Ako sa stať naj­lep­ším v tom, čo robíš

Silvia Filová / 11. januára 2016 / Business

Máš sen? Zdá sa ti nemož­né ho spl­niť? Mož­no vieš, čo robiť, ale medzi tebou a tvo­jim snom je neko­neč­ne veľa pre­ká­žok. Sú tu tisí­ce, mili­ó­ny ľudí, kto­rí s tebou súťa­žia a chcú to isté. Tak­že ako na to? Tu je plán. Fáza 1 ti povie, ako byť medzi top 5 – 10 per­cen­ta­mi v tvo­jom obo­re. Po nej nase­du­je Fáza 2, v kto­rej sa dozviež, ako sa stať naj­lep­ším v tom, čo robíš.

Fáza 1.: Ako sa stať zis­ko­vým ale­bo udr­ža­teľ­ným

  1. Začni ako ama­tér

Ken­zie a Har­ris sa nedáv­no zobra­li. Necha­li ško­lu a zača­li pra­co­vať v App­le sto­re. Avšak, vo svo­jom voľ­nom čase nahrá­va­li cove­ry a zve­rej­ňo­va­li ich na You­Tu­be a ako krát­ke Vines videá.

Mali dosť peňa­zí, aby im vydr­ža­li rok, tak­že dali výpo­veď a roz­hod­li sa stať pro­fe­si­onál­ny­mi muzi­kant­mi. Kaž­dý deň pri­dá­va­li Vine videá a po nie­koľ­kých mesia­coch sa jeden stal virál­nym. Na ďal­ší deň sa im ozva­li s ponu­ka­mi na kon­trak­ty. V tej­to fáze mali udr­ža­teľ­ný zisk, skve­lé kon­tak­ty, ľudia ich pozna­li a mali vydláž­de­nú ces­tu k skve­lej kari­é­re.

maxresdefault (1)

Ken­zie a Har­ris by nema­li takú skve­lú kari­é­ru, keby neza­ča­li ako ama­té­ri. Mali talent, ale nič z toho by sa nesta­lo keby nepri­dá­va­li kaž­dý deň video. Kvan­ti­ta sa sta­la kva­li­tou. A potom zve­rej­ni­li nie­čo, čo sa ľuďom páči­lo.
Veľa ľudí sa bojí zaćať ako ama­tér. Tí, kto­rí roky hovo­ria, že začnú, ale nikdy sa to nesta­ne. Boja sa toho, čo si o nich budú mys­lieť ostat­ní. Rad­šej ako by mali nie­čo robiť po svo­jom, robia to, čo si mys­lia, že uspe­je – imi­tu­jú to, čo už je zpo­pu­la­ri­zo­va­né.

  1. Zís­kaj coaching / vzde­la­nie 

Uva­žuj nad svo­ji­mi sna­mi seri­óz­ne. Veľa ľudí to tak nero­bí. Mys­li to váž­ne, staň sa skve­lým a nebuď prie­mer­ným. Zís­kaj vzde­la­nie a coaching.

Keď je štu­dent pri­pra­ve­ný, uči­teľ sa obja­ví.”—Budd­ha

Mož­no si vyštu­do­val a tam si mys­líš, že tvo­ja ces­ta so vzed­la­ním skon­či­la, ale to nie je prav­da. Aj keď si skon­čil ško­lu pred x rok­mi stá­le sa je čo učiť. A ak si mys­líš opak, nikdy nebu­deš lep­ším. Kaž­dým dňom, kaž­dou chy­bou sa učíš. Či už je pre teba lep­šie učiť sa pra­xou, na vlast­ných chy­bách ale­bo teóri­ou je na tebe. Jed­no, čo si pamä­taj, nikdy sa nepres­taň vzde­lá­vať.

maxresdefault

Men­tor ti pomô­že pri dôle­ži­tých roz­hod­nu­tiach, je skú­se­nej­ší a už si nie­čím pre­šiel. Ak môžeš zožeň si men­to­ra, pýtaj sa ho, ber jeho rady váž­ne. Budeš vedieť, že si pri­pra­ve­ný na ďal­ši krok, keď zauj­meš toho pra­vé­ho uči­te­ľa, aby si sa tam dostal.

