Sle­dujte svoje rato­lesti s Kin­der­loop

Daniela Vojik / 22. máj 2014 / Business

Ak ste pra­cu­júci rodič malého die­ťaťa, prav­de­po­dobne budete vedieť oce­niť nasle­du­júci nápad. Star­tup od pro­ti­nož­cov Kin­der­loop vyro­bil apli­ká­ciu, ktorá umož­ňuje zdie­ľa­nie infor­má­cií výhradne medzi vycho­vá­va­te­ľom a rodičmi.

Ráno zave­ziete dieťa do škôlky a celý deň netu­šíte, čo robí. Pred­stava, ktorá zne­po­ko­juje asi kaž­dého mla­dého rodiča. S Kin­der­loop však môžete upo­ko­jiť svoje sve­do­mie, pre­tože počas celého dňa dostá­vate noti­fi­ká­cie, o tom, čo sa práve deje. Takto zís­ka­vate pre­hľad o nových pokro­koch alebo zážit­koch vašej rato­lesti. Obli­gátna veta „Poslú­chal si tety vycho­vá­va­teľky?“ nado­búda len sym­bo­lický cha­rak­ter.

Okrem sta­tu­sov pod­po­ruje zdie­ľa­nie fotiek a videí, čo z Kin­der­loop robí niečo ako Ins­ta­gram pre jas­ličky. Ako­náhle je nahratý nový obsah, rodič dostane noti­fi­ká­ciu. Obrá­zok či správu si môžete pozrieť aj neskôr. Prin­cíp fun­go­va­nia je teda rov­naký, ako u iných sociál­nych médií.

Kin­der­loop je v prvom rade apli­ká­cia pre predš­kol­ské zaria­de­nia. Na jed­nej strane pri­náša zjed­no­du­še­nie doku­men­tá­cie pre uči­te­ľov a vycho­vá­va­te­ľov, ktoré na nich kla­die nie­len regu­lá­tor, ale aj samotný cha­rak­ter ich práce. Fun­kcia „hľa­dať“ ponúka pre­hľad všet­kých uda­lostí pre kon­krétne dieťa, čo uľah­čuje sle­do­va­nie pokroku naprí­klad v učení alebo iných akti­vi­tách. Apli­ká­cia je navr­hnutá tak, aby si nevy­ža­do­vala žiadne tech­nické know-how. A v nepo­sled­nom rade pomáha vybu­do­vať vzťah medzi rodičmi a mater­ským cen­trom či škôl­kou, keďže je pod­statne ľah­šie zis­tiť, čo sa s vašim potom­kom práve deje, keď ho nevi­díte.

Trh pre tento druh apli­ká­cie je roz­hodne väčší v USA a Aus­trá­lii, kde štátne predš­kol­ské zaria­de­nia sú nezná­mym poj­mom. Súkromné jas­ličky a škôlky sa však začí­najú roz­má­hať už aj na Slo­ven­sku a práve takýto sys­tém den­nej komu­ni­ká­cie s rodičmi by mohol škôl­kam pri­niesť kon­ku­renčnú výhodu.

Pred samot­ným spus­te­ním pro­duktu zozbie­rali zakla­da­te­lia Dan Day a Dan Wal­ker názory a spätnú väzbu od vyše 1000 posky­to­va­te­ľov z 35 kra­jín sveta. Finančné zdroje zís­kali od reno­mo­va­ného VC fondu Black­bird ven­tu­res a okrem Syd­ney majú sídlo aj v Mekke star­tu­pov — v San Fran­ciscu. Podľa prvých ohla­sov ide o nápad, ktorý rieši prob­lém mno­hých rodi­čov, a aj vďaka pre­pra­co­va­niu apli­ká­cie majú dobre našliap­nuté na úspech.

Zakla­da­te­lia Dan a Dan

zdroj: www.kinderloop.com a angel.co

Pridať komentár (0)