov, ľudí za­pá­le­ných pre rov­naké veci. Za­kaž­dým som bol z toho nad­šený. Je pri­ro­dzené, že po mo­jom ná­vrate som po­dobnú skú­se­nosť hľa­dal aj na Slo­ven­sku. Chcel som zor­ga­ni­zo­vať po­dobnú kon­fe­ren­ciu, prob­lém bol však v tom, že v do­má­cej Pyt­hon ko­mu­nite som ni­koho ne­poz­nal. Ve­del som, že aj u nás sú ľu­dia, ktorí sa Pyt­honu ve­nujú, len som do­vtedy ne­mal mož­nosť ni­koho stret­núť. Spolu s Da­nie­lom Kont­še­kom, jed­ným z mála Pyt­ho­nis­tov, kto­rých som po­znal, sme preto za­čali or­ga­ni­zo­vať pra­vi­delné me­e­tupy. Na pr­vom me­e­tupe sa k nám pri­dal Ján Gon­dol a spolu sme za­lo­žili ob­čian­ske zdru­že­nie, ktoré po­máha roz­voju tohto prog­ra­mo­va­cieho ja­zyka. Po­stu­pom času sa pri­dali ďalší dob­ro­voľ­níci a táto ko­mu­nita ľudí stojí aj za kon­fe­ren­ciou Py­Con SK.

Tech­nické kon­fe­ren­cie často pô­so­bia prí­liš od­borne, čo môže ľudí, ktorí sa ne­za­obe­rajú na­prí­klad prog­ra­mo­va­ním, od­ra­diť. Čo sa teda ľu­dia môžu u vás na­učiť?

Mnohí ľu­dia sú pre­sved­čení, že na to, aby člo­vek vy­tvo­ril po­čí­ta­čový prog­ram, musí byť gé­nius. Alebo as­poň veľmi dobrý v ma­te­ma­tike. To je klišé, ktoré sa sna­žíme od­bú­rať a Pyt­hon je na to vy­ni­ka­júci ná­stroj. Tech­no­ló­gie, kto­rými sme ob­klo­pení, majú vlastný ja­zyk. Volá sa kód, a keď člo­vek zvládne jeho tvorbu, ot­vá­rajú sa mu prak­ticky ne­ob­me­dzené mož­nosti. Nie je to pri­tom žiadny bo­les­tivý pro­ces. Skôr na­opak. Pyt­hon bol po­me­no­vaný po le­gen­dár­nom ko­me­diál­nom se­riáli. Bol vy­tvo­rený preto, aby ľu­ďom tvorbu kódu zjed­no­du­šil, uro­bil zá­bav­nej­šou.

Pred­nášky na Py­Con SK budú za­me­rané na rôzne cie­ľové sku­piny, vrá­tane úpl­ných za­čia­toč­ní­kov. Aj preto, že po­kiaľ s prog­ra­mo­va­ním nie­kto len za­čína, spoz­nať ďal­ších ľudí s rov­na­kými zá­uj­mami je veľmi in­špi­ra­tívne. Firmy, ktoré Py­Con pod­po­ria, do­stanú na­prí­klad mož­nosť uká­zať, ako Pyt­hon vy­uží­vajú pri kon­krét­nych ap­li­ká­ciách. Ak by nie­kto hľa­dal novú ka­ri­érnu prí­le­ži­tosť, kon­fe­ren­cia bude na to ide­álna mož­nosť.

Zdroj: ar­chív Py­Con 2016

Pô­so­bíš tiež v ob­čian­skom zdru­žení SPy. Na čo sa za­me­ria­vate?

Po­sla­ním ob­čian­skeho zdru­že­nia je pod­pora vý­vo­já­rov a po­u­ží­va­te­ľov prog­ra­mo­va­cieho ja­zyka Pyt­hon. Usi­lu­jeme sa o jeho po­pu­la­ri­zá­ciu a pod­po­ru­jeme aj ďal­šie open source tech­no­ló­gie a open source myš­lienky v na­šej spo­loč­nosti. Sna­hou je pre­dov­šet­kým po­sky­to­vať po­moc a pod­poru úpl­ným za­čia­toč­ní­kom a ľu­ďom, ktorí s prog­ra­mo­va­ním len za­čí­najú. Na­šou am­bí­ciou je vy­bu­do­va­nie šir­šej spo­lu­práce so ško­lami a inými vzde­lá­va­cími in­šti­tú­ciami a pro­pa­gá­cia prog­ra­mo­va­nia  – bez ohľadu na kon­krétny ja­zyk – u detí a mla­dých ľudí. Usi­lu­jeme sa do­stať ob­lasť tvorby soft­véru bliž­šie aj k so­ciálne slab­ším alebo inak zne­vý­hod­ne­ným so­ciál­nym sku­pi­nám. Chceme spo­lu­pra­co­vať na open source pro­jek­toch, vy­tvá­rať ot­vo­rený vzde­lá­vací ob­sah po­u­ži­teľný pri škol­skej vý­uke či sa­moš­tú­diu a pod­po­ro­vať po­u­ží­va­nie ot­vo­re­ných tech­no­ló­gii v spo­loč­nosti a ve­rej­nom sek­tore.

