Rozhovor s tvorcami ChemPlay: Bratislavskí tínedžeri spravili z učenia chémie zábavu!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Tech a inovácie

Ak máš dobrý ná­pad a ši­kovnú hlavu, vek nehrá ab­so­lútne žiadnu úlohu. Ivana Kra­vá­rová a Ad­rián He­ge­düš mali len 14 ro­kov, keď vy­tvo­rili prvú ver­ziu svo­jej stol­nej hry Chem­Play. Dnes majú o dva roky viac, v ru­kách skvelý pro­dukt a veľkú bu­dúc­nosť pred se­bou.

 

Ahojte, za­bŕdli ste do nie­čoho, čo mnoho štu­den­tov ne­musí – ché­mia. Prečo ché­mia a Chem­Play?

Po nud­nej te­órii v úvode škol­skej ché­mie prišla ko­nečne Ché­mia. Bolo to učivo, kde sme sa mali na­učiť zá­klady anor­ga­nic­kého náz­vos­lo­via, prvé vzorce. Oboch nás to chy­tilo. Po pár ho­di­nách nás ale za­čalo nu­diť ne­us­tále opa­ko­va­nie už pre­bra­tej látky. Vtedy sme sa za­čali pre­hra­bá­vať v učeb­ni­ciach a na in­ter­nete. Sami sme si hľa­dali in­for­má­cie o učive, ktoré nás ešte len ča­kalo. Chceli sme sa už po­su­núť ďa­lej, na­učiť sa niečo nové, ísť do­predu rých­lej­šie. 

 

Ché­mia nás oča­rila svo­jimi mož­nos­ťami a jas­nými pra­vid­lami. Keď sa ob­zrieme, už ani ne­vieme, či nás viac ba­vila ché­mia ako taká, alebo to pát­ra­nie a sa­mos­tatné ob­ja­vo­va­nie in­for­má­cií na in­ter­nete. Žiaľ, máte pravdu v tom, že dr­vivá väč­šina detí ché­miu na­ozaj ne­musí. Väč­šinu od­radí práve ne­ko­nečné su­ché “škol­ské vy­svet­ľo­va­nie“, nie ché­mia ako taká. Preto vznikla aj hra Chem­Play, kde sa zá­klady môže každý na­učiť hrou. Chceli sme zme­niť sys­tém.

 

 

Po­ve­dzte nám niečo o sebe, ako ste sa dali do­kopy a ako vznikla myš­lienka stvo­riť niečo ako Chem­Play?

Sme spo­lu­žiaci od štvr­tého roč­níka zá­klad­nej školy, takže sa po­známe už dlho a dobre. Spo­jil nás zá­u­jem o ché­miu. Boli sme v roč­níku je­diní, kto­rých nadchla. To bol dô­vod, že škol­skú prácu na tému anor­ga­nická ché­mia sme sa roz­hodli ro­biť spo­ločne. Ve­deli sme, že ani je­den z nás sa ne­bude pri­ži­vo­vať na tom dru­hom. Do tejto práce sme mali dať aj ne­jaký vlastný prí­nos, aby to ne­boli len zo­su­ma­ri­zo­vané en­cyk­lo­pe­dické in­for­má­cie. Uva­žo­vali sme nad po­kusmi, ale zá­ro­veň sme chceli vy­mys­lieť niečo vlastné, ori­gi­nálne. Skĺbili sme dve veci. Kaž­dého viac baví učiť sa pri hre, ako sa len dr­viť te­óriu z učeb­nice a naši spo­lu­žiaci mali s ché­miou prob­lém, takže rie­še­nie bolo jasné – bude to che­mická hra. Keď sme na spo­lu­žia­koch otes­to­vali prvú ver­ziu Chem­Play, uve­do­mili sme si, že to bol dobrý ťah. 

 

„S ché­miou majú deti prob­lémy a bolo by dobré s tým niečo uro­biť.“

 

Váš pro­jekt si všimli aj v mé­diách, úspešne ste sa zú­čast­nili via­ce­rých sú­ťaží, ktoré majú v star­tup ko­mu­nite veľmi zvučné meno. Čo vám táto po­zor­nosť dala?

Pre nás bolo prek­va­pivé hlavne to, že sme sa v dneš­nom on­line svete pl­nom ap­li­ká­cií do­ká­zali me­dzi množ­stvom star­tu­pov pre­sa­diť off­line a zá­ro­veň vzde­lá­va­cím pro­duk­tom. 

