Roz­ho­vor s tvor­ca­mi Chem­Play: Bra­ti­slav­skí tíne­dže­ri spra­vi­li z uče­nia ché­mie zába­vu!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Tech a inovácie

Ak máš dob­rý nápad a šikov­nú hla­vu, vek neh­rá abso­lút­ne žiad­nu úlo­hu. Iva­na Kra­vá­ro­vá a Adrián Hege­düš mali len 14 rokov, keď vytvo­ri­li prvú ver­ziu svo­jej stol­nej hry Chem­Play. Dnes majú o dva roky viac, v rukách skve­lý pro­dukt a veľ­kú budúc­nosť pred sebou. 

Ahoj­te, zabŕd­li ste do nie­čo­ho, čo mno­ho štu­den­tov nemu­sí — ché­mia. Pre­čo ché­mia a Chem­Play?

Po nud­nej teórii v úvo­de škol­skej ché­mie priš­la koneč­ne Ché­mia. Bolo to uči­vo, kde sme sa mali naučiť zákla­dy anor­ga­nic­ké­ho náz­vos­lo­via, prvé vzor­ce. Oboch nás to chy­ti­lo. Po pár hodi­nách nás ale zača­lo nudiť neus­tá­le opa­ko­va­nie už pre­bra­tej lát­ky. Vte­dy sme sa zača­li pre­hra­bá­vať v učeb­ni­ciach a na inter­ne­te. Sami sme si hľa­da­li infor­má­cie o uči­ve, kto­ré nás ešte len čaka­lo. Chce­li sme sa už posu­núť ďalej, naučiť sa nie­čo nové, ísť dopre­du rých­lej­šie. 

Ché­mia nás oča­ri­la svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi a jas­ný­mi pra­vid­la­mi. Keď sa obzrie­me, už ani nevie­me, či nás viac bavi­la ché­mia ako taká, ale­bo to pát­ra­nie a samos­tat­né obja­vo­va­nie infor­má­cií na inter­ne­te. Žiaľ, máte prav­du v tom, že drvi­vá väč­ši­na detí ché­miu naozaj nemu­sí. Väč­ši­nu odra­dí prá­ve neko­neč­né suché “škol­ské vysvet­ľo­va­nie“, nie ché­mia ako taká. Pre­to vznik­la aj hra Chem­Play, kde sa zákla­dy môže kaž­dý naučiť hrou. Chce­li sme zme­niť sys­tém.

Pove­dz­te nám nie­čo o sebe, ako ste sa dali doko­py a ako vznik­la myš­lien­ka stvo­riť nie­čo ako Chem­Play?

Sme spo­lu­žia­ci od štvr­té­ho roč­ní­ka základ­nej ško­ly, tak­že sa pozná­me už dlho a dob­re. Spo­jil nás záu­jem o ché­miu. Boli sme v roč­ní­ku jedi­ní, kto­rých nadch­la. To bol dôvod, že škol­skú prá­cu na tému anor­ga­nic­ká ché­mia sme sa roz­hod­li robiť spo­loč­ne. Vede­li sme, že ani jeden z nás sa nebu­de pri­ži­vo­vať na tom dru­hom. Do tej­to prá­ce sme mali dať aj neja­ký vlast­ný prí­nos, aby to nebo­li len zosu­ma­ri­zo­va­né encyk­lo­pe­dic­ké infor­má­cie. Uva­žo­va­li sme nad pokus­mi, ale záro­veň sme chce­li vymys­lieť nie­čo vlast­né, ori­gi­nál­ne. Skĺbi­li sme dve veci. Kaž­dé­ho viac baví učiť sa pri hre, ako sa len drviť teóriu z učeb­ni­ce a naši spo­lu­žia­ci mali s ché­mi­ou prob­lém, tak­že rie­še­nie bolo jas­né – bude to che­mic­ká hra. Keď sme na spo­lu­žia­koch otes­to­va­li prvú ver­ziu Chem­Play, uve­do­mi­li sme si, že to bol dob­rý ťah. 

S ché­mi­ou majú deti prob­lé­my a bolo by dob­ré s tým nie­čo uro­biť.”

Váš pro­jekt si všim­li aj v médiách, úspeš­ne ste sa zúčast­ni­li via­ce­rých súťa­ží, kto­ré majú v star­tup komu­ni­te veľ­mi zvuč­né meno. Čo vám táto pozor­nosť dala?

Pre nás bolo prek­va­pi­vé hlav­ne to, že sme sa v dneš­nom onli­ne sve­te plnom apli­ká­cií doká­za­li medzi množ­stvom star­tu­pov pre­sa­diť off­li­ne a záro­veň vzde­lá­va­cím pro­duk­tom. 

