Slovák Ladislav Šanta ručne vyrobil štvrtý najlepší nôž na svete

Linda Cebrová / 26. januára 2017 / Zo Slovenska

La­di­slav „Lasky“ Šanta vy­rába v ma­lej de­dinke Hro­choť nôž, ktorý vlastní aj princ Char­les a tak­tiež je štvr­tým naj­lep­ším vo sve­to­vom reb­ríčku.

La­di­slav „Lasky“ Šanta vy­rába v ma­lej de­dinke Hro­choť nôž, ktorý vlastní aj princ Char­les a tak­tiež je štvr­tým naj­lep­ším vo sve­to­vom reb­ríčku.

Po skú­se­nos­tiach v rôz­nych tech­nic­kých od­bo­roch sa za­čal La­di