  1. Pre­staň žiť pra­vid­lá, kto­rý­mi žijú ostat­ní 

Ak je to popu­lár­ne, tak je to zlé. Väč­ši­na ľudí je pod­prie­mer­ná v tom, čo robí kvô­li isté­mu dôvo­du. Hra­jú pod­ľa pra­vi­diel, kto­ré tvo­ria opti­mál­ne výko­ny. Idú ces­tou kto­rá už bola pred­tým vycho­de­ná, kto­ré ich spo­ma­ľu­jú a robia ich prie­mer­ný­mi.

Nikdy nechoď ces­tou, kto­rou išiel už nie­kto pred tebou. Jedi­ne, že by si bol stra­te­ný v lese a uvi­del ces­tu. V tom prí­pa­de ju nasle­duj.”— Ellen DeGe­ne­res

Namies­to nasle­do­va­nia pra­vi­diel sta­no­ve­ných spo­loč­nos­ťou si vytvor vlast­né pra­vid­lá. Reštruk­tu­ruj hru na auto­ma­ti­zá­ciu tvoj­ho úspe­chu. Kaš­li na kon­ven­cie, kon­for­mi­tu.

maxresdefault (2)

  1. Buď kon­zis­tent­ný, pokiaľ nena­sta­ne pre­lom

Trpez­li­vosť. Ak zatiaľ nena­sta­la tvo­ja pre­lo­mo­vá chví­ľa, pokra­čuj. Kon­zis­ten­tnosť je naj­pod­stat­nej­šia cnosť k tomu, aby si sa stal čove­kom, kto­rým chceš aby si bol. Kaž­dý môže na chví­ľu ute­kať, ale nie kaž­dý zabeh­ne mara­tón. Všet­ko pod­stat­né v našom živo­te je ako mara­tón, kto­rý má otes­to­vať tvo­je odhod­la­nie a vôľu. Ak je toto, to čo ťa v živo­te baví, budeš to robiť bez ohľa­du na výstup. V sku­toč­nos­ti, tvo­ja posad­nu­tosť kon­krét­nym výsled­kom ťa odra­dí od dosia­hnu­tia poža­do­va­né­ho. Tvo­ja prá­ca bude núte­ná, nie pri­ro­dze­ná.

Ak to chceš veľ­mi, uro­bíš čokoľ­vek, čo to bude stáť. Budeš si priať obme­dziť svoj čas s pria­teľ­mi, čas strá­ve­ný s tvo­jim hob­by, menej spán­ku, robiť veľ­ké roz­hod­nu­tia, ris­ko­vať, nájsť si men­to­ra, vzde­lá­vať sa. Budeš prek­va­pe­ný ako rých­lo sa sta­neš zis­ko­vým.

11d24609ef48dffc6ee3205e634e8254

Fáza 2.: Ako byť naj­lep­ším

  1. Štruk­tu­ruj svoj celý život, aby si opti­ma­li­zo­val svoj výkon

Na všet­kom, čo robíš zále­ží. Kaž­dý moment tvoj­ho živo­ta pris­pie­va k tomu, čo chceš dosiah­nuť ale­bo ti to berie tvoj sen – akti­vi­ty, kto­ré robíš, jed­lo, ľudia, s kto­rý­mi trá­viš čas, ako trá­viš svo­je ráno a večer… Čo uro­bia via­ce­rí ľudia ako prvé keď vsta­nú? Skon­to­lu­jú e-mai­ly, sociál­ne sie­te, mož­no si pre­čí­ta­jú dob­rú kni­hu. Toto všet­ku sú však vyso­ko návy­ko­vé inpu­ty.