 

A čo nám to dalo? 

Máme mož­nosť ro­biť os­vetu tomu, že s ché­miou má väč­šina detí v ško­lách prob­lémy a niečo by bolo dobré s tým ro­biť. Kaž­dou na­šou účas­ťou v sú­ťa­žiach pri­bú­dajú ľu­dia, ktorí zis­ťujú, ako jed­no­du­cho sa zá­klady ché­mie dajú vy­svet­liť aj na­učiť a vi­dia v tom zmy­sel. 

 

My sme vďaka úspe­chom v sú­ťa­žiach do­stali veľa mož­ností učiť sa nové veci. Ke­dysi sme ro­bili len na vý­voji svo­jej hry. Dnes sa učíme o stra­té­giách, bu­do­vaní tí­mov, rie­šení kon­flik­tov, mar­ke­tingu a vše­li­čom inom. Sú to vlastne zá­klady pod­ni­ka­nia. Na­učili sme sa pro­jekt kva­litne od­pre­zen­to­vať tak, aby nám po­slu­cháči po pr­vej mi­núte ne­zas­pali. Do­stali sme veľmi veľa rád od men­to­rov, ale aj zbeh­lej­ších sú­ťa­žia­cich. Vše­obecne star­tup ak­cie a sú­ťaže sa vždy nesú v úplne su­per at­mo­sfére. Aj na­priek tomu, že ide o sú­ťaže, “kon­ku­renti“ si ra­dia, vy­mie­ňajú kon­takty, skú­se­nosti a hlavne si je­den dru­hému do­prajú úspech. To je vždy skvelý po­cit a zau­jí­mavá skú­se­nosť.

 

 

Dá sa to všetko spolu stí­hať? Škola, Chem­Play, ne­jaké zá­ľuby?

Všetko sa dá, ak to na­ozaj chcete. Škola bola a stále je na pr­vom mieste. Tá naša je ná­ročná a dáva nám veľa. Chem­Play sa ve­nu­jeme vo voľ­nom čase. Zá­ľuby sme mu­seli vý­razne ob­me­dziť, ale stojí to za to. Na­učili sme sa čas plá­no­vať tak, aby sme stí­hali uče­nie, hru aj ka­ma­rá­tov. Na­prí­klad vieme, že ak ideme ro­biť na pro­jekte, skôr ako o pol­noci ne­skon­číme, ani keby sme veľmi chceli. Preto sme si obi­dvaja na Chem­Play vy­hra­dili všetky piatky. Na druhý deň to­tiž ne­mu­síme vstá­vať do školy. Ak sa ne­jaký voľný čas ob­javí aj ino­kedy, vždy je na pro­jekte čo ro­biť.  

 

Ok, máte v ru­kách per­fektný pro­dukt. Ale čo s ním? Školy? Do­mác­nosti?

Vďaka. Hru chceme do­stať hlavne do škôl, aby sa decká ché­miou ne­mu­čili, ale sa ju na­učili. Ve­ríme, že ich to bude mo­ti­vo­vať, aby sa jej ve­no­vali viac. Aj my sme si pre­šli nud­nou te­óriou zá­kla­dov ché­mie a dali by sme vtedy čo­koľ­vek za to, aby ho­diny boli živ­šie. 

 

 

Podľa re­ak­cií ro­di­čov a men­ších detí sa hra uživí aj v ro­di­nách. Tí malí, ktorí sa v škole ché­miu ešte ne­učia, ne­majú pred­sudky, že je strašná. Skôr ju ob­di­vujú ako vý­sadu star­ších. Na pre­zen­tá­ciách už pr­váci na ZŠ pát­rajú v pe­ri­odic­kej ta­buľke a ani si ne­uve­do­mujú, čo všetko sa s ľah­kos­ťou učia. 

 

„Hru chceme do­stať hlavne do škôl, aby sa decká ché­miou ne­mu­čili, ale sa ju na­učili.“

 

Každý sa nás pýta, či a kde si hru môžu kú­piť. Za­tiaľ sa to nedá, pre­tože ju treba ešte vy­ro­biť. Exis­tujú len tes­to­va­cie pro­to­typy. Zhá­ňame pe­niaze, s kto­rými nám už po­mohlo nie­koľko spon­zo­rov, ale stále ne­máme po­trebnú sumu. Aj preto sme sa roz­hodli pre cro­wd­fun­din­govú kam­paň, ktorú sme roz­behli na Start­Lab.sk. Po­in­tou je, že z men­ších prís­pev­kov od jed­not­liv­cov sa po­kú­sime zís­kať väč­šiu čias­tku na vý­robu hry. Sú­čas­ťou kam­pane je aj mož­nosť si Chem­Play „pred­kú­piť“, alebo hru da­ro­vať ne­ja­kej škole. Za­tiaľ to ide dobre a ve­ríme, že si jednu hru za­ob­sta­ráte aj vy ☺ 

 

Pod­por Chem­Play na Star­Labe prís­pev­kom klik­nu­tím sem.

