Richard Lipov­ský: Chceme sa stať jed­not­kou

Richard Bednár / 26. máj 2014 / Business

Plat­forma Live­Dis­pat­cher vyhrala slo­ven­ské národné kolo CESA a už tento pia­tok bude súťa­žiť vo finále v Buda­pešti. Richarda Lipov­ského a jeho tím sme zastihli v plnom pra­cov­nom nasa­dení. Preto si vážime, že nám veno­val chvíľu a poroz­prá­val o novin­kách a vízii. 

Keď som Vás napo­sledy stre­tol na Star­tup­Campe, fina­li­zo­vali ste vývoj. Čo sa odvtedy zme­nilo?

Zme­nilo sa toho mnoho a ešte viac zmien nás čaká v blíz­kej budúc­nosti. Pre­dov­šet­kým som sa pri­dal do tímu ja a pre­vzal na seba všetky akti­vity týka­júce sa zís­ka­va­nia zákaz­ní­kov, inves­to­rov, pro­jek­to­vého manaž­mentu, mar­ke­tingu a komu­ni­ká­cie, atď. Tým sme odľah­čili prog­ra­má­tor­ský tím a umož­nili oveľa rých­lejší vývoj na via­ce­rých fron­toch. Čo sa pro­duktu týka, pre­šli sme tvrdou vali­dá­ciou trhu a jed­not­li­vých odvetví, ktoré pri­chá­dzali do úvahy. To nám pomohlo vybrať kľú­čový trh, na ktorý sa budeme výhradne zame­ria­vať. Keďže ofi­ciálne spus­te­nie tohto pivotu od pôvod­ného pro­duktu plá­nu­jeme v najb­liž­ších týžd­ňoch, bliž­šie pred­sta­vím, keď to príde. Tak­tiež sme sa dostali do Wayra CEE, ktorá nám veľmi pomáha v postupe vpred.

Vaše odvet­vie je pomerne nové. Čím chcete vynik­núť?

Pop­ravde toto odvet­vie nie je veľmi nové, naprí­klad opti­ma­li­zá­cia trás je prob­lém, ktorý sa rieši už dlhé roky. Avšak je hlavne domé­nou veľ­kých roz­vo­zo­vých firiem ako UPS a rie­še­nia v tejto oblasti sú poriadne nákladné. Našim cie­ľom je skom­bi­no­vať výhody takejto opti­ma­li­zá­cie s mno­hými ďal­šími a spra­viť ho dostup­ným pre našich kli­en­tov. V skratke — našou výho­dou bude jasné zame­ra­nie sa na jednu oblasť, a to ako v rámci pre­daja, tak aj v rámci pro­duktu.

Koľ­kých zákaz­ní­kov už máte?

Novým sme­rom sme sa vydali začiat­kom apríla a odvtedy sa nám poda­rilo zís­kať via­ce­rých význam­ných hrá­čov na Slo­ven­sku, v Čechách a tiež v Rakúsku. V tomto momente s nimi spúš­ťame tes­to­va­nie naživo a čoskoro chceme rie­še­nie vyro­lo­vať naplno. Našim cie­ľom je čo naj­rých­lej­šie zís­kať naj­výz­nam­nej­ších kli­en­tov v Rakúsku a pre­su­núť pre­dajné akti­vity ďalej na nemecký trh, kde sa nám už črtajú via­ceré mož­nosti.

Na svete exis­tuje už viac obdob­ných apli­ká­cií. Čím sa líšite?

Ako som uvie­dol vyš­šie, vydali sme sa veľmi špe­ci­fic­kým sme­rom, čo nám dáva via­cero výhod spo­ločne s for­mou oce­ne­nia, pre­daja a biz­nis modelu.

Aká je cena služby pre nových pou­ží­va­te­ľov?

Cena je u nás veľmi závislá od typu kli­enta (kto­rých je viac), ako aj jeho potrieb, a kedže pred­sta­vuje jednu z našich kľú­čo­vých kon­ku­renč­ných výhod nebu­deme, ju zatiaľ zve­rej­ňo­vať.

Kde vidíte Live­Dis­pat­cher o dva roky?

Našim dlho­do­bým cie­ľom je stať sa jed­not­kou na glo­bál­nom trhu a dva roky nám vzhľa­dom na trh, na ktorý mie­rime, budú sta­čiť, aby sme tento cieľ dosiahli mini­málne vzhľa­dom na západný svet. Viac k našej vízií a stra­té­gii zve­rej­níme čoskoro pri ofi­ciál­nom spus­tení nového pro­duktu.

Live­Dis­pat­cher je apli­ká­cia určená pre malé a stredné firmy, ktoré majú zamest­nan­cov v teréne a chceli by ich ria­diť efek­tív­nej­šie. Pomo­cou kom­bi­ná­cie webo­vého roz­hra­nia a mobil­nej apli­ká­cie (iOS a Android) vytvára sys­tém pre­po­je­nia kalen­dáru, máp, ciest s aktu­ál­nymi polo­hami. Do sys­tému sa pri­pája cez GPS sig­nál a pri­po­je­nie k inter­netu. Kli­ent tak na obra­zovke vidí roz­vrh úloh, ich aktu­álny stav a pozí­ciu pra­cov­ní­kov v teréne. Bonu­som je odbre­me­ne­nie od byrok­ra­cie – sys­tém Live­Dis­pat­cher zabez­pečí vypl­ne­nie potreb­ných repor­tov auto­ma­ticky. Vďaka tomu kli­ent rýchlo zís­kava pre­hľad o efek­ti­vite.

foto: LiveDispatcher.com

Pridať komentár (0)