A čo nám to dalo? 

Máme mož­nosť robiť osve­tu tomu, že s ché­mi­ou má väč­ši­na detí v ško­lách prob­lé­my a nie­čo by bolo dob­ré s tým robiť. Kaž­dou našou účas­ťou v súťa­žiach pri­bú­da­jú ľudia, kto­rí zis­ťu­jú, ako jed­no­du­cho sa zákla­dy ché­mie dajú vysvet­liť aj naučiť a vidia v tom zmy­sel. 

My sme vďa­ka úspe­chom v súťa­žiach dosta­li veľa mož­nos­tí učiť sa nové veci. Kedy­si sme robi­li len na vývo­ji svo­jej hry. Dnes sa učí­me o stra­té­giách, budo­va­ní tímov, rie­še­ní kon­flik­tov, mar­ke­tin­gu a vše­li­čom inom. Sú to vlast­ne zákla­dy pod­ni­ka­nia. Nauči­li sme sa pro­jekt kva­lit­ne odpre­zen­to­vať tak, aby nám poslu­chá­či po prvej minú­te nezas­pa­li. Dosta­li sme veľ­mi veľa rád od men­to­rov, ale aj zbeh­lej­ších súťa­žia­cich. Vše­obec­ne star­tup akcie a súťa­že sa vždy nesú v úpl­ne super atmo­sfé­re. Aj napriek tomu, že ide o súťa­že, “kon­ku­ren­ti“ si radia, vymie­ňa­jú kon­tak­ty, skú­se­nos­ti a hlav­ne si jeden dru­hé­mu dopra­jú úspech. To je vždy skve­lý pocit a zau­jí­ma­vá skú­se­nosť.

Dá sa to všet­ko spo­lu stí­hať? Ško­la, Chem­Play, neja­ké záľu­by?

Všet­ko sa dá, ak to naozaj chce­te. Ško­la bola a stá­le je na prvom mies­te. Tá naša je nároč­ná a dáva nám veľa. Chem­Play sa venu­je­me vo voľ­nom čase. Záľu­by sme muse­li výraz­ne obme­dziť, ale sto­jí to za to. Nauči­li sme sa čas plá­no­vať tak, aby sme stí­ha­li uče­nie, hru aj kama­rá­tov. Naprí­klad vie­me, že ak ide­me robiť na pro­jek­te, skôr ako o pol­no­ci neskon­čí­me, ani keby sme veľ­mi chce­li. Pre­to sme si obi­dva­ja na Chem­Play vyhra­di­li všet­ky piat­ky. Na dru­hý deň totiž nemu­sí­me vstá­vať do ško­ly. Ak sa neja­ký voľ­ný čas obja­ví aj ino­ke­dy, vždy je na pro­jek­te čo robiť. 

Ok, máte v rukách per­fekt­ný pro­dukt. Ale čo s ním? Ško­ly? Domác­nos­ti?

Vďa­ka. Hru chce­me dostať hlav­ne do škôl, aby sa dec­ká ché­mi­ou nemu­či­li, ale sa ju nauči­li. Verí­me, že ich to bude moti­vo­vať, aby sa jej veno­va­li viac. Aj my sme si pre­šli nud­nou teóri­ou zákla­dov ché­mie a dali by sme vte­dy čokoľ­vek za to, aby hodi­ny boli živ­šie. 

Pod­ľa reak­cií rodi­čov a men­ších detí sa hra uži­ví aj v rodi­nách. Tí malí, kto­rí sa v ško­le ché­miu ešte neučia, nema­jú pred­sud­ky, že je straš­ná. Skôr ju obdi­vu­jú ako výsa­du star­ších. Na pre­zen­tá­ciách už prvá­ci na ZŠ pát­ra­jú v peri­odic­kej tabuľ­ke a ani si neuve­do­mu­jú, čo všet­ko sa s ľah­kos­ťou učia. 

Hru chce­me dostať hlav­ne do škôl, aby sa dec­ká ché­mi­ou nemu­či­li, ale sa ju nauči­li.”

