San Diego sa stane naj­väč­ším mes­tom USA, ktoré bude fun­go­vať iba na obno­vi­teľ­nej ener­gii

Dárius Polák / 20. november 2016 / Eko

Mesto, v kto­rom má pobočku i slo­ven­ský ESET čakajú veľké zmeny.

San Diego nečaká, kým Was­hing­ton vydá roz­hod­nu­tie o kli­ma­tic­kej zmene. Mesto v juž­nej Kali­for­nii sa posúva vpred so svo­jim ambi­ci­óz­nym plá­nom fun­go­vať na 100 % iba z obno­vi­teľ­nej ener­gie. Plán zahŕňa hlavný cieľ zní­žiť skle­ní­kový efekt o 50 % do roku 2035. Repub­li­kán­sky sta­rosta Kevin Faul­co­ner pod­po­ril Akčný kli­ma­tický plán (Cli­mate Action Plan), ktorý bol jed­no­hlasne potvr­dený, demok­ra­ticky, pre­va­žu­jú­cou radou v decem­bri.

Využi­tie obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, ako je solárna a veterná ener­gia, bude zvý­šené pre účel spl­ne­nia cieľa. San Diego sa už tak umiest­ňuje ako druhé mesto v kra­jine vo využí­vaní solár­nej ener­gie, kedy sa za 2 roky využi­tie zvý­šilo o 76 %, čo pred­sta­vuje 189 mega­wat­tov foto­vol­taic­kej kapa­city.

titulna

Plán takisto zahŕňa ini­cia­tívu zvý­šiť počet mest­ských stro­mov o 35 % do roku 2035, čo je možno ešte dôle­ži­tejší cieľ než využí­va­nie obno­vi­teľ­ných zdro­jov alebo reduk­cia skle­ní­ko­vého efektu, keďže stromy dokážu via­zať a využí­vať oxid uhli­čitý. Čoraz viac ved­cov vidí význam v obno­vení eko­sys­té­mov pre zní­že­nie atmo­s­fe­ric­kého oxidu uhli­či­tého s cie­ľom zvrá­tiť glo­bálne otep­ľo­va­nie a ochrá­niť bio­di­ver­zitu. Obno­ve­ním vod­ných plôch, pôdy, lúk, mok­radí a lesov sa dokážu odstrá­niť giga­tony oxidu uhli­či­tého z atmo­sféry, čím sa vráti atmo­sféra do takej miery, v rámci bez­peč­nosti a sta­bi­lity, v akej bola pred prie­my­sel­nou revo­lú­ciou.

Ďal­šie ciele zahŕňajú recyk­lo­va­nie alebo kom­pos­to­va­nie 90 % odpadu a zní­že­nie počtu vozi­diel o polo­vicu do roku 2035. Na zní­že­nie počtu súkrom­ných vozi­diel plá­nuje mesto veľké inves­tí­cie v oblasti verej­nej dopravy a cyk­lis­tic­kej infra­štruk­túry. Mesto by záro­veň uro­bilo polo­vicu svo­jich vozi­diel elek­tric­kými.

1

Nie­kto­rých možno prek­va­puje, že repub­li­kán­sky sta­rosta vedie snahu o zní­že­nie glo­bál­neho otep­ľo­va­nie, keď hlavný pred­sta­vi­teľ otvo­rene pop­rel jeho exis­ten­ciu. Z pries­kumu však vyplýva, že až 47 % repub­li­ká­nov si myslí, že glo­bálne otep­ľo­va­nie je seri­óz­nym prob­lé­mom, ktorý je potrebné rie­šiť.

San Diego je dôka­zom, že roz­dielne poli­tické strany dokážu spo­lu­pra­co­vať pre jeden spo­ločný cieľ a môžu byť takto prí­kla­dom pre zvy­šok sveta. Naroz­diel od kli­ma­tic­kého sum­mitu v Paríži, ciele San Diega pre redu­ko­va­nie skle­ní­ko­vého efektu sú legálne záväzné.

Ak sa to mestu podarí a bude fun­go­vať na 100 % obno­vi­teľ­nej ener­gii, pridá sa do ras­tú­ceho zoznamu miest na svete, ktoré pohá­ňajú svoju eko­no­miku kom­pletne iba s touto ener­giou. Tento zoznam zahŕňa Van­cou­ver, San Fran­cisco, Syd­ney alebo Copen­ha­gen. Môžeme v ňom oča­ká­vať nie­kedy v budúc­nosti i Bra­ti­slavu alebo Košice?

2

zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)