Ak sa chceš stať kre­a­tív­nym géniu­som, musíš sústre­diť svo­ju sna­hu na out­pu­ty využi­tím svoj­ho pod­ve­do­mia. Keď si preč z prá­ce, spíš, trá­viš čas s pria­teľ­mi, ale­bo robíš iné akti­vi­ty, tvo­je pod­ve­do­mie pra­cu­je a roz­mýš­ľa nad prob­lé­ma­mi, kto­ré sa sna­žíš vyrie­šiť.

Keď sa dota­neš z mee­tin­gu ale­bo skon­číš akú­koľ­vek akti­vi­tu nehrň sa hneď do ďal­šej, maxi­ma­li­zuj svo­je pod­ve­do­mie tým, že prej­deš na out­put – tvo­ju prá­cu. Budeš mať neuve­ri­teľ­ne kre­a­tív­ne inšpi­rá­cie.

Young woman waking up in bed

  1. Náj­di si čas na oddych

Menej je nie­ke­dy viac.

Tvo­ja schop­nosť pra­co­vať na vyš­šom leve­le ja ako fit­ness. Ak si nikdy nedáš pau­zu medzi séria­mi, tak nikdy nezís­kaš silu a vytrva­losť. Avšak nie vše­tok oddych spô­so­bí zota­ve­nie. Nie­kto­ré veci sú upo­ko­ju­jú­cej­šie než ostat­né.

  1. Maj ruti­nu, kto­rá ťa nabu­dí

Josh Waitz­kin je génius, keď prí­de na opti­mál­ne ľud­ské výko­ny. Vyhral päť národ­ných šam­pi­oná­tov Tai Chi Chu­an. Čo robí je, že zobe­rie základ­né prin­cí­py uče­nia sa od nuly a apli­ku­je ich do rôz­nych dis­cip­lín. Teraz chce byť maj­strom v Jiu Jit­su.

Josh odpo­rú­ča ruti­nu pred výko­nom. Cie­ľom je odstrá­niť stres a úzkosť, tak aby si vní­mal prí­tom­nosť. Ruti­na zvy­čaj­ne trvá 20 – 60 minút.

phpbTIhcI

Josh Waitz­kin

  1. Prij­mi strach a utr­pe­nie

Cíť strach a prij­mi utr­pe­nie, ak chceš byť top. Keď sa začneš cítiť nepo­hodl­ne — mimo svo­jej kon­fort­nej zóny, začneš sa cítiť dob­re. Vte­dy ras­tieš. No pain no gain. Vte­dy veľa ľudí zasta­ne, ale ty nie.

  1. Urob to z lás­ky

Veľa tré­nin­gu a osob­né­ho ras­tu zame­ra­né­ho len na seba samé­ho. Keď sa však zame­riaš aj na potre­by ostat­ných, zís­kaš úpl­ne iný pohľad na svo­ju prá­cu. Staň sa naj­lep­šim v tom, čo robíš, nie kvô­li dedič­stvu, ale kvô­li živo­tom, kto­rým pomô­žeš. Sú šty­ri štá­dia pre­čo robiť nie­čo:

Prvé šta­dium je strach, robíš to kvô­li vyhnu­tiu sa tres­tu ale­bo nega­tív­ne­mu dôsled­ku. Táto for­ma moti­vá­cie je pre­ven­tív­na.

Dru­hé štá­dium, štá­dium odme­ny. Všet­ko robíš pre­to, aby si zís­kal, čo chceš.

V tre­ťom štá­diu si moti­vo­va­ný povin­nos­ťou. Si inštink­tív­ne moti­vo­va­ný, ale chý­ba ti zanie­te­nie.

Vo štvr­tom štá­diu si moti­vo­va­ný lás­kou. Už sa nebo­jíš o svo­je potre­by. Tvo­jim cie­ľom je pri­niesť toľ­ko šťas­tia oko­lo teba, ako to len ide.

Musíš sa roz­ho­dúť, aký dôsle­dok a kva­li­tu prá­ce chceš mať. Môžeš sa stať naj­lep­ším!

Kenzie+Nimmo+Harris+Heller+Macy+iHeartRadio+0R9nlPi3mYml

Zdroj: observer.com

Pridať komentár (0)