SEO pyra­mída: 3 prin­cípy opti­ma­li­zá­cie

Michal Králik: Sketcher.sk / 30. apríl 2015 / Tools a produktivita

SEO stojí a padá na troch hlav­ných prin­cí­poch. Mal by ich poznať každý, kto sa podieľa na inter­ne­to­vom pro­jekte. Vyhne sa tak kope zby­toč­ných SEO akti­vít a záro­veň zo svo­jej pozí­cie dokáže SEO pod­po­riť aj bez toho, aby mu to zabralo kvan­tum času navyše.

Tech­nický stav a prí­stup­nosť

Vyhľa­dá­vač potre­buje web stránku naj­skôr nájsť a správne spra­co­vať jej obsah. Roz­poz­nať nad­pisy, texty, zis­tiť čo sa nachá­dza na obráz­koch. Ak mu tech­nické prob­lémy pod­lo­mia nohy, kon­ku­ren­ciu oveľa ťaž­šie dobehne.

ABY VYHĽA­DÁ­VAČ LEP­ŠIE PORO­ZU­MEL OBSAHU, MAL BY BYŤ SPRÁVNE ŠTRUK­TÚ­RO­VANÝ.

Obsah

Vyhľa­dá­vač odpo­vedá na otázky svo­jich náv­štev­ní­kov. Čím viac otá­zok zod­po­viete, tým čas­tej­šie budú vaše stránky zara­dené medzi výsledky vyhľa­dá­va­nia. Aby vyhľa­dá­vač lep­šie poro­zu­mel obsahu, mal by byť správne štruk­tú­ro­vaný.

SEO pyramida - princípy: technický stav, obsah, propagácia

Pro­pa­gá­cia

Vyhľa­dá­vač zobrazí na 1. pozí­cii stránku, o kto­rej si myslí, že je tou naj­lep­šou zo všet­kých. Roz­ho­duje sa hlavne podľa toho, ktorá stránka je na inter­nete naj­po­pu­lár­nej­šia. To zna­mená, čím viac a čím vplyv­nej­šie weby na stránku odka­zujú, tým lep­šie.

Ak sú toto hlavné zložky SEO, kto potom:

  • vytvára funkčný a bez­ba­ri­é­rový web?
  • píše články či pro­duk­tové popisky, rieši infor­mačnú archi­tek­túru?
  • má na sta­rosti pro­pa­gá­ciu?

Jeden člo­vek asi nie. Čo mys­líte, prečo v SEO dosiahli úspech Mar­ti­nus alebo Alza? Nestojí za ním SEO špe­cia­lista, ale dobre fun­gu­júci tím. Treba si uve­do­miť, že väč­šina čle­nov tímu ovplyv­ňuje SEO. Vrá­tane teba a každý by mal vedieť, akú rolu v celej mozaike zohráva.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)