 

 

A čo bude ďa­lej? Chcete pro­dukt po­sú­vať k do­ko­na­losti? Alebo máte v pláne aj niečo ďal­šie?

Dá sa vô­bec niečo do­viesť k do­ko­na­losti? Na­prí­klad te­raj­šia ver­zia hra­cieho plánu Chem­Play je už šesť­de­siata de­viata a už vieme, že bude číslo 70. Za­čiat­kom ok­tóbra sme v Če­chách do­stali su­per ná­pad, ako v di­dak­tic­kej ver­zii veľmi jed­no­du­chým spô­so­bom do hry ešte viac za­po­jíme aj vi­zu­álnu pa­mäť. Pri kaž­dom tes­to­vaní a pre­zen­to­vaní sme vždy do­stali ne­jaký nový ná­pad, ale zis­tili sme, že takto sa po­stu­po­vať do ne­ko­nečna nedá. To by sme hru ni­kdy ne­vy­dali. Takže 70-tkou to skončí.

Ok­rem toho, že plá­nu­jeme roz­ší­riť off­line ver­ziu Chem­Play na Slo­ven­sku a v Če­chách, radi by sme sa pre­sa­dili aj v ďal­ších kra­ji­nách. Veď zá­klady ché­mie sa učia všade a ako sme zis­tili, aj v Špa­niel­sku, Bel­gicku alebo Ra­kúsku s ňou majú deti po­dobné prob­lémy.  

 

Na­priek tomu, že 99% detí aj opý­ta­ných uči­te­ľov pre­fe­ruje pre vy­učo­va­nie našu off­line ver­ziu, plá­nu­jeme aj vý­voj mo­bil­nej a po­čí­ta­čo­vej ap­li­ká­cie. Bolo by su­per, keby sa mohli deti hrať aj na diaľku, z rôz­nych kú­tov sveta a na­vzá­jom si odo­vzdá­vať skú­se­nosti, ve­do­mosti, mo­ti­vo­vať sa v štú­diu učiva aj mimo škol­ských os­nov. Bolo by su­per, keby sa mo­hol hrať Slo­vák so Špa­nie­lom, Ma­ďar s Dá­nom a pod.

 

Hra má už dnes dve ver­zie, di­dak­tickú na uče­nie a sú­ťažnú. Na ško­lách si tak budú môcť aj za­sú­ťa­žiť. To by sme chceli ko­pí­ro­vať aj v ap­li­ká­cii. Pra­vidlá máme, de­ťom sa to páči, tak prečo to ne­skú­siť? 

Ta­kým ti­chým snom je or­ga­ni­zá­cia po­stu­po­vej sú­ťaže Chem­Play na ce­lo­štát­nej úrovni. Ďal­ším a cel­kom re­ál­nym plá­nom je vy­tvo­riť po­dobné hry aj na iné pred­mety, vieme už ako na to. V hla­vách už máme kon­krétne rie­še­nia. Brz­dia nás „už len“ pe­niaze na Chem­Play.  

 

Ste sú­čas­ťou Im­pact In­ku­bá­tora, kde pô­so­bia via­ceré zau­jí­mavé star­tupy a men­tormi sú skú­sení ľu­dia. Čo vám ta­káto mož­nosť pri­niesla?

Vzhľa­dom na náš vek je obo­ha­te­ním roz­ho­vor s kaž­dým, koho v In­ku­bá­tore stret­neme. Ak nám po­núka a dáva svoje skú­se­nosti, nedá sa to od­miet­nuť. A to sa týka men­to­rov aj iných star­tu­pis­tov. Pred Im­pact In­ku­bá­to­rom sme už pre­šli Im­pact Aca­demy pri sú­ťaži SIA Slo­va­kia a men­to­rin­gom sme si pre­šli aj v Prahe, v sú­ťaži Ná­pad roku. Zis­tili sme, že všetky roz­bie­ha­júce sa pro­jekty majú po­dobné prob­lémy. V Im­pact In­ku­bá­tore sú pro­jekty v rôz­nych fá­zach. Via­cerí už pre­šli tým, čo nás ešte len čaká, ale aj na­opak. Vieme si na­vzá­jom po­ra­diť, po­môcť a po­ve­dať svoj ná­zor. In­for­má­cie a úp­rimné ná­zory zvonku sú cenné, tak isto aj po­vzbu­de­nie keď sa nič ne­darí.  

