Ako sa stať naj­lep­ším v tom, čo robíš

Silvia Filová / 11. januára 2016 / Business

Máš sen? Zdá sa ti nemožné ho spl­niť? Možno vieš, čo robiť, ale medzi tebou a tvo­jim snom je neko­nečne veľa pre­ká­žok. Sú tu tisíce, mili­óny ľudí, ktorí s tebou súťa­žia a chcú to isté. Takže ako na to? Tu je plán. Fáza 1 ti povie, ako byť medzi top 5 – 10 per­cen­tami v tvo­jom obore. Po nej nase­duje Fáza 2, v kto­rej sa dozviež, ako sa stať naj­lep­ším v tom, čo robíš.

Fáza 1.: Ako sa stať zis­ko­vým alebo udr­ža­teľ­ným

  1. Začni ako ama­tér

Ken­zie a Har­ris sa nedávno zobrali. Nechali školu a začali pra­co­vať v Apple store. Avšak, vo svo­jom voľ­nom čase nahrá­vali covery a zve­rej­ňo­vali ich na You­Tube a ako krátke Vines videá.

Mali dosť peňazí, aby im vydr­žali rok, takže dali výpo­veď a roz­hodli sa stať pro­fe­si­onál­nymi muzi­kantmi. Každý deň pri­dá­vali Vine videá a po nie­koľ­kých mesia­coch sa jeden stal virál­nym. Na ďalší deň sa im ozvali s ponu­kami na kon­trakty. V tejto fáze mali udr­ža­teľný zisk, skvelé kon­takty, ľudia ich poznali a mali vydláž­denú cestu k skve­lej kari­ére.

maxresdefault (1)

Ken­zie a Har­ris by nemali takú skvelú kari­éru, keby neza­čali ako ama­téri. Mali talent, ale nič z toho by sa nestalo keby nepri­dá­vali každý deň video. Kvan­tita sa stala kva­li­tou. A potom zve­rej­nili niečo, čo sa ľuďom páčilo.
Veľa ľudí sa bojí zaćať ako ama­tér. Tí, ktorí roky hovo­ria, že začnú, ale nikdy sa to nestane. Boja sa toho, čo si o nich budú mys­lieť ostatní. Rad­šej ako by mali niečo robiť po svo­jom, robia to, čo si mys­lia, že uspeje – imi­tujú to, čo už je zpo­pu­la­ri­zo­vané.

  1. Zís­kaj coaching / vzde­la­nie 

Uva­žuj nad svo­jimi snami seri­ózne. Veľa ľudí to tak nerobí. Mysli to vážne, staň sa skve­lým a nebuď prie­mer­ným. Zís­kaj vzde­la­nie a coaching.

Keď je štu­dent pri­pra­vený, uči­teľ sa objaví.”—Buddha

Možno si vyštu­do­val a tam si mys­líš, že tvoja cesta so vzed­la­ním skon­čila, ale to nie je pravda. Aj keď si skon­čil školu pred x rokmi stále sa je čo učiť. A ak si mys­líš opak, nikdy nebu­deš lep­ším. Kaž­dým dňom, kaž­dou chy­bou sa učíš. Či už je pre teba lep­šie učiť sa pra­xou, na vlast­ných chy­bách alebo teóriou je na tebe. Jedno, čo si pamä­taj, nikdy sa nepres­taň vzde­lá­vať.

maxresdefault

Men­tor ti pomôže pri dôle­ži­tých roz­hod­nu­tiach, je skú­se­nejší a už si nie­čím pre­šiel. Ak môžeš zožeň si men­tora, pýtaj sa ho, ber jeho rady vážne. Budeš vedieť, že si pri­pra­vený na ďalši krok, keď zauj­meš toho pra­vého uči­teľa, aby si sa tam dostal.

  1. Pre­staň žiť pra­vidlá, kto­rými žijú ostatní 

Ak je to popu­lárne, tak je to zlé. Väč­šina ľudí je pod­prie­merná v tom, čo robí kvôli istému dôvodu. Hrajú podľa pra­vi­diel, ktoré tvo­ria opti­málne výkony. Idú ces­tou ktorá už bola pred­tým vycho­dená, ktoré ich spo­ma­ľujú a robia ich prie­mer­nými.

Nikdy nechoď ces­tou, kto­rou išiel už nie­kto pred tebou. Jedine, že by si bol stra­tený v lese a uvi­del cestu. V tom prí­pade ju nasle­duj.”— Ellen DeGe­ne­res

Namiesto nasle­do­va­nia pra­vi­diel sta­no­ve­ných spo­loč­nos­ťou si vytvor vlastné pra­vidlá. Reštruk­tu­ruj hru na auto­ma­ti­zá­ciu tvojho úspe­chu. Kašli na kon­ven­cie, kon­for­mitu.

maxresdefault (2)

  1. Buď kon­zis­tentný, pokiaľ nena­stane pre­lom

Trpez­li­vosť. Ak zatiaľ nena­stala tvoja pre­lo­mová chvíľa, pokra­čuj. Kon­zis­ten­tnosť je naj­pod­stat­nej­šia cnosť k tomu, aby si sa stal čove­kom, kto­rým chceš aby si bol. Každý môže na chvíľu ute­kať, ale nie každý zabehne mara­tón. Všetko pod­statné v našom živote je ako mara­tón, ktorý má otes­to­vať tvoje odhod­la­nie a vôľu. Ak je toto, to čo ťa v živote baví, budeš to robiť bez ohľadu na výstup. V sku­toč­nosti, tvoja posad­nu­tosť kon­krét­nym výsled­kom ťa odradí od dosia­hnu­tia poža­do­va­ného. Tvoja práca bude nútená, nie pri­ro­dzená.

