S app­kou Fire­Chat cha­tu­ješ s kamošmi aj bez sig­nálu, či inter­netu

Rišo Néveri / 30. júl 2015 / Business

Nemám sig­nál. Nie­kedy sa to jed­no­du­cho stáva. Či už na fes­ti­vale, kde je milión ľudí, v lie­tadle, v kto­rom nie je inter­net alebo na pláži bez pokry­tia. Od teraz, keď stra­tíš kamoša v dave, spo­meň si na Fire­Chat. Fun­guje bez sig­nálu, či prí­stupu na inter­net. Stačí mať stia­hnutú appku. 

Fire­Chat je apli­ká­cia na chat, ktorá rieši prob­lémy odo­sie­la­nia správ úplne inak, ako bežné appky. Bola vytvo­rená star­tu­pom Open Gar­den. Spo­čiatku vznikla iba na posky­to­va­nie verej­ných miest­ností na chat, ako má naprí­klad aj pokec. Do miest­ností sa mohol pri­po­jiť každý v tvo­jom okolí, vďaka čomu spá­jala appka sku­piny na fes­ti­va­loch alebo iných podu­ja­tiach. Appka zazna­me­nala obrov­ský boom počas pro­tes­tov v Hong Kongu minulý rok, kedy sa pro­tes­tov zúčast­nilo toľko ľudí, že v okolí bolo tak­mer nemožné pri­po­jiť sa do siete. Jed­no­du­cho nebol sig­nál a veže nestí­hali.

Prob­lém s kla­sic­kým pri­po­je­ním je ten, že čím viac uží­va­te­ľov ho v danom momente v urči­tej oblasti využíva, tým hor­šie bude fun­go­vať. Aj preto boli pro­tes­tanti v Hong Kongu pri­nú­tení orga­ni­zo­vať pro­testy novým spô­so­bom a Fire­Chat bol na to ako stvo­rený. Appka vytvára tzv. “Mesh” sieť, v kto­rej fun­gujú jed­not­livé zaria­de­nia bez potreby vysie­la­čov, čiže bez inter­netu. Na pre­po­je­nie jed­not­li­vých zaria­dení sa využíva buď Blu­e­to­oth alebo Wifi a na roz­diel od kla­sic­kého pri­po­je­nia, čím viac zaria­dení sa do tejto siete pri­pojí, tým lep­šie bude fun­go­vať, keďže jed­not­livé tele­fóny medzi sebou spro­stred­kú­vajú údaje a tvo­ria tak sieť s oko­li­tými zaria­de­niami.

Apli­ká­cia však nie je limi­to­vaná iba na tvoje oko­lie. Kon­ver­zá­cie sú otvo­rené kaž­dému, kto si ich chce pre­čí­tať. Vzniká tak zau­jí­mavý kon­cept. Môžeš sa nachá­dzať na úplne cudzom mieste a začať si cha­to­vať s cudzin­com na okolí. S našimi tra­dič­nými app­kami na cha­to­va­nie ako sú Mes­sen­ger, či What­sApp by si to tak ľahko asi nedo­ká­zal.

Pri­vátny chat

Ako som už spo­mí­nal, chat bol v apli­ká­cii prí­stupný kaž­dému, kto sa oň zau­jí­mal. Teraz sa však veci zme­nili. Do apli­ká­cie prvý­krát pri­bu­dol súkromný off­line chat. Súkromnú správu už odoš­leš na druhý tele­fón s nain­šta­lo­va­ným Fire­Cha­tom až na vzdia­le­nosť 60 met­rov a bez sig­nálu či inter­netu! Ak neces­tu­ješ veľa, tak to nie je nič ohro­mu­júce, ale exis­tuje mnoho situ­ácií, v kto­rých príde fun­kcia vhod. V lie­tadle, keď sedíš na pár met­rov od kamoša, v cudzine, kde nemáš inter­net, v čakárni, kde vidíš tú nád­hernú kočku a chceš ju oslo­viť, alebo na fes­ti­vale, kde nevieš nájsť kamošku a chceš jej vyna­dať, kde sa túla, ale nech­ceš, aby každý videl tvoj roz­ho­vor.

Prav­daže takáto apli­ká­cia má aj úplne iné a dôle­ži­tej­šie využi­tie. V kra­ji­nách so sla­bým pokry­tím, alebo dra­hým inter­ne­tom je využí­vaná už v dnes ako spô­sob bez­plat­nej komu­ni­ká­cie, ktorá navyše nie je moni­to­ro­vaná. Vyho­vuje tak aj poli­tic­kým akti­vis­tom, ktorý nechcú, aby sa ich plány dostali do rúk kaž­dého vo vláde. Vývo­jári Fire­Chatu ovládli trh, kde ostatné appky tak dobre nefun­gujú a zís­kali si v ňom prven­stvo. Ich appka má určite veľa využití, ale keď mám inter­net, zrejme si správu odoš­lem kla­sicky…

Sťa­huj Fire­Chat tu

Pridať komentár (0)