Slováci vyrábajú z PET fliaš nevšedné dizajnové kúsky. Ich projekt sa zaradil medzi najlepšie na svete

Linda Cebrová / 8. januára 2019 / Eko

  • Tím eko­lo­gic­kého a etic­kého pro­jektu sobi.eco dáva od­pa­do­vým ma­te­riá­lom nový vý­znam
  • Na vý­robu svo­jich pro­duk­tov to­tižto po­u­ží­vajú len re­cyk­lo­vaný tex­tilný a plas­tový od­pad
  • Ši­kov­ných Slo­vá­kov na čele so za­kla­da­te­ľom pro­jektu To­má­šom Hor­vát­hom si už všimli aj vo svete
zdroj: Svadobný fotograf Katarina Kapsdorfer, sobi.eco
  • Tím eko­lo­gic­kého a etic­kého pro­jektu sobi.eco dáva od­pa­do­vým ma­te­riá­lom nový vý­znam
  • Na vý­robu svo­jich pro­duk­tov to­tižto po­u­ží­vajú len re­cyk­lo­vaný tex­tilný a plas­tový od­pad
  • Ši­kov­ných Slo­vá­kov na čele so za­kla­da­te­ľom pro­jektu To­má­šom Hor­vát­hom si už všimli aj vo svete

Sobi.eco je etická a eko­lo­gická značka, ktorá vznikla v spo­lu­práci s di­zaj­nér­kou Má­riou Štra­ne­ko­vou (ma­y­amay). Tá je na Slo­ven­sku prie­kop­níč­kou v rámci eko­lo­gic­kej módy. Pod jej záš­ti­tou dnes vzni­kajú je­di­nečné di­zaj­nové kúsky vy­tvo­rené len z re­cyk­lo­va­ného ob­le­če­nia a po­u­ži­tých plas­to­vých PET fliaš.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Sva­dobný fo­to­graf Ka­ta­rina Kaps­dor­fer

Po mno­hých me­sia­coch pre­mýš­ľa­nia a hľa­da­nia naj­lep­ších rie­šení sme prišli s na­šim pr­vým pro­to­ty­pom vy­ro­be­ným z re­cyk­lo­va­ného tex­til­ného a plas­to­vého od­padu. Nech­celi sme však za­dať vý­robu nie­kam do Ázie, ale na­šou čin­nos­ťou pod­po­riť so­ciálne a zdra­votne zne­vý­hod­ne­ných ľudí na Slo­ven­sku. Roz­hodli sme sa teda umiest­niť našu vý­robu do chrá­ne­ných dielní, so­ciál­nych pod­ni­kov či dielní, ktoré po­sky­tujú prácu v ob­las­tiach s vy­so­kou ne­za­mest­na­nos­ťou. Ak­tu­álne spo­lu­pra­cu­jeme s dvomi diel­ňami a bu­deme radi, ak sa nám po­darí v bu­dúc­nosti spo­lu­prácu roz­ší­riť a pod­po­ro­vať tak ďal­ších ľudí,” ho­vorí tím pro­jektu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Sva­dobný fo­to­graf Ka­ta­rina Kaps­dor­fer

Úspech vo svete 

V roku 2017 slo­ven­ský pro­jekt sobi.eco vy­brali na po­du­jatí UN­LE­ASH La­bo­ra­tory v Dán­sku ako je­den zo 197 naj­lep­ších pro­jek­tov zo sveta za­me­ra­ných na udr­ža­teľné rie­še­nia. O niečo ne­skôr, v de­cem­bri 2017, vy­hrali sú­ťaž Open­Ma­ker a mohli za­čať roz­ví­jať ich myš­lienku na­plno. Vďaka úvod­nému grantu zo sú­ťaže do­ká­zali vy­vi­núť prvé dva pro­dukty z re­cyk­lo­va­ných tex­tí­lií v kom­bi­ná­cii s re­cyk­lo­va­nými plas­tami.

Svo­jou čin­nos­ťou chceme pris­pieť aj k zvy­šo­va­niu po­ve­do­mia o zod­po­ved­nej vý­robe a spot­rebe na na­šej pla­néte, ktorá má len ob­me­dzené zdroje. Máme vôľu hľa­dať rie­še­nia, ktoré pri­ná­šajú člo­veku úži­tok i ra­dosť.”

Módny prie­my­sel spô­so­buje 10 % ce­lo­sve­to­vých emi­sií uhlíka

Ná­kup ode­vov sa stal ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou nášho ži­vota. Ce­lo­sve­tovo na­kú­pime 80 mi­liárd ku­sov ob­le­če­nia za rok, čo pred­sta­vuje o 400% ob­le­če­nia viac, ako pred 20 rokmi. Vďaka tech­no­lo­gic­kému po­kroku je spot­reba ode­vov jed­no­duch­šia a rých­lej­šia než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Av­šak mnohí z nás bo­jujú s tým, čo ro­biť s opot­re­bo­va­ným ob­le­če­ním, na­koľko prie­merná ži­vot­nosť jed­ného kusu ob­le­če­nia je iba okolo troch ro­kov.

Nech­cené odevy ľu­dia po­sú­vajú pria­te­ľom či ro­dine. Môžu ich da­ro­vať cha­ri­tám, mi­mo­vlád­nym or­ga­ni­zá­ciám, či vrá­tiť pre­daj­covi v rámci prog­ramu spät­ného od­beru. Av­šak iba 0,1% takto da­ro­va­ných alebo vrá­te­ných ode­vov pod­stúpi re­cyk­lá­ciu a vy­ro­bia sa z nich nové vlákna. Väč­šina týchto ode­vov žiaľ končí na sk­lád­kach, ktoré zne­čis­ťujú ži­votné pro­stre­die. Pri­čom až 95 % všet­kých od­pa­do­vých tex­tí­lií môže byť znovu re­cyk­lo­va­ných.

Je pri­tom po­trebné si uve­do­miť, že  módny prie­my­sel je dnes dru­hým naj­špi­nav­ším prie­mys­lom na svete a často sa spája s ne­etic­kým a ne­hu­mán­nym prí­stu­pom k za­mest­nan­com vo vý­robe. Slo­ven­ský pro­jekt sobi.eco chce svo­jou troš­kou pris­pieť k zmene tejto si­tu­ácie.

Pod­po­ritť ho mô­žeš aj ty, a to kú­pou nie­kto­rého z vý­rob­kou značky sobi.eco.

 

Pridať komentár (0)