Slo­váci vytvo­rili apli­ká­ciu, no Google im zru­šil plány a vydal ju tiež

Silvia Filová / 28. decembra 2015 / Tools a produktivita

Určite sa tebe alebo nie­komu koho poznáš stalo, že si mal nápad, ktorý bol podľa teba úžasný a mno­hým by pomo­hol. Mys­lel si si, že ak si o ničom takom nepo­čul a napadlo to práve teba pri umý­vaní zubov, alebo pri pra­vi­del­nom šlo­fíku v práci, tak to nemôže exis­to­vať a práve ty dobi­ješ svet týmto neuve­ri­teľ­ným nápa­dom.

Ale potom si zis­til, že už niečo také exis­tuje. Možno už pred tým, než si do pro­jektu vlo­žil námahu, peniaze a čas, alebo až potom. Preto je dobré pred­tým než začneš s čím­koľ­vek, ove­riť si, či už niečo rov­naké alebo podobné neexis­tuje. Hľa­dať na webe, spý­tať sa pria­te­ľov…

Screen Shot 2015-12-28 at 09.32.51Screen Shot 2015-12-28 at 09.41.24

A aby som neho­vo­rila len tak, mám tu jeden prí­klad zo Slo­ven­ska. Kama­ráti sa roz­hodli vytvo­riť jed­no­du­chú apli­ká­ciu, ktorá ti vypne zvo­ne­nie len na zadaný čas. Appku Volu­me­ti­mer už pub­li­ko­vali, no Google im radosť “pre­ka­zil”. V základ­nej ver­zii Andro­idu sa táto fun­kcia obja­vila od ver­zie 5 (Lol­li­pop). Cha­lani však stále ostali pri apli­ká­cii a roz­hodli sa ju spus­tiť, aby ju mohli využí­vať všetci pou­ží­va­te­lia — aj so star­šou ver­ziou. Mar­tin Bokša, hovorí: „Našim cie­ľom je pokryť, čo naj­väčší počet tele­fó­nov. Keď Android vydal appku cieľ sa nezme­nil. chceli sme vydať prak­tickú apli­ká­ciu, ktorá pomôže ľuďom so zvo­ne­ním a teda aj na star­ších ver­ziách, ako Android Lol­li­pop.“

Čo teda spra­viť, keď si už do svojho nápadu inves­to­val čas, peniaze, námahu a zis­tíš, že už exis­tuje? Máš viac mož­ností, čo robiť a je len na tebe, pre ktorú sa roz­hod­neš.

103125218-GettyImages-546826647.530x298

Vzdať sa nápadu a sústre­diť sa na niečo iné

Možno to bude ťažké, ale nie­kedy je dobré pri­znať včas, či sa oplatí pokra­čo­vať alebo nie. Ale odstú­pe­nie od pro­jektu treba prav­daže dobre zvá­žiť.

Byť lepší ako kon­ku­ren­cia

Stále môžeš ponú­kať to isté, ale môžeš byť lep­ším! Vyber si skve­lých ľudí do tímu, daj im šancu robiť svoju prácu a buď skve­lým šéfom/ zamest­nan­com aj ty.

Pre­ro­biť nápad

Pra­co­val si na ňom tak dlho, že sa ho nech­ceš vzdať a dúfaš, že pre­razí? Pre­rob ho, pýtaj si feed­back, zisti, čo pro­jektu chýba, čo chýba zákaz­ní­kom? Moňo sa ube­rieš úplne iným sme­rom, ako si pôvodne plá­no­val alebo ako sme­ruje kon­ku­ren­cia.

Nájsť niečo, v čom si odlišný

Nájdi niečo, v čom si odlišný a urob z toho svoju silnú stránku. Veľké pro­jekty ako Grou­pon, Face­book, Ins­ta­gram, Twit­ter či Pay­Pal — všety pre­šli zme­nou a museli spra­viť zmenu, aby sa dostali tam, kde sú.

Pridať komentár (0)