Va­šim cie­ľom je sprí­stup­niť a na­učiť prog­ra­mo­vací ja­zyk Pyt­hon aj ľudí, kto­rým prog­ra­mo­va­nie nič ne­ho­vorí. Čím sa tento prog­ra­mo­vací ja­zyk od­li­šuje od os­tat­ných?

Dô­vo­dov je nie­koľko, no skú­sim sa ob­me­dziť len na tie, ktoré po­va­žu­jem za dô­le­žité z po­hľadu za­čí­na­jú­ceho prog­ra­má­tora. Po prvé, kód v Pyt­hone je ľahko či­ta­teľný. Jed­no­du­chý prog­ram v Pyt­hone je tak zro­zu­mi­teľný, že ho do­káže po­cho­piť prak­ticky každý, aj keď ni­kdy pred­tým ne­vyt­vo­ril je­diný ria­dok po­čí­ta­čo­vého kódu. Nie je to žiadna ató­mová fy­zika. Aj preto sa Pyt­hon teší mi­mo­riad­nej ob­ľube i me­dzi ľuďmi, ktorí na­prí­klad ne­majú am­bí­ciu byť pro­fe­si­onál­nymi prog­ra­má­tormi, ale s jeho po­mo­cou do­kážu pra­co­vať efek­tív­nej­šie. Pyt­hon dnes náj­deme prak­ticky všade – od po­čí­ta­čo­vých učební pre za­čia­toč­ní­kov, pri vý­voji we­bo­vých a desk­to­po­vých ap­li­ká­cií, ana­lýze dát, fi­nanč­ných tr­hov až po ob­lasť ume­lej in­te­li­gen­cie.

Na­vyše, za Pyt­ho­nom stojí úžasná glo­bálna ko­mu­nita. Ľu­dia, ktorí si na­vzá­jom po­má­hajú a re­špek­tujú sa. To je ale niečo, čo naj­lep­šie člo­vek spozná, až keď sa stane sú­čas­ťou tejto ko­mu­nity.

Zdroj: ar­chív Py­Con 2016

Veľa mla­dých ľudí má pred štú­diom IT re­špekt a rad­šej si vy­berú iné od­bory. Čím si mys­líš, že je to spô­so­bené?

Mys­lím si, že ide o sú­hru via­ce­rých dô­vo­dov. Svoju úlohu zo­hráva ge­ne­račný fak­tor – len má­lo­ktorí ro­di­čia do­kážu svo­jím de­ťom uká­zať, že tvorba vlast­ných prog­ra­mov nie nudné cvi­če­nie, ale zá­bava. Čo je hor­šie, ne­do­kážu to svo­jim žia­kom uká­zať ani uči­te­lia na ško­lách. Keď som ešte v mi­nu­lom ti­síc­ročí cho­dil na strednú školu, po­vinne sme sa učili Pas­cal, tvorbu al­go­rit­mov. To sú ur­čite uži­točné ve­do­mosti, no len má­lo­koho pri­tiahnu k tomu, aby si tvorbu kódu skú­šal aj vo voľ­nom čase. O čo zá­bav­nej­šie by bolo, ak by mladí ľu­dia mali mož­nosť vy­mys­lieť si vlastný pro­jekt a uči­te­lia boli tými, ktorí by ich k nemu na­sme­ro­vali? Každý by mal do­stať mož­nosť vy­mys­lieť ideu, ktorá by ži­vot uro­bila jed­no­duch­ším alebo zá­bav­nej­ším a zre­a­li­zo­vať ju.

Je to inak v iných kra­ji­nách Európy?