Ak to chceš veľmi, uro­bíš čokoľ­vek, čo to bude stáť. Budeš si priať obme­dziť svoj čas s pria­teľmi, čas strá­vený s tvo­jim hobby, menej spánku, robiť veľké roz­hod­nu­tia, ris­ko­vať, nájsť si men­tora, vzde­lá­vať sa. Budeš prek­va­pený ako rýchlo sa sta­neš zis­ko­vým.

11d24609ef48dffc6ee3205e634e8254

Fáza 2.: Ako byť naj­lep­ším

  1. Štruk­tu­ruj svoj celý život, aby si opti­ma­li­zo­val svoj výkon

Na všet­kom, čo robíš záleží. Každý moment tvojho života pris­pieva k tomu, čo chceš dosiah­nuť alebo ti to berie tvoj sen – akti­vity, ktoré robíš, jedlo, ľudia, s kto­rými trá­viš čas, ako trá­viš svoje ráno a večer… Čo uro­bia via­cerí ľudia ako prvé keď vstanú? Skon­to­lujú e-maily, sociálne siete, možno si pre­čí­tajú dobrú knihu. Toto všetku sú však vysoko návy­kové inputy.

Ak sa chceš stať kre­a­tív­nym géniu­som, musíš sústre­diť svoju snahu na out­puty využi­tím svojho pod­ve­do­mia. Keď si preč z práce, spíš, trá­viš čas s pria­teľmi, alebo robíš iné akti­vity, tvoje pod­ve­do­mie pra­cuje a roz­mýšľa nad prob­lé­mami, ktoré sa sna­žíš vyrie­šiť.

Keď sa dota­neš z mee­tingu alebo skon­číš akú­koľ­vek akti­vitu nehrň sa hneď do ďal­šej, maxi­ma­li­zuj svoje pod­ve­do­mie tým, že prej­deš na out­put – tvoju prácu. Budeš mať neuve­ri­teľne kre­a­tívne inšpi­rá­cie.

Young woman waking up in bed

  1. Nájdi si čas na oddych

Menej je nie­kedy viac.

Tvoja schop­nosť pra­co­vať na vyš­šom levele ja ako fit­ness. Ak si nikdy nedáš pauzu medzi sériami, tak nikdy nezís­kaš silu a vytrva­losť. Avšak nie vše­tok oddych spô­sobí zota­ve­nie. Nie­ktoré veci sú upo­ko­ju­jú­cej­šie než ostatné.

  1. Maj rutinu, ktorá ťa nabudí

Josh Waitz­kin je génius, keď príde na opti­málne ľud­ské výkony. Vyhral päť národ­ných šam­pi­oná­tov Tai Chi Chuan. Čo robí je, že zobe­rie základné prin­cípy uče­nia sa od nuly a apli­kuje ich do rôz­nych dis­cip­lín. Teraz chce byť maj­strom v Jiu Jitsu.

Josh odpo­rúča rutinu pred výko­nom. Cie­ľom je odstrá­niť stres a úzkosť, tak aby si vní­mal prí­tom­nosť. Rutina zvy­čajne trvá 20 – 60 minút.

phpbTIhcI

Josh Waitz­kin

  1. Prijmi strach a utr­pe­nie

Cíť strach a prijmi utr­pe­nie, ak chceš byť top. Keď sa začneš cítiť nepo­hodlne — mimo svo­jej kon­fort­nej zóny, začneš sa cítiť dobre. Vtedy ras­tieš. No pain no gain. Vtedy veľa ľudí zastane, ale ty nie.

  1. Urob to z lásky

Veľa tré­ningu a osob­ného rastu zame­ra­ného len na seba samého. Keď sa však zame­riaš aj na potreby ostat­ných, zís­kaš úplne iný pohľad na svoju prácu. Staň sa naj­lep­šim v tom, čo robíš, nie kvôli dedič­stvu, ale kvôli živo­tom, kto­rým pomô­žeš. Sú štyri štá­dia prečo robiť niečo:

Prvé šta­dium je strach, robíš to kvôli vyhnu­tiu sa trestu alebo nega­tív­nemu dôsledku. Táto forma moti­vá­cie je pre­ven­tívna.

Druhé štá­dium, štá­dium odmeny. Všetko robíš preto, aby si zís­kal, čo chceš.

V tre­ťom štá­diu si moti­vo­vaný povin­nos­ťou. Si inštink­tívne moti­vo­vaný, ale chýba ti zanie­te­nie.

Vo štvr­tom štá­diu si moti­vo­vaný lás­kou. Už sa nebo­jíš o svoje potreby. Tvo­jim cie­ľom je pri­niesť toľko šťas­tia okolo teba, ako to len ide.

Musíš sa roz­ho­dúť, aký dôsle­dok a kva­litu práce chceš mať. Môžeš sa stať naj­lep­ším!

Kenzie+Nimmo+Harris+Heller+Macy+iHeartRadio+0R9nlPi3mYml

Zdroj: observer.com

Pridať komentár (0)