Slo­váci a ich “pyra­mídy”

Jakub Jablonický / 25. júla 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku sa obja­vila nová firma, ktorá sľu­buje pasívny prí­jem a 50% zisk z inves­tí­cií za rekordne krátky čas.

Kryp­to­meny ako Bit­coin alebo Ethe­reum sú čoraz popu­lár­nej­šie a nie je preto prek­va­pe­ním, že aj na Slo­ven­sku sa začí­najú obja­vo­vať pro­jekty a biz­nisy, ktoré tento buz­zword nejako využí­vajú.

Jed­ným z prí­kla­dov takýchto pro­jek­tov je aj S-Coins­pace, ktorý na Slo­ven­sko pri­šiel kon­com minu­lého roka. S-Coins­pace posky­tuje mož­nosť pre­na­jať si časť ťažob­ného sys­tému, a zará­bať tak na ťažení kryp­to­mien bez potreby vlast­niť hard­vér.

13177361_237214653309080_6156315917663219266_n

No to je asi tak všetko, čo sa o spo­loč­nosti dozvieš z voľne dostup­ných zdro­jov. V kom­bi­ná­cii s pre­zen­tá­ciou v štýle „drahé autá a hro­mady kešu“ ťa prav­de­po­dobne napadne otázka, či tu už niečo podobné náho­dou nebolo.

Vo svete kryp­to­mien nie sú pyra­mí­dové hry novin­kou a je preto namieste opý­tať sa, či je S-Coins­pace legi­tím­nym cloud minin­gom, alebo nie­čím, od čoho by si mal dať ruky preč. Posúď sám:

Untitled-2

Pocit legi­ti­mity nedo­dáva ani fakt, že spo­loč­nosť sídli na Malte, a má nejas­ných vlast­ní­kov. Na Slo­ven­sku v jej mene vystu­pujú 19 až 20-roční cha­lani, ktorí s Audi­nami v pozadí ospe­vujú S-Coins­pace ako jed­no­du­chý spô­sob, ako prísť ku rých­lym penia­zom, do kto­rého ľudia nejdú iba preto, lebo sa „boja nových vecí“.

Spo­loč­nosť tiež plá­nuje spus­tiť svoju vlastnú menu S-Coin. Tvorba nových kryp­to­mien nie je nič nezvy­čajné, no S-Coins­pace garan­tuje hod­notu 1€ za 1 S-Coin po spus­tení. Garan­cia hod­noty je niečo, čo inte­li­gent­nému inves­to­rovi spustí v hlave alarm, keďže nikdy sa nedá pred­po­ve­dať, ako presne sa trhy budú sprá­vať. A pri kryp­to­me­nách je táto neprav­de­po­dob­nosť ešte vyš­šia. Ani do Bit­co­inu nikto nein­ves­tuje s tým, že oča­káva garan­to­vané zisky.

13439019_263553037341908_8548143419482460463_n

Keď niečo znie prí­liš dobre na to, aby to bola pravda, je treba ku tomu pri­stu­po­vať s opatr­nos­ťou. Sľu­bo­va­nie zis­kov vo výške 400 000 eur za 8 mesia­cov do tejto kate­gó­rie určite zapadá. Kryp­to­meny sú budúc­nosť, no je iba na tebe, či ti nejasná vidina pasív­neho príjmu a dra­hých áut bude sta­čiť na to, aby si doňho inves­to­val svoje peniaze.

Zdroj foto­gra­fií: FB/ S-Coins­pace SK/CZ

Pridať komentár (0)