Nie som od­bor­ník na škols­tvo, ale skú­sim si po­môcť prí­kla­dom cesty, ktorú si zvo­lili vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Mi­nulý rok mal na Py­Con SK pred­nášku Ni­cho­las Tol­ler­vey, ktorý pred­vie­dol BBC micro:bit. Malý, jed­no­dos­kový po­čí­tač, nie väčší ako kre­ditná karta. Bol na­vr­hnutý s cie­ľom mo­ti­vo­vať deti, aby ne­boli len kon­zu­mentmi mé­dií a ob­sahu, ktorý vy­tvo­ril nie­kto iný, ale sami vy­tvá­rali nové veci, pí­sali vlastný soft­vér. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii do­stalo tento mi­ni­po­čí­tač pri­bližne mi­lión detí vo veku 12-13 ro­kov. Som pre­sved­čený o tom, že tento – re­la­tívne lacný – krok spô­sobí, že na brit­ských os­tro­voch vy­ras­tie silná ge­ne­rá­cia tech­nicky zdat­ných mla­dých ľudí.

Zdroj: ar­chív Py­Con 2016

Mi­nulý rok ste vrámci kon­fe­ren­cie or­ga­ni­zo­vali works­hop ur­čený že­nám a diev­ča­tám. Na čo bude works­hop za­me­raný tento rok?

Sú­čas­ťou pre­mi­é­ro­vého roč­níka Py­Con SK bol works­hop Django Girls a sami sme boli prek­va­pení, aký silný zá­u­jem oň bol. Do­stali sme naň 160 pri­hlá­šok z ce­lého Slo­ven­ska, čo viac ako päť­ná­sobne pre­vý­šilo našu ka­pa­citu. To je dô­vod, prečo sme tento works­hop za­ra­dili do prog­ramu kon­fe­ren­cie aj v tomto roku. Mož­nosť pri­hlá­siť sa naň je ešte stále otvo­rená, stačí vypl­niť for­mu­lár na stránke djan­go­girls.org.

Ďal­šie works­hopy budú za­me­rané na­prí­klad na prácu s jed­no­dos­ko­vými po­čí­tačmi, ktoré si tiež roz­umejú s Pyt­ho­nom. Tu si na svoje prídu najmä fa­nú­ši­ko­via tzv. in­ter­netu vecí (IoT, In­ter­net of Things). Bo­kom ale ne­os­tanú ani uči­te­lia in­for­ma­tiky, pre kto­rých máme pri­pra­vený špe­ciálny prog­ram.

foto:ar­chív Py­Con 2016/Lu­cia Ko­tr­hová

Zdroj: ar­chív Py­con 2016/Lu­cia Ko­tr­hová

Čo sa budú môcť uči­te­lia u vás na­učiť? Ako môžu svoje ve­do­mosti vy­užiť ne­skôr v praxi?

Po pr­vý­krát bude sú­čas­ťou Py­Con SK tzv. EduT­rack, plat­forma, kde o svo­jich skú­se­nos­tiach a vy­učo­va­com prí­stupe budú ho­vo­riť uči­te­lia, ktorí s Pyt­ho­nom už za­čali a majú čo po­ve­dať aj os­tat­ným ko­le­gom. Sme veľmi radi, že sa nám po­da­rilo nájsť nie­len ši­kov­ných, ale aj ochot­ných pe­da­gó­gov, kto­rým sme za ich prí­stup vďační.

Ne­bude to len te­ore­tický ex­kurz, v rámci EduT­rack si budú môcť všetci Pyt­hon aj prak­ticky vy­skú­šať. Preto by na Py­Con SK mali po­čas dru­hého mar­co­vého ví­kendu na­mie­riť všetci pe­da­gó­go­via, ktorí by chceli pro­ces vý­učby prog­ra­mo­va­nia za­trak­tív­niť. Alebo uro­biť zá­bav­nej­ším, veď prečo nie?

Na­ko­niec nám po­vedz, na kto­rého reč­níka sa naj­viac te­šíš ty!

De­fi­ni­tívny zo­znam reč­ní­kov ešte ne­máme ho­tový, do 14. feb­ru­ára má to­tiž každý mož­nosť pri­hlá­siť sa so zau­jí­ma­vou té­mou. Bu­deme mať veľa zau­jí­ma­vých reč­ní­kov a vy­brať len jed­ného je veľmi ťažké. Snáď mi ale nik ne­bude mať za zlé, ak sa pri­znám, že mo­jim osob­ným fa­vo­ri­tom je Jeff Lam­bert a jeho pred­náška o End-to-End šif­ro­vaní.

zdroj ti­tul­nej foto: ar­chív Py­Con 2016

Pridať komentár (0)