 

Vďaka men­to­rom sme sa na veľa vecí za­čali po­ze­rať úplne inak. Zis­tili sme, že cesta od ná­padu po jeho re­a­li­zá­ciu je dlhá a zlo­žitá. Je dobré, že máme pri sebe men­tora, ktorý nás usmer­ňuje. Nedá sa vy­me­no­vať, do akých vše­li­ja­kých ob­lastí sme v In­ku­bá­tore za­bŕdli. Je toho veľmi veľa. V po­sled­nom čase sa ale stále čas­tej­šie po­za­sta­vu­jeme nad tým, že rie­šime úplne iné veci, ako naši ka­ma­ráti.  

 

 

„Ak má uči­teľ me­dzery, žiaci ho pre­kuknú“

 

Čo si mys­líte, že nášmu škols­tvu chýba? Ak by ste mali tú mož­nosť, čo by ste zme­nili?

Hod­no­tiť slo­ven­ské škols­tvo vše­obecne – to by bolo od nás asi veľmi od­vážne. Boli sme ale skla­maní, keď sme sa na­prí­klad stretli s uči­te­ľom, ktorý práve skon­čil vy­sokú školu a ne­ve­del od­po­ve­dať na otázky štu­den­tov a ne­do­ká­zal vy­svet­liť učivo. 

 

Ak má uči­teľ veľké me­dzery, hlavne starší žiaci ho rýchlo „pre­kuknú“ a tak okam­žite stráca re­špekt. Ne­do­káže byť vzo­rom a au­to­ri­tou. Z toho vzni­kajú hor­šie vzťahy me­dzi štu­dentmi a uči­te­ľom. A to nie je at­mo­sféra, ktorá by v škole mala byť. Sa­moz­rejme, nie všetci sú takí.

 

Čo by sme zme­nili?

Vý­ber štu­den­tov pe­da­go­giky. Štu­do­vať by ju mali len tí, ktorí majú prácu s deťmi na­ozaj radi a majú s ňou už ne­jakú pred­chá­dza­júcu skú­se­nosť, napr. z tá­bo­rov a tak. Uve­do­mu­jeme si, že ich práca je na­ozaj ťažká. Zau­jí­mavé ale je, že ľud­skí a ot­vo­rení uči­te­lia, ktorí aj ve­dia čo učia, si au­to­ritu aj úctu zís­ka­vajú ľahko a ko­mu­ni­ko­vať s nimi nie je žiadny prob­lém. 

 

Bolo by skvelé, keby všetky školy mali mo­derné la­báky a učebné po­môcky, ktoré sa dajú vi­dieť na webe a kto­rými by uči­te­lia do­ká­zali deti na ho­dine za­kti­vi­zo­vať. Alebo by vy­soké školy mohli viac spo­lu­pra­co­vať so stred­nými a zá­klad­nými ško­lami. Vi­deli sme že sa to dá, keď sme boli na sú­ťaži v Par­du­bi­ciach. Školy by mali mať k dis­po­zí­cii viac pe­ňazí. Pri na­šich pre­zen­tá­ciách Chem­Play uči­te­lia ochkajú, ako by hru chceli, ale ne­majú na ňu pe­niaze. Aj to bol dô­vod, prečo sme našu cro­wd­fun­din­govú kam­paň po­sta­vili tak, že ľu­dia môžu hru ško­lám da­ro­vať. 

 

 

Máte 16 ro­kov a stvo­rili ste niečo, čo sa mno­hým ni­kdy ne­po­darí. Hrá podľa vás vô­bec vek ne­jakú úlohu? Dal vám to nie­kto nie­kedy po­cí­tiť?

Ak máte dobrý ná­pad, ne­zá­leží na tom, či máte de­sať, alebo päť­de­siat ro­kov. Ľu­dia síce vek vní­majú, ale hlavný je pro­jekt, ktorý sa sna­žíte pre­sa­diť. Ak je dobrý, uchytí sa, ak nie, treba skú­siť niečo nové. 