Kaž­dý sa nás pýta, či a kde si hru môžu kúpiť. Zatiaľ sa to nedá, pre­to­že ju tre­ba ešte vyro­biť. Exis­tu­jú len tes­to­va­cie pro­to­ty­py. Zhá­ňa­me penia­ze, s kto­rý­mi nám už pomoh­lo nie­koľ­ko spon­zo­rov, ale stá­le nemá­me potreb­nú sumu. Aj pre­to sme sa roz­hod­li pre cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň, kto­rú sme roz­beh­li na StartLab.sk. Poin­tou je, že z men­ších prís­pev­kov od jed­not­liv­cov sa pokú­si­me zís­kať väč­šiu čias­t­ku na výro­bu hry. Súčas­ťou kam­pa­ne je aj mož­nosť si Chem­Play „pred­kú­piť“, ale­bo hru daro­vať neja­kej ško­le. Zatiaľ to ide dob­re a verí­me, že si jed­nu hru zaob­sta­rá­te aj vy ☺ 

Pod­por Chem­Play na Star­La­be prís­pev­kom klik­nu­tím sem.

A čo bude ďalej? Chce­te pro­dukt posú­vať k doko­na­los­ti? Ale­bo máte v plá­ne aj nie­čo ďal­šie?

Dá sa vôbec nie­čo doviesť k doko­na­los­ti? Naprí­klad teraj­šia ver­zia hra­cie­ho plá­nu Chem­Play je už šesť­de­sia­ta devia­ta a už vie­me, že bude čís­lo 70. Začiat­kom októb­ra sme v Čechách dosta­li super nápad, ako v didak­tic­kej ver­zii veľ­mi jed­no­du­chým spô­so­bom do hry ešte viac zapo­jí­me aj vizu­ál­nu pamäť. Pri kaž­dom tes­to­va­ní a pre­zen­to­va­ní sme vždy dosta­li neja­ký nový nápad, ale zis­ti­li sme, že tak­to sa postu­po­vať do neko­neč­na nedá. To by sme hru nikdy nevy­da­li. Tak­že 70-tkou to skon­čí.

Okrem toho, že plá­nu­je­me roz­ší­riť off­li­ne ver­ziu Chem­Play na Slo­ven­sku a v Čechách, radi by sme sa pre­sa­di­li aj v ďal­ších kra­ji­nách. Veď zákla­dy ché­mie sa učia vša­de a ako sme zis­ti­li, aj v Špa­niel­sku, Bel­gic­ku ale­bo Rakús­ku s ňou majú deti podob­né prob­lé­my. 

Napriek tomu, že 99% detí aj opý­ta­ných uči­te­ľov pre­fe­ru­je pre vyučo­va­nie našu off­li­ne ver­ziu, plá­nu­je­me aj vývoj mobil­nej a počí­ta­čo­vej apli­ká­cie. Bolo by super, keby sa moh­li deti hrať aj na diaľ­ku, z rôz­nych kútov sve­ta a navzá­jom si odo­vzdá­vať skú­se­nos­ti, vedo­mos­ti, moti­vo­vať sa v štú­diu uči­va aj mimo škol­ských osnov. Bolo by super, keby sa mohol hrať Slo­vák so Špa­nie­lom, Maďar s Dánom a pod.

Hra má už dnes dve ver­zie, didak­tic­kú na uče­nie a súťaž­nú. Na ško­lách si tak budú môcť aj zasú­ťa­žiť. To by sme chce­li kopí­ro­vať aj v apli­ká­cii. Pra­vid­lá máme, deťom sa to páči, tak pre­čo to neskú­siť? 

Takým tichým snom je orga­ni­zá­cia postu­po­vej súťa­že Chem­Play na celo­štát­nej úrov­ni. Ďal­ším a cel­kom reál­nym plá­nom je vytvo­riť podob­né hry aj na iné pred­me­ty, vie­me už ako na to. V hla­vách už máme kon­krét­ne rie­še­nia. Brz­dia nás „už len“ penia­ze na Chem­Play. 

Ste súčas­ťou Impact Inku­bá­to­ra, kde pôso­bia via­ce­ré zau­jí­ma­vé star­tu­py a men­tor­mi sú skú­se­ní ľudia. Čo vám taká­to mož­nosť pri­nies­la?

Vzhľa­dom na náš vek je obo­ha­te­ním roz­ho­vor s kaž­dým, koho v Inku­bá­to­re stret­ne­me. Ak nám ponú­ka a dáva svo­je skú­se­nos­ti, nedá sa to odmiet­nuť. A to sa týka men­to­rov aj iných star­tu­pis­tov. Pred Impact Inku­bá­to­rom sme už pre­šli Impact Aca­de­my pri súťa­ži SIA Slo­va­kia a men­to­rin­gom sme si pre­šli aj v Pra­he, v súťa­ži Nápad roku. Zis­ti­li sme, že všet­ky roz­bie­ha­jú­ce sa pro­jek­ty majú podob­né prob­lé­my. V Impact Inku­bá­to­re sú pro­jek­ty v rôz­nych fázach. Via­ce­rí už pre­šli tým, čo nás ešte len čaká, ale aj naopak. Vie­me si navzá­jom pora­diť, pomôcť a pove­dať svoj názor. Infor­má­cie a úprim­né názo­ry zvon­ku sú cen­né, tak isto aj povzbu­de­nie keď sa nič neda­rí. 

