Roz­ho­vor: Dušan Plichta — Káva je kaž­do­den­ným gas­tro­zá­žit­kom

Michal Tomek / 8. apríl 2014 / Tools a produktivita

Nie je kla­sic­kým tech­no­lo­gic­kým star­tu­pom. Pri­šiel však s novým kon­cep­tom kávy, ktorá dodáva ener­giu — Power Cof­fee. Ktorý star­tup by také niečo nepot­re­bo­val? Spo­lu­pra­cuje so Spo­tom a Clus­ter­hau­som. Žil v Aus­trá­lii, venuje sa zdra­vej výžive a je šťast­ným opti­mis­tom. Jeho kávu už ochut­nali v takých spo­loč­nos­tiach ako KPMG, Zara­guza alebo Web­Sup­port. Pod­ni­ka­teľ, milov­ník kávy, zdra­vého (a dob­rého) jedla, ktorý “hac­kuje” sám seba. Dušan Plichta.

Koľko káv si dnes mal?

Keďže sme ešte len na obede a je okolo 13.00, tak zatiaľ dve. Rannú špe­ciálnu Power Cof­fee s koko­so­vým tukom a mas­lom, a potom ešte jedno prí­jemné orga­nické espresso, okolo 11.00.

Káva s tukom a mas­lom? Dosť zvláštna kom­bi­ná­cia, nie? 

Mal by si vidieť tie reak­cie, keď nie­komu poviem, že si má pri­dať do kávy maslo a tuk. Avšak, keď si do kávy ľudia pri­dá­vajú kilá cukru, tak sa nad tým nikto ani nepo­za­staví. Finta je totiž v tom, že podľa naj­nov­ších poznat­kov z oblasti výživy už teraz vieme, že naj­lep­šou výži­vou pre mozog nie je glu­kóza, ale práve dobré tuky. V kom­bi­ná­cii so správ­nou dáv­kou kofe­ínu sa tento efekt ešte zná­so­buje a dostá­vame sa tak k pra­vému “hac­ko­va­niu”.

Chu­ťovo sa to dá zvlád­nuť? :)

Chá­pem tvoje obavy, mal som ich aj ja, keď som prvý­krát počul o tejto kom­bi­ná­cii. Keď som však sku­točne ochut­nal tento špeci recept, tak mi to prišlo ako také poriadne “mäsité” latte. Jed­no­du­cho plnosť, kré­mo­vosť, lahod­nosť.

Na svo­jom webe píšeš, že káva, ktorú ľudia bežne pijú, je „zme­sou nekva­lit­ných ele­men­tov, ktoré vôbec nepri­ná­šajú úžasné bene­fity kávy“? Je to naozaj tak?

Áno, bohu­žiaľ je to vač­ši­nou tak. Dnes už vieme, že kávu môžeme pova­žo­vať skoro až za vita­mín, ako to uvá­dza vo svo­jej štú­dii Ray Peat - pro­fe­sor fyzi­lo­ló­gie a báda­teľ v oblasti správ­nej výživy. Prob­lém je však v tom, že ak chcem sku­točnú hod­notu kávy, tak potre­bu­jem bez­chybnú kva­litu.

Ako teda vieme spoz­nať kva­litnú kávu?

Zdravá káva potre­buje spĺňať päť dôle­ži­tých kri­té­rií na to, aby sme z nej dostali 100% úžitku. Keď sa pozrieme na to, koľko ins­tant­nej kávy, kap­sulí, pre­pra­že­ných talian­ských zmesí a nekva­lit­ných zmesí robusty sa u nás vypije, môžem smelo pre­hlá­siť, že 80% kávy, ktorú pijeme, pôsobí na orga­niz­mus toxicky. Aj to je dôvod, prečo mnoho ľudí pochy­buje o pros­peš­nosti kávy. Majú ju totiž radi, no mno­hým spô­so­buje žalú­dočné a iné prob­lémy. Všetko je to však o kva­lite a čis­tote kávy. Nie je totiž káva ako káva.

zdroj: hnonline.sk

Akých je teda tých päť kri­té­rií kva­lit­nej kávy?

To je jed­no­du­ché — orga­nické pes­to­va­nie, eli­mi­ná­cia plesní, správna forma pra­že­nia pre roz­klad tukov a eli­mi­ná­ciu toxí­nov, čerstvosť pra­že­nia a správna príp­rava.