Mnohí na nás na za­čiatku po­ze­rali ako na exo­tické ovo­cie, ale po čase nás už všetci brali ako se­be­rov­ných. V sú­ťa­žiach sme sa asi me­nej strá­žili, viac sme sa ve­deli uvoľ­niť, ob­čas sme si do­vo­lili po­rotu šo­ko­vať tým, že sme si trošku za­vtip­ko­vali. Vi­deli sme, že to ni­kto ne­ča­kal. Me­dzi do­spe­lými to už asi nie je zvy­kom. Ale za­fun­go­valo to dobre. Ako mladší sme možno mali istú vý­hodu v tom, že spra­viť niečo zmys­lu­plné v niž­šom veku a pre­sa­dzo­vať sa vo svete do­spe­lých predsa len nie je cel­kom bežné.

 

S va­šou kre­a­ti­vi­tou mô­žete v bu­dúc­nosti do­siah­nuť veľké veci. Aj vy mô­žete byť tými, ktorí po­sunú našu kra­jinu opäť o kus vpred. Pre­zraďte nám niečo zo svo­jich snov, či cie­ľov :)

Opäť o kus vpred? To je pekné. Kre­a­ti­vita je v kaž­dom z nás a je na nás, koľko jej zo seba vy­do­lu­jeme a na čo ju vy­uži­jeme. Každý do­káže spra­viť svoj krok, ktorý kra­jinu po­su­nie. Ak by sa nám po­da­rilo as­poň tro­chu zme­niť škols­tvo, boli by sme radi. 

Dnes v ňom chýba ak­ti­vita. Každý si píše po­známky a učí sa kvôli tes­tom. Ale čo keby sa už od zá­klad­nej školy vy­tvo­ril väčší pries­tor pre otázky? Každý člo­vek je zve­davý, čo je hlavný pred­po­klad ve­dec­kej ka­ri­éry. Treba v tom pod­po­riť už deti – čo naj­skôr. K tomu by sme chceli pris­pieť aj my tvor­bou hier na rôzne pred­mety.

 

Ok­rem tvorby di­dak­tic­kých hier chceme úspešne do­kon­čiť strednú školu a ne­skôr uni­ver­zitu. Kon­krétnu pred­stavu ešte o bu­dúc­nosti ne­máme, ale radi by sme išli ve­dec­kou ces­tou. Zau­jí­mavá je ché­mia, me­di­cína, far­má­cia, bio­ló­gia… mož­ností je veľa. Uvi­díme, čo pri­ne­sie čas.

 

Čo by ste od­ká­zali nie­komu, kto má ná­pad, no možno váha a má o sebe po­chyb­nosti?

Za­bud­nite na po­chyb­nosti. Skúste to. Ak máte ná­pad a ve­ríte mu, tak sa doňho pus­tite. Od­po­rú­čame ešte s nie­kým, aby ste si na­vzá­jom po­má­hali, kon­tro­vali, opo­no­vali, ro­bili kom­pro­misy. Aj ná­pa­dov je tak viac. Nie­kedy možno bu­dete vá­hať, či to stojí za to, ale ak vy­dr­žíte, ne­skôr zis­títe, že to malo vý­znam. Možno sa ná­pad ne­vy­darí, ale skú­se­nosti vám ostanú.

 

Náj­dite ľudí, ktorí vám vašu prácu aj skri­ti­zujú. Oni sú tí, ktorí vás budú po­sú­vať ďa­lej. Chvála a tľap­ka­nie po pleci vás po­teší, ale ne­po­su­nie do­predu tak ako úp­rimné pri­po­mienky. Vy­zb­rojte sa tr­pez­li­vos­ťou a náj­dite od­vahu uká­zať ľu­ďom váš vý­tvor. Pri­pravte sa na to, že bude veľmi veľa mo­men­tov, kedy to bu­dete chcieť za­ba­liť. Ak však je na pro­jekte niečo, čo Vám robí ra­dosť, ur­čite vy­dr­žte. 

 

Aj my sme raz hore, raz dolu a tiež ešte ne­máme vy­hraté, lebo fi­nan­cií na vý­robu stále ne­máme dosť. Preto kaž­dého, komu sa Chem­Play páči a chce po­môcť uči­te­ľom, de­ťom aj nám, chceme oslo­viť.

 

Pod­porte pro­jekt na www.start­lab.sk/chem­play!

Pridať komentár (0)