Vďa­ka men­to­rom sme sa na veľa vecí zača­li poze­rať úpl­ne inak. Zis­ti­li sme, že ces­ta od nápa­du po jeho rea­li­zá­ciu je dlhá a zlo­ži­tá. Je dob­ré, že máme pri sebe men­to­ra, kto­rý nás usmer­ňu­je. Nedá sa vyme­no­vať, do akých vše­li­ja­kých oblas­tí sme v Inku­bá­to­re zabŕd­li. Je toho veľ­mi veľa. V posled­nom čase sa ale stá­le čas­tej­šie poza­sta­vu­je­me nad tým, že rie­ši­me úpl­ne iné veci, ako naši kama­rá­ti. 

Ak má uči­teľ medze­ry, žia­ci ho pre­kuk­nú”

Čo si mys­lí­te, že náš­mu škols­tvu chý­ba? Ak by ste mali tú mož­nosť, čo by ste zme­ni­li?

Hod­no­tiť slo­ven­ské škols­tvo vše­obec­ne — to by bolo od nás asi veľ­mi odváž­ne. Boli sme ale skla­ma­ní, keď sme sa naprí­klad stret­li s uči­te­ľom, kto­rý prá­ve skon­čil vyso­kú ško­lu a neve­del odpo­ve­dať na otáz­ky štu­den­tov a nedo­ká­zal vysvet­liť uči­vo. 

Ak má uči­teľ veľ­ké medze­ry, hlav­ne star­ší žia­ci ho rých­lo „pre­kuk­nú“ a tak okam­ži­te strá­ca rešpekt. Nedo­ká­že byť vzo­rom a auto­ri­tou. Z toho vzni­ka­jú hor­šie vzťa­hy medzi štu­dent­mi a uči­te­ľom. A to nie je atmo­sfé­ra, kto­rá by v ško­le mala byť. Samoz­rej­me, nie všet­ci sú takí.

Čo by sme zme­ni­li?

Výber štu­den­tov peda­go­gi­ky. Štu­do­vať by ju mali len tí, kto­rí majú prá­cu s deť­mi naozaj radi a majú s ňou už neja­kú pred­chá­dza­jú­cu skú­se­nosť, napr. z tábo­rov a tak. Uve­do­mu­je­me si, že ich prá­ca je naozaj ťaž­ká. Zau­jí­ma­vé ale je, že ľud­skí a otvo­re­ní uči­te­lia, kto­rí aj vedia čo učia, si auto­ri­tu aj úctu zís­ka­va­jú ľah­ko a komu­ni­ko­vať s nimi nie je žiad­ny prob­lém. 

Bolo by skve­lé, keby všet­ky ško­ly mali moder­né labá­ky a učeb­né pomôc­ky, kto­ré sa dajú vidieť na webe a kto­rý­mi by uči­te­lia doká­za­li deti na hodi­ne zakti­vi­zo­vať. Ale­bo by vyso­ké ško­ly moh­li viac spo­lu­pra­co­vať so stred­ný­mi a základ­ný­mi ško­la­mi. Vide­li sme že sa to dá, keď sme boli na súťa­ži v Par­du­bi­ciach. Ško­ly by mali mať k dis­po­zí­cii viac peňa­zí. Pri našich pre­zen­tá­ciách Chem­Play uči­te­lia ochka­jú, ako by hru chce­li, ale nema­jú na ňu penia­ze. Aj to bol dôvod, pre­čo sme našu cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň posta­vi­li tak, že ľudia môžu hru ško­lám daro­vať. 

Máte 16 rokov a stvo­ri­li ste nie­čo, čo sa mno­hým nikdy nepo­da­rí. Hrá pod­ľa vás vôbec vek neja­kú úlo­hu? Dal vám to nie­kto nie­ke­dy pocí­tiť?

Ak máte dob­rý nápad, nezá­le­ží na tom, či máte desať, ale­bo päť­de­siat rokov. Ľudia síce vek vní­ma­jú, ale hlav­ný je pro­jekt, kto­rý sa sna­ží­te pre­sa­diť. Ak je dob­rý, uchy­tí sa, ak nie, tre­ba skú­siť nie­čo nové. 