Veľa ľudí aj zo star­tu­po­vého pro­stre­dia pije ener­ge­tické nápoje. Čo si mys­líš o takomto spô­sobe dopĺňa­nia ener­gie?

No, keď si chceme pra­vi­delne poško­dzo­vať meta­bo­liz­mus, mozog a liať do seba ume­lo­hmotné nápoje, ktoré majú veľmi ďaleko od prí­rody, tak nech sa páči. Garan­tu­jem však, že z dlho­do­bého hľa­diska to vedie len k vyčer­pa­nosti obli­čiek, zvý­še­nému stresu a pri­be­ra­niu.

Asi budeš súhla­siť, že keď chceš byť úspešný, tak myseľ šet­ria­ceho a skrom­ného člo­veka ťa k úspe­chu nedo­ve­die. Rea­lita je taká, že potre­bu­jeme adek­vátne inves­to­vať do seba a svo­jej ener­gie, aby sme boli schopní tvo­riť, ino­vo­vať a ovplyv­ňo­vať ľudí, pri­ná­šať nové pro­dukty, myš­lienky a posú­vať sa vpred.

Na záver už dodám asi len toľko, že je veľký roz­diel, či pri­jí­mam kofeín z prí­rod­ných alebo syn­te­tic­kých zdro­jov. Tiež je dôle­žité, v akej kom­bi­ná­cii ho dostá­vam do tela. Naj­hor­šia je v tomto smere syn­te­tika v kom­bi­ná­cii s cuk­rom, čo môže zane­chať sku­točné následky na našom orga­nizme. Keď však zabez­pe­čím prí­rodný kofeín z kávy, a ešte ho skom­bi­nu­jem s top tukom, tak sa dostá­vam do úplne iného štá­dia fun­go­va­nia — nie len tela, ale aj mozgu.

Máš nejaké tipy na zná­mych ľudí, ktorí môžu ísť prí­kla­dom?

Keď sa pozrieme na top star­tup CEOs alebo top auto­rov ako napri­klad Tim Fer­riss, Gary Vay­ner­chuk či napri­klad aj Michal Tru­ban, tak tí si veľmi striktne vybe­rajú, čo do seba dajú. Vybe­rajú nie­len top kávu a čaj, ale aj kva­litné jedlo.

Čo ak nie­komu káva nechutí? Je dosť takých ľudí. 

Asi ešte nepili poriadnu kávu (smiech). Bohu­žiaľ, mnoho ľudí posu­dzuje kávu na základe skú­se­nosti s nescou alebo pre­pá­le­ným veľ­kým espres­som. Akcep­tu­jem však ľudí, ktorí pre­fe­rujú čaje, prí­padne ku káve skrátka nemajú vzťah. Z môjho pohľadu sa trošku ukra­cujú o gas­tro­zá­ži­tok na každy deň, ale raz im možno aj zachutí.

zdroj: powercoffee.sk

Exis­tuje mnoho odbor­ní­kov, ktorí tvr­dia, že káva nie je zdra­viu pros­pešná – zvy­šuje tlak, odvod­ňuje. Aké máš pro­tiar­gu­menty?

Jed­no­du­ché — odborné vedecké štú­die, ktoré nie sú zalo­žené len na istej kore­lá­cii. Sú zalo­žené na sku­toč­nom vzťahu prí­činy a efektu, teda na kau­za­lite. Toto treba rozo­zná­vať, pre­tože nesprávne infor­má­cie nás dokážu zavá­dzať. Z toho pohľadu môžem pove­dať, že káva zvy­šuje tlak iba čias­točne a krát­ko­dobo, záleží od indi­vi­du­ál­neho stavu. U zdra­vého člo­veka teda žia­den prob­lém nie je. Situ­ácia sa však mení pri člo­veku, ktorý je obézny, trpí stre­som, má osla­bené obličky a vysoký tlak.

Mnoho dob­rých pod­kla­dov možno nájsť aj v Inšti­túte kávy, kde odbor­níci — lekári rozo­be­rajú mnohé mýty. Naprí­klad podľa štú­die Nauhau­ser-Bert­hold je doká­zané, že káva v adek­vát­nom množ­stve (4 – 6 šálok denne) vôbec nede­hyd­ruje. Naj­väč­ším prob­lé­mom, ako som už spo­mí­nal, je toxi­cita kávy. Tak, ako sa môžeme kávou efek­tívne deto­xi­ko­vať, tak sa ňou môžeme výrazne toxi­ko­vať. Ide hlavne o prob­lém kva­lity kávy (plesne, che­micky strie­kaná káva) a pra­že­nia (toxíny, kyse­liny).

