Rozhovor: Dušan Plichta – Káva je každodenným gastrozážitkom

Michal Tomek / 8. apríla 2014 / Lifehacking

Nie je kla­sic­kým tech­no­lo­gic­kým star­tu­pom. Pri­šiel však s no­vým kon­cep­tom kávy, ktorá do­dáva ener­giu – Po­wer Cof­fee. Ktorý star­tup by také niečo ne­pot­re­bo­val? Spo­lu­pra­cuje so Spo­tom a Clus­ter­hau­som. Žil v Aus­trá­lii, ve­nuje sa zdra­vej vý­žive a je šťast­ným opti­mis­tom. Jeho kávu už ochut­nali v ta­kých spo­loč­nos­tiach ako KPMG, Za­ra­guza alebo Web­Sup­port. Pod­ni­ka­teľ, mi­lov­ník kávy, zdra­vého (a dob­rého) jedla, ktorý “hac­kuje” sám seba. Du­šan Plichta.

 

Koľko káv si dnes mal?

Keďže sme ešte len na obede a je okolo 13.00, tak za­tiaľ dve. Rannú špe­ciálnu Po­wer Cof­fee s ko­ko­so­vým tu­kom a mas­lom, a po­tom ešte jedno prí­jemné or­ga­nické es­presso, okolo 11.00.

 

Káva s tu­kom a mas­lom? Dosť zvláštna kom­bi­ná­cia, nie?

Mal by si vi­dieť tie re­ak­cie, keď nie­komu po­viem, že si má pri­dať do kávy maslo a tuk. Av­šak, keď si do kávy ľu­dia pri­dá­vajú kilá cukru, tak sa nad tým ni­kto ani ne­po­za­staví. Finta je to­tiž v tom, že podľa naj­nov­ších po­znat­kov z ob­lasti vý­živy už te­raz vieme, že naj­lep­šou vý­ži­vou pre mo­zog nie je glu­kóza, ale práve dobré tuky. V kom­bi­ná­cii so správ­nou dáv­kou ko­fe­ínu sa tento efekt ešte zná­so­buje a do­stá­vame sa tak k pra­vému “hac­ko­va­niu”.

 

Chu­ťovo sa to dá zvlád­nuť? :)

Chá­pem tvoje obavy, mal som ich aj ja, keď som pr­vý­krát po­čul o tejto kom­bi­ná­cii. Keď som však sku­točne ochut­nal tento špeci re­cept, tak mi to prišlo ako také po­riadne “mä­sité” latte. Jed­no­du­cho pl­nosť, kré­mo­vosť, la­hod­nosť.

 

Na svo­jom webe pí­šeš, že káva, ktorú ľu­dia bežne pijú, je „zme­sou ne­kva­lit­ných ele­men­tov, ktoré vô­bec ne­pri­ná­šajú úžasné be­ne­fity kávy“? Je to na­ozaj tak?

Áno, bo­hu­žiaľ je to vač­ši­nou tak. Dnes už vieme, že kávu mô­žeme po­va­žo­vať skoro až za vi­ta­mín, ako to uvá­dza vo svo­jej štú­dii Ray Peat – pro­fe­sor fy­zi­lo­ló­gie a bá­da­teľ v ob­lasti správ­nej vý­živy. Prob­lém je však v tom, že ak chcem sku­točnú hod­notu kávy, tak po­tre­bu­jem bez­chybnú kva­litu.

 

Ako teda vieme spoz­nať kva­litnú kávu?

Zdravá káva po­tre­buje spĺňať päť dô­le­ži­tých kri­té­rií na to, aby sme z nej do­stali 100% úžitku. Keď sa po­zrieme na to, koľko ins­tant­nej kávy, kap­sulí, pre­pra­že­ných ta­lian­ských zmesí a ne­kva­lit­ných zmesí ro­busty sa u nás vy­pije, mô­žem smelo pre­hlá­siť, že 80% kávy, ktorú pi­jeme, pô­sobí na  or­ga­niz­mus to­xicky. Aj to je dô­vod, prečo mnoho ľudí po­chy­buje o pros­peš­nosti kávy. Majú ju to­tiž radi, no mno­hým spô­so­buje ža­lú­dočné a iné prob­lémy. Všetko je to však o kva­lite a čis­tote kávy. Nie je to­tiž káva ako káva.

 

zdroj: hnon­line.sk

 

Akých je teda tých päť kri­té­rií kva­lit­nej kávy?

To je jed­no­du­ché – or­ga­nické pes­to­va­nie, eli­mi­ná­cia plesní, správna forma pra­že­nia pre roz­klad tu­kov a eli­mi­ná­ciu to­xí­nov, čerstvosť pra­že­nia a správna príp­rava.

 

Veľa ľudí aj zo star­tu­po­vého pro­stre­dia pije ener­ge­tické ná­poje. Čo si mys­líš o ta­komto spô­sobe do­pĺňa­nia ener­gie?

No, keď si chceme pra­vi­delne po­ško­dzo­vať me­ta­bo­liz­mus, mo­zog a liať do seba ume­lo­hmotné ná­poje, ktoré majú veľmi ďa­leko od prí­rody, tak nech sa páči. Ga­ran­tu­jem však, že z dl­ho­do­bého hľa­diska to ve­die len k vy­čer­pa­nosti ob­li­čiek, zvý­še­nému stresu a pri­be­ra­niu.

Asi bu­deš sú­hla­siť, že keď chceš byť úspešný, tak my­seľ šet­ria­ceho a skrom­ného člo­veka ťa k úspe­chu ne­do­ve­die. Re­a­lita je taká, že po­tre­bu­jeme adek­vátne in­ves­to­vať do seba a svo­jej ener­gie, aby sme boli schopní tvo­riť, ino­vo­vať a ovplyv­ňo­vať ľudí, pri­ná­šať nové pro­dukty, myš­lienky a po­sú­vať sa vpred.

Na zá­ver už do­dám asi len toľko, že je veľký roz­diel, či pri­jí­mam ko­feín z prí­rod­ných alebo syn­te­tic­kých zdro­jov. Tiež je dô­le­žité, v akej kom­bi­ná­cii ho do­stá­vam do tela. Naj­hor­šia je v tomto smere syn­te­tika v kom­bi­ná­cii s cuk­rom, čo môže za­ne­chať sku­točné ná­sledky na na­šom or­ga­nizme. Keď však za­bez­pe­čím prí­rodný ko­feín z kávy, a ešte ho skom­bi­nu­jem s top tu­kom, tak sa do­stá­vam do úplne iného štá­dia fun­go­va­nia – nie len tela, ale aj mozgu.

 

Máš ne­jaké tipy na zná­mych ľudí, ktorí môžu ísť prí­kla­dom?

Keď sa po­zrieme na top star­tup CEOs alebo top au­to­rov ako na­pri­klad Tim Fer­riss, Gary Va­y­ner­chuk či na­pri­klad aj Mi­chal Tru­ban, tak tí si veľmi striktne vy­be­rajú, čo do seba dajú. Vy­be­rajú nie­len top kávu a čaj, ale aj kva­litné jedlo.

 

Čo ak nie­komu káva ne­chutí? Je dosť ta­kých ľudí.

Asi ešte ne­pili po­riadnu kávu (smiech). Bo­hu­žiaľ, mnoho ľudí po­su­dzuje kávu na zá­klade skú­se­nosti s ne­scou alebo pre­pá­le­ným veľ­kým es­pres­som. Ak­cep­tu­jem však ľudí, ktorí pre­fe­rujú čaje, prí­padne ku káve skrátka ne­majú vzťah. Z môjho po­hľadu sa trošku ukra­cujú o gas­tro­zá­ži­tok na každy deň, ale raz im možno aj za­chutí.

 

zdroj: po­wer­cof­fee.sk

 

Exis­tuje mnoho od­bor­ní­kov, ktorí tvr­dia, že káva nie je zdra­viu pros­pešná – zvy­šuje tlak, od­vod­ňuje. Aké máš pro­tiar­gu­menty?

Jed­no­du­ché – od­borné ve­decké štú­die, ktoré nie sú za­lo­žené len na is­tej ko­re­lá­cii. Sú za­lo­žené na sku­toč­nom vzťahu prí­činy a efektu, teda na kau­za­lite. Toto treba ro­zo­zná­vať, pre­tože  ne­správne in­for­má­cie nás do­kážu za­vá­dzať. Z toho po­hľadu mô­žem po­ve­dať, že káva zvy­šuje tlak iba čias­točne a krát­ko­dobo, zá­leží od in­di­vi­du­ál­neho stavu.  U zdra­vého člo­veka teda žia­den prob­lém nie je. Si­tu­ácia sa však mení pri člo­veku, ktorý je obézny, trpí stre­som, má osla­bené ob­ličky a vy­soký tlak.

Mnoho dob­rých pod­kla­dov možno nájsť aj v In­šti­túte kávy, kde od­bor­níci – le­kári ro­zo­be­rajú mnohé mýty. Na­prí­klad podľa štú­die Na­uhau­ser-Bert­hold je do­ká­zané, že káva v adek­vát­nom množ­stve (4-6 šá­lok denne) vô­bec ne­de­hyd­ruje.  Naj­väč­ším prob­lé­mom, ako som už spo­mí­nal, je to­xi­cita kávy. Tak, ako sa mô­žeme ká­vou efek­tívne de­to­xi­ko­vať, tak sa ňou mô­žeme vý­razne to­xi­ko­vať. Ide hlavne o prob­lém kva­lity kávy (plesne, che­micky strie­kaná káva) a pra­že­nia (to­xíny, ky­se­liny).

 

Keď sme si pre­šli kávu, poďme k tebe. Čím mo­men­tálne ži­ješ? Aké pro­jekty máš roz­be­hnuté?

Mo­men­tálne ži­jem Po­wer life. Ná­pa­dov mám ne­úre­kom, no viem, že me­nej je viac. A to je v mo­jom prí­pade nie­kedy ťažké do­dr­žať – za­bez­pe­čiť správny fo­kus. Zau­jal som už skôr po­stoj “Just do it”, a tak me­nej ana­ly­zu­jem a sna­žím sa viac ko­nať. Naj­väčší pro­jekt je sa­moz­rejme star­tup Po­wer Cof­fee, kto­rého zá­kla­dom je môj blog. Mo­jim cie­ľom je in­špi­ro­vať ľudí k se­ba­re­a­li­zá­cii,  zlep­šo­va­niu, a tak cel­kovo k ži­votu na 100%.

Zmenu v na­šich ná­vy­koch a roz­hod­nu­tiach treba často za­čať ro­biť na úrovni sta­rost­li­vosti o naše telo. Pre­tože až keď do­sta­neme pod kon­trolu telo, najmä náš mo­zog, a my­seľ, až vtedy zís­ka­vame sku­točnú schop­nosť če­liť ne­is­tote pro­stre­dia, zís­ka­vame is­totu pod­ni­ka­vosti a toho, že sme pánmi svojho šťas­tia a skôr či ne­skôr to ne­jako vy­mys­líme.

 

Čo je pre teba za­dos­ťu­či­ne­ním? Kedy si po­vieš, že stálo to za to?

Naj­šťast­nejší som, keď mi ľu­dia na­píšu, že sa im ko­nečne po­da­rilo schud­núť, po­sil­niť sa alebo zme­niť ná­vyky tak, že majú viac ener­gie. Sa­moz­rejme, že po­teší, keď na­píšu, že inú kávu už nechcú.  Že to stojí za to viem aj vo chvíli, keď ma kon­tak­tujú firmy ako Go­ogle, KPMG, Web­Sup­port či Za­ra­guza, že chcú po­riadnu kávu, lebo im zá­leží na kva­lite toho, čo za­mest­nanci pijú.

 

zdroj: po­wer­cof­fee.sk

 

Spo­mí­nal si mi, že si bol rok v Aus­trá­lii. Čo si sa tam na­učil v sú­vis­losti s ká­vou?

Na­učil som sa veľa. No mu­sím úp­rimne po­ve­dať, že sa učím stále.  V Aus­trá­lii to bolo najmä o tom, že som spoz­nal cestu kávy z plan­táže do na­šej šálky. Mal som mož­nosť tes­to­vať kávy z ce­lého sveta a po­cho­piť dô­le­ži­tosť čerstvého pra­že­nia. Zá­ro­veň som istý čas pra­co­val aj v ka­viarni s top ba­ris­tami, od kto­rých som zís­kal tré­ning a ško­le­nie o štan­dar­doch príp­ravy zdra­vej kávy (es­pressa), ale aj os­tat­ných ká­vo­vých ná­po­jov.

 

A tak si tieto skú­se­nosti pri­nie­sol na Slo­ven­sko. Spo­lu­pra­cu­ješ s Clus­ter­hau­som aj Spo­tom – star­tu­po­vými co­wor­kin­gami. Káva nie veľmi ty­pic­kým star­tu­pom. Ako ťa tam pri­jali?

Áno, nie som ty­pic­kým tech­no­lo­gic­kým star­tu­pom, no prí­stup k pod­ni­ka­niu a najmä te­ória “Lean Star­tup” mi úplne sedí. Takto som na­be­hol najprv do Spotu, kde mi zo za­čiatku vý­razne po­mohli men­to­rin­go­vými ra­dami (Pe­ter Den­dis), kon­taktmi a pries­to­rom na pre­zen­tá­ciu (Ma­tej Ftáč­nik a Ivan Deb­nár). Práve tam som vi­del, že títo ľu­dia sú sku­točne na­la­dení  na pod­poru pod­ni­ka­vosti a ino­vá­cie. Ino­vá­cia je pri Po­wer Cof­fee sčasti aj tech­no­lo­gická, a síce v tom, že káva môže fun­go­vať ako Ama­zon – po troch kli­koch príde čerstvo pra­žená priamo do­mov. Čo sa týka Clus­terhausu, tak som v správ­nom čase oslo­vil Pala So­viša, ktorý po­tre­bo­val vy­rie­šiť prob­lém vý­beru dob­rej kávy a stroja. Na oplátku mi tiež po­sky­tol pries­tor na pre­zen­tá­ciu a ob­časný (často som to­tiž v te­réne) po­byt v Clus­ter­hause.

 

Kde mo­men­tálne fun­gu­ješ s Po­wer Cof­fee? Iba na Slo­ven­sku?

Áno, za­tiaľ sa sú­stre­dím na po­riadny bran­ding Po­wer Cof­fee a roz­beh na slo­ven­skom trhu. Hneď po­tom expan­du­jeme do Čiech. Neb­rá­nim sa však ani ďal­ším za­hra­nič­ným tr­hom, kde vi­dím veľký po­ten­ciál. Ako sa ho­vorí – I have a dream.  Mo­jim “dre­a­mom” je, aby sa raz na­pí­salo, že slo­ven­ská Po­wer Cof­fee sa stala zdra­vým “red­bul­lom” pre špor­tov­cov a ak­tív­nych ľudí.

Expan­zia príde pri­ro­dzene tým, ako na­be­ráme skú­se­nosti a vi­rál­nym ší­re­ním myš­lienky iného ener­ge­tic­kého ná­poja. Prečo ho­vo­rím o vi­rál­nom ší­rení? Je to tak možno aj preto, že keď vy­skú­šaš špe­ciálny re­cept s mas­lom a ko­kos­vým tu­kom, tak po ne­ja­kých dvoch týžd­ňoch uží­va­nia cel­kom pekne schud­neš, zlep­šíš me­ta­bo­liz­mus tu­kov a schop­nosť sú­stre­de­nia. A z toho si šťastný, nie?

 

Asi áno. Po­vedz ty, si šťastný?

Čo mi iné ostáva? Mám na vý­ber, či sa bu­dem sťa­žo­vať alebo za­čnem pra­co­vať so svo­jou mys­ľou a rie­šiť veci, ktoré mô­žem ovplyv­niť a ro­bia ma šťast­ným. Ne­bu­dem sa hrať na to, že sa sme­jem 24 ho­dín denne. No ak náj­deš ob­lasť, ktorá ťa za­čne ba­viť a zau­jíma ťa pro­ces, uče­nie a zlep­šo­va­nia sa, do­ká­žeš po­rie­šiť zá­kladné fi­nančné po­treby a ne­jaké tie drobné na­vyše, tak mo­žeš byť dosť často šťastný. Úplne naj­viac, keď do­sta­neš správy od zá­kaz­ní­kov o tom, ako si im za­chrá­nil ich rú­ca­júci sa svet kávy (smiech).

 

Ako to vi­díš s tí­mom Po­wer Cof­fee do bu­dúc­nosti? Bu­dete sa roz­ši­ro­vať?

Ur­čite! Už te­raz mám svo­jích pr­vých spo­lu­pra­cov­ní­kov a za­nie­ten­cov, ktorí mi po­má­hajú a pri­pra­vu­jeme tak roz­umnú expan­ziu. Vieme, že všetko je o ľu­ďoch a tu mám asi dosť vy­soké ná­roky. Mys­lím si, že člo­vek, čo chce roz­ví­jať Po­wer Cof­fee, musí mať vzťah ku káve a zá­u­jem po­ro­zu­mieť jej. A, sa­moz­rejme, nie len káve, ale aj vý­žive a na­sta­viť sa pre po­wer zlep­šo­va­nie a “hac­ko­va­nie” sa­mého seba. Mi­ni­málne preto, aby bola zá­bava.

 

zdroj: po­wer­cof­fee.sk

 

Máš za se­bou ne­ja­kého in­ves­tora?

In­ves­to­rom je známe 3F – Fa­mily, Friends and Fo­ols. Do­stal som síce ne­jaké po­nuky, ale mys­lím si, že taký ori­gi­nál in­ves­tor nie je za­tiaľ po­trebný. Sa­moz­rejme, neb­rá­nim sa an­gel in­ves­tí­cii a pod­pore, te­raz však vi­dím pri­oritu v tom, aby som po­kra­čo­val v or­ga­nic­kom raste. Ne­skôr tam mô­žem in­ves­to­rovi uká­zať track re­cord, ktorý som do­ká­zal re­a­li­zo­vať sám s mi­ni­mál­nymi fi­nanč­nými in­ves­tí­ciami. Po­tom to budú iné de­baty. Mys­lím si, že  je sku­točná fra­je­rina za­čať “from the sc­ratch”, vy­tvo­riť cashf­low a do­siah­nuť prvý zisk. Ak to do­ká­žem bez ex­tra in­ves­tí­cií, tak s in­ves­tí­ciou to bude už len ľah­šie.

 

Aké tri veci si sa na­učil pri za­čiat­koch pod­ni­ka­nia a rád by si ich po­su­nul ďa­lej?

Po prvé – ne­boj sa od­miet­nu­tia a ne­do­voľ, aby sa ťa emočne dot­klo. Po druhé – skú­šaj, tes­tuj, vy­hod­no­cuj, skú­šaj, tes­tuj… cel­kovo “Lean Star­tup”. A na zá­ver je to také heslo –  “There is no map, you need to cre­ate your own”.

Pridať komentár (0)