Mno­hí na nás na začiat­ku poze­ra­li ako na exo­tic­ké ovo­cie, ale po čase nás už všet­ci bra­li ako sebe­rov­ných. V súťa­žiach sme sa asi menej strá­ži­li, viac sme sa vede­li uvoľ­niť, občas sme si dovo­li­li poro­tu šoko­vať tým, že sme si troš­ku zavtip­ko­va­li. Vide­li sme, že to nikto neča­kal. Medzi dospe­lý­mi to už asi nie je zvy­kom. Ale zafun­go­va­lo to dob­re. Ako mlad­ší sme mož­no mali istú výho­du v tom, že spra­viť nie­čo zmys­lu­pl­né v niž­šom veku a pre­sa­dzo­vať sa vo sve­te dospe­lých pred­sa len nie je cel­kom bež­né.

S vašou kre­a­ti­vi­tou môže­te v budúc­nos­ti dosiah­nuť veľ­ké veci. Aj vy môže­te byť tými, kto­rí posu­nú našu kra­ji­nu opäť o kus vpred. Pre­zraď­te nám nie­čo zo svo­jich snov, či cie­ľov :)

Opäť o kus vpred? To je pek­né. Kre­a­ti­vi­ta je v kaž­dom z nás a je na nás, koľ­ko jej zo seba vydo­lu­je­me a na čo ju využi­je­me. Kaž­dý doká­že spra­viť svoj krok, kto­rý kra­ji­nu posu­nie. Ak by sa nám poda­ri­lo aspoň tro­chu zme­niť škols­tvo, boli by sme radi. 

Dnes v ňom chý­ba akti­vi­ta. Kaž­dý si píše poznám­ky a učí sa kvô­li tes­tom. Ale čo keby sa už od základ­nej ško­ly vytvo­ril väč­ší pries­tor pre otáz­ky? Kaž­dý člo­vek je zve­da­vý, čo je hlav­ný pred­po­klad vedec­kej kari­é­ry. Tre­ba v tom pod­po­riť už deti — čo naj­skôr. K tomu by sme chce­li pris­pieť aj my tvor­bou hier na rôz­ne pred­me­ty.

Okrem tvor­by didak­tic­kých hier chce­me úspeš­ne dokon­čiť stred­nú ško­lu a neskôr uni­ver­zi­tu. Kon­krét­nu pred­sta­vu ešte o budúc­nos­ti nemá­me, ale radi by sme išli vedec­kou ces­tou. Zau­jí­ma­vá je ché­mia, medi­cí­na, far­má­cia, bio­ló­gia… mož­nos­tí je veľa. Uvi­dí­me, čo pri­ne­sie čas.

Čo by ste odká­za­li nie­ko­mu, kto má nápad, no mož­no váha a má o sebe pochyb­nos­ti?

Zabud­ni­te na pochyb­nos­ti. Skús­te to. Ak máte nápad a verí­te mu, tak sa doň­ho pus­ti­te. Odpo­rú­ča­me ešte s nie­kým, aby ste si navzá­jom pomá­ha­li, kon­tro­va­li, opo­no­va­li, robi­li kom­pro­mi­sy. Aj nápa­dov je tak viac. Nie­ke­dy mož­no bude­te váhať, či to sto­jí za to, ale ak vydr­ží­te, neskôr zis­tí­te, že to malo význam. Mož­no sa nápad nevy­da­rí, ale skú­se­nos­ti vám osta­nú.

Náj­di­te ľudí, kto­rí vám vašu prá­cu aj skri­ti­zu­jú. Oni sú tí, kto­rí vás budú posú­vať ďalej. Chvá­la a tľap­ka­nie po ple­ci vás pote­ší, ale nepo­su­nie dopre­du tak ako úprim­né pri­po­mien­ky. Vyzb­roj­te sa trpez­li­vos­ťou a náj­di­te odva­hu uká­zať ľuďom váš výtvor. Pri­prav­te sa na to, že bude veľ­mi veľa momen­tov, kedy to bude­te chcieť zaba­liť. Ak však je na pro­jek­te nie­čo, čo Vám robí radosť, urči­te vydr­ž­te. 

Aj my sme raz hore, raz dolu a tiež ešte nemá­me vyhra­té, lebo finan­cií na výro­bu stá­le nemá­me dosť. Pre­to kaž­dé­ho, komu sa Chem­Play páči a chce pomôcť uči­te­ľom, deťom aj nám, chce­me oslo­viť.

Pod­por­te pro­jekt na www.startlab.sk/chemplay!

Pridať komentár (0)