Keď sme si pre­šli kávu, poďme k tebe. Čím momen­tálne žiješ? Aké pro­jekty máš roz­be­hnuté?

Momen­tálne žijem Power life. Nápa­dov mám neúre­kom, no viem, že menej je viac. A to je v mojom prí­pade nie­kedy ťažké dodr­žať — zabez­pe­čiť správny fokus. Zau­jal som už skôr postoj “Just do it”, a tak menej ana­ly­zu­jem a sna­žím sa viac konať. Naj­väčší pro­jekt je samoz­rejme star­tup Power Cof­fee, kto­rého zákla­dom je môj blog. Mojim cie­ľom je inšpi­ro­vať ľudí k seba­re­a­li­zá­cii, zlep­šo­va­niu, a tak cel­kovo k životu na 100%.

Zmenu v našich návy­koch a roz­hod­nu­tiach treba často začať robiť na úrovni sta­rost­li­vosti o naše telo. Pre­tože až keď dosta­neme pod kon­trolu telo, najmä náš mozog, a myseľ, až vtedy zís­ka­vame sku­točnú schop­nosť čeliť neis­tote pro­stre­dia, zís­ka­vame istotu pod­ni­ka­vosti a toho, že sme pánmi svojho šťas­tia a skôr či neskôr to nejako vymys­líme.

Čo je pre teba zados­ťu­či­ne­ním? Kedy si povieš, že stálo to za to?

Naj­šťast­nejší som, keď mi ľudia napíšu, že sa im konečne poda­rilo schud­núť, posil­niť sa alebo zme­niť návyky tak, že majú viac ener­gie. Samoz­rejme, že poteší, keď napíšu, že inú kávu už nechcú. Že to stojí za to viem aj vo chvíli, keď ma kon­tak­tujú firmy ako Google, KPMG, Web­Sup­port či Zara­guza, že chcú poriadnu kávu, lebo im záleží na kva­lite toho, čo zamest­nanci pijú.

zdroj: powercoffee.sk

Spo­mí­nal si mi, že si bol rok v Aus­trá­lii. Čo si sa tam naučil v súvis­losti s kávou?

Naučil som sa veľa. No musím úprimne pove­dať, že sa učím stále. V Aus­trá­lii to bolo najmä o tom, že som spoz­nal cestu kávy z plan­táže do našej šálky. Mal som mož­nosť tes­to­vať kávy z celého sveta a pocho­piť dôle­ži­tosť čerstvého pra­že­nia. Záro­veň som istý čas pra­co­val aj v kaviarni s top baris­tami, od kto­rých som zís­kal tré­ning a ško­le­nie o štan­dar­doch príp­ravy zdra­vej kávy (espressa), ale aj ostat­ných kávo­vých nápo­jov.

A tak si tieto skú­se­nosti pri­nie­sol na Slo­ven­sko. Spo­lu­pra­cu­ješ s Clus­ter­hau­som aj Spo­tom – star­tu­po­vými cowor­kin­gami. Káva nie veľmi typic­kým star­tu­pom. Ako ťa tam pri­jali?

Áno, nie som typic­kým tech­no­lo­gic­kým star­tu­pom, no prí­stup k pod­ni­ka­niu a najmä teória “Lean Star­tup” mi úplne sedí. Takto som nabe­hol najprv do Spotu, kde mi zo začiatku výrazne pomohli men­to­rin­go­vými radami (Peter Den­dis), kon­taktmi a pries­to­rom na pre­zen­tá­ciu (Matej Ftáč­nik a Ivan Deb­nár). Práve tam som videl, že títo ľudia sú sku­točne nala­dení na pod­poru pod­ni­ka­vosti a ino­vá­cie. Ino­vá­cia je pri Power Cof­fee sčasti aj tech­no­lo­gická, a síce v tom, že káva môže fun­go­vať ako Ama­zon — po troch kli­koch príde čerstvo pra­žená priamo domov. Čo sa týka Clus­terhausu, tak som v správ­nom čase oslo­vil Pala Soviša, ktorý potre­bo­val vyrie­šiť prob­lém výberu dob­rej kávy a stroja. Na oplátku mi tiež posky­tol pries­tor na pre­zen­tá­ciu a občasný (často som totiž v teréne) pobyt v Clus­ter­hause.

