Slováci dostávajú za bežnú úpravu pozemku pokutu 3 000 eur. O tvrdom pravidle tuší málokto

  • Pílenie drevín je podmienené zákonom aj na súkromných pozemkoch
  • Za neoprávnený výrub môžeš dostať vysokú pokutu
  • Pravidlá sa budú meniť
pílenie stromu
Ilustračná fotografia TASR/Lukáš Grinaj, Radovan Stoklasa
  • Pílenie drevín je podmienené zákonom aj na súkromných pozemkoch
  • Za neoprávnený výrub môžeš dostať vysokú pokutu
  • Pravidlá sa budú meniť

Rastie ti v záhrade strom, ktorý by si chcel spíliť? To, že je na tvojom pozemku, ešte neznamená, že ho môžeš zoťať len tak. Práve naopak, neoprávnené zásahy ti môžu vyslúžiť poriadne mastnú pokutu.

Predtým, než vezmeš do ruky pílu, je dôležité oboznámiť sa s platnými právnymi predpismi. Ako informuje denník Pravda, na Slovensku je výrub drevín prísne regulovaný zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody. Kto je týmto orgánom, závisí od konkrétneho miesta výrubu.

V zastavaných oblastiach o povolení výrubu rozhoduje obec. Ak je však obec sama žiadateľom, musí o povolenie požiadať iná obec, ktorú určí okresný úrad. Mimo zastavaných území rozhoduje o výrube okresný úrad.

Niektoré dreviny, napríklad borovica limbová alebo tis obyčajný, sú chránené a ich výrub je ešte komplikovanejší. Povolenie na ich odstránenie vydáva Ministerstvo životného prostredia SR. Zoznam týchto chránených druhov spolu s ich spoločenskou hodnotou je uvedený v prílohe č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.

Vysoké pokuty

Pred samotným výrubom musí byť strom riadne vyznačený a súhlas na výrub právoplatný. Vykonávateľ výrubu sa týmto súhlasom musí preukázať na požiadanie. Neoprávnený výrub môže viesť k vysokým pokutám – až 3 319,98 eura pre fyzické osoby a 23 235,74 eura pre právnické osoby, nezávisle na tom, či sa výrub uskutoční na vlastnom pozemku.

Existujú aj situácie, kedy nie je potrebné získať súhlas na výrub. Týka sa to stromov s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov do 10 m² v zastavaných územiach alebo do 20 m² mimo nich. Súhlas nie je potrebný ani pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa nové dreviny vysadia do 18 mesiacov od výrubu.

spílené stromy
zdroj: Unsplash/Artur Łuczka

Bez povolenia je možné odstrániť stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, ktoré rastú v záhradách a záhradkárskych osadách. Takisto nie je potrebné povolenie, ak strom predstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia, života alebo majetku.

Povolenie sa nevyžaduje ani pri výrube inváznych druhov drevín, rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde, plantáží vianočných stromčekov a okrasných drevín, alebo v oblastiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, kde je výrub zakázaný.

Zmena z NR SR

Platné pravidlá by sa však mali čoskoro zmeniť. Parlament totiž pred pár dňami schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zjednodušiť postupy pri výrube drevín a znížiť byrokratickú záťaž pre obyvateľov, informuje agentúra SITA.

Novela, ktorú poslanci prijali v skrátenom legislatívnom konaní, podľa Ministerstva životného prostredia SR prispeje k prehľadnejšiemu krajinnému usporiadaniu a pomôže znižovať škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zmeny vstúpia do platnosti dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Podľa novely už nebude potrebný súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislých krovitých porastov do 20 m² v zastavaných územiach obcí určených na zastavanie.

Pre stromy s obvodom do 80 cm a krovité porasty do 100 m² na nezastavaných pozemkoch v obciach tiež nebude súhlas potrebný. Mimo zastavaných území sa tento limit zvýši na stromy s obvodom do 90 cm a krovité porasty do 200 m².

Novela tiež zavádza povinnosť písomne oznámiť plánovaný výrub na územiach s druhým alebo tretím stupňom ochrany. Orgán ochrany prírody môže činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky výrubu, ak je to nevyhnutné pre ochranu prírody.

Okrem toho sa zavádzajú výnimky pre výrub krovitých porastov vo viniciach a ovocných sadoch za účelom výsadby nových rastlín a zabezpečenia efektívnosti využívania pôdy.

Únia miest Slovenska (ÚMS) vyjadrila nesúhlas s prijatou novelou a žiada jej stiahnutie a riadne prerokovanie. Podľa ÚMS novela vychádza v ústrety developerom, čo môže viesť k nekontrolovanému výrubu stromov v mestách a prímestských oblastiach bez náhrady. Mestá tiež upozorňujú na negatívny vplyv novely na životné prostredie a financie miest a obcí.

„Novela zákona má, podľa ministerstva, odstrániť byrokraciu pre obyvateľov pri výrube stromov. Rezort však neberie do úvahy, že bežnou požiadavkou fyzických osôb nie sú stovky stromov, ale niekoľko kusov. Pri akomkoľvek väčšom zásahu do zelene je nevyhnutné odborné posúdenie jeho vplyvu na lokálny ekosystém a obyvateľov dotknutého územia,“ uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

ÚMS tiež kritizuje, že novela bola prijatá v skrátenom konaní bez dostatočnej odbornej diskusie.

Zdroje: Pravda, SITA, Slovlex, Slovlex

Najnovšie videá

Trendové videá