Slo­vá­ci vytvo­ri­li apli­ká­ciu, no Goog­le im zru­šil plá­ny a vydal ju tiež

Silvia Filová / 28. decembra 2015 / Lifehacking

Urči­te sa tebe ale­bo nie­ko­mu koho poznáš sta­lo, že si mal nápad, kto­rý bol pod­ľa teba úžas­ný a mno­hým by pomo­hol. Mys­lel si si, že ak si o ničom takom nepo­čul a napad­lo to prá­ve teba pri umý­va­ní zubov, ale­bo pri pra­vi­del­nom šlo­fí­ku v prá­ci, tak to nemô­že exis­to­vať a prá­ve ty dobi­ješ svet tým­to neuve­ri­teľ­ným nápa­dom.

Ale potom si zis­til, že už nie­čo také exis­tu­je. Mož­no už pred tým, než si do pro­jek­tu vlo­žil náma­hu, penia­ze a čas, ale­bo až potom. Pre­to je dob­ré pred­tým než začneš s čím­koľ­vek, ove­riť si, či už nie­čo rov­na­ké ale­bo podob­né neexis­tu­je. Hľa­dať na webe, spý­tať sa pria­te­ľov…

Screen Shot 2015-12-28 at 09.32.51Screen Shot 2015-12-28 at 09.41.24

A aby som neho­vo­ri­la len tak, mám tu jeden prí­klad zo Slo­ven­ska. Kama­rá­ti sa roz­hod­li vytvo­riť jed­no­du­chú apli­ká­ciu, kto­rá ti vypne zvo­ne­nie len na zada­ný čas. App­ku Volu­me­ti­mer už pub­li­ko­va­li, no Goog­le im radosť “pre­ka­zil”. V základ­nej ver­zii Andro­idu sa táto fun­kcia obja­vi­la od ver­zie 5 (Lol­li­pop). Cha­la­ni však stá­le osta­li pri apli­ká­cii a roz­hod­li sa ju spus­tiť, aby ju moh­li využí­vať všet­ci pou­ží­va­te­lia — aj so star­šou ver­zi­ou. Mar­tin Bok­ša, hovo­rí: „Našim cie­ľom je pokryť, čo naj­väč­ší počet tele­fó­nov. Keď Andro­id vydal app­ku cieľ sa nezme­nil. chce­li sme vydať prak­tic­kú apli­ká­ciu, kto­rá pomô­že ľuďom so zvo­ne­ním a teda aj na star­ších ver­ziách, ako Andro­id Lol­li­pop.“

Čo teda spra­viť, keď si už do svoj­ho nápa­du inves­to­val čas, penia­ze, náma­hu a zis­tíš, že už exis­tu­je? Máš viac mož­nos­tí, čo robiť a je len na tebe, pre kto­rú sa roz­hod­neš.

103125218-GettyImages-546826647.530x298

Vzdať sa nápa­du a sústre­diť sa na nie­čo iné

Mož­no to bude ťaž­ké, ale nie­ke­dy je dob­ré pri­znať včas, či sa opla­tí pokra­čo­vať ale­bo nie. Ale odstú­pe­nie od pro­jek­tu tre­ba prav­da­že dob­re zvá­žiť.

Byť lep­ší ako kon­ku­ren­cia

Stá­le môžeš ponú­kať to isté, ale môžeš byť lep­ším! Vyber si skve­lých ľudí do tímu, daj im šan­cu robiť svo­ju prá­cu a buď skve­lým šéfom/ zamest­nan­com aj ty.

Pre­ro­biť nápad

Pra­co­val si na ňom tak dlho, že sa ho nech­ceš vzdať a dúfaš, že pre­ra­zí? Pre­rob ho, pýtaj si feed­back, zis­ti, čo pro­jek­tu chý­ba, čo chý­ba zákaz­ní­kom? Moňo sa ube­rieš úpl­ne iným sme­rom, ako si pôvod­ne plá­no­val ale­bo ako sme­ru­je kon­ku­ren­cia.

Nájsť nie­čo, v čom si odliš­ný

Náj­di nie­čo, v čom si odliš­ný a urob z toho svo­ju sil­nú strán­ku. Veľ­ké pro­jek­ty ako Grou­pon, Face­bo­ok, Ins­ta­gram, Twit­ter či Pay­Pal — vše­ty pre­šli zme­nou a muse­li spra­viť zme­nu, aby sa dosta­li tam, kde sú.

Pridať komentár (0)