Kde momen­tálne fun­gu­ješ s Power Cof­fee? Iba na Slo­ven­sku?

Áno, zatiaľ sa sústre­dím na poriadny bran­ding Power Cof­fee a roz­beh na slo­ven­skom trhu. Hneď potom expan­du­jeme do Čiech. Neb­rá­nim sa však ani ďal­ším zahra­nič­ným trhom, kde vidím veľký poten­ciál. Ako sa hovorí — I have a dream. Mojim “dre­a­mom” je, aby sa raz napí­salo, že slo­ven­ská Power Cof­fee sa stala zdra­vým “red­bul­lom” pre špor­tov­cov a aktív­nych ľudí.

Expan­zia príde pri­ro­dzene tým, ako nabe­ráme skú­se­nosti a virál­nym šíre­ním myš­lienky iného ener­ge­tic­kého nápoja. Prečo hovo­rím o virál­nom šírení? Je to tak možno aj preto, že keď vyskú­šaš špe­ciálny recept s mas­lom a kokos­vým tukom, tak po neja­kých dvoch týžd­ňoch uží­va­nia cel­kom pekne schud­neš, zlep­šíš meta­bo­liz­mus tukov a schop­nosť sústre­de­nia. A z toho si šťastný, nie?

Asi áno. Povedz ty, si šťastný?

Čo mi iné ostáva? Mám na výber, či sa budem sťa­žo­vať alebo začnem pra­co­vať so svo­jou mys­ľou a rie­šiť veci, ktoré môžem ovplyv­niť a robia ma šťast­ným. Nebu­dem sa hrať na to, že sa sme­jem 24 hodín denne. No ak náj­deš oblasť, ktorá ťa začne baviť a zau­jíma ťa pro­ces, uče­nie a zlep­šo­va­nia sa, doká­žeš porie­šiť základné finančné potreby a nejaké tie drobné navyše, tak možeš byť dosť často šťastný. Úplne naj­viac, keď dosta­neš správy od zákaz­ní­kov o tom, ako si im zachrá­nil ich rúca­júci sa svet kávy (smiech).

Ako to vidíš s tímom Power Cof­fee do budúc­nosti? Budete sa roz­ši­ro­vať?

Určite! Už teraz mám svo­jích prvých spo­lu­pra­cov­ní­kov a zanie­ten­cov, ktorí mi pomá­hajú a pri­pra­vu­jeme tak roz­umnú expan­ziu. Vieme, že všetko je o ľuďoch a tu mám asi dosť vysoké nároky. Mys­lím si, že člo­vek, čo chce roz­ví­jať Power Cof­fee, musí mať vzťah ku káve a záu­jem poro­zu­mieť jej. A, samoz­rejme, nie len káve, ale aj výžive a nasta­viť sa pre power zlep­šo­va­nie a “hac­ko­va­nie” samého seba. Mini­málne preto, aby bola zábava.

zdroj: powercoffee.sk

Máš za sebou neja­kého inves­tora?

Inves­to­rom je známe 3F — Family, Friends and Fools. Dostal som síce nejaké ponuky, ale mys­lím si, že taký ori­gi­nál inves­tor nie je zatiaľ potrebný. Samoz­rejme, neb­rá­nim sa angel inves­tí­cii a pod­pore, teraz však vidím pri­oritu v tom, aby som pokra­čo­val v orga­nic­kom raste. Neskôr tam môžem inves­to­rovi uká­zať track record, ktorý som doká­zal rea­li­zo­vať sám s mini­mál­nymi finanč­nými inves­tí­ciami. Potom to budú iné debaty. Mys­lím si, že je sku­točná fra­je­rina začať “from the scratch”, vytvo­riť cashf­low a dosiah­nuť prvý zisk. Ak to doká­žem bez extra inves­tí­cií, tak s inves­tí­ciou to bude už len ľah­šie.

Aké tri veci si sa naučil pri začiat­koch pod­ni­ka­nia a rád by si ich posu­nul ďalej? 

Po prvé — neboj sa odmiet­nu­tia a nedo­voľ, aby sa ťa emočne dot­klo. Po druhé — skú­šaj, tes­tuj, vyhod­no­cuj, skú­šaj, tes­tuj… cel­kovo “Lean Star­tup”. A na záver je to také heslo — “There is no map, you need to cre­ate your own”.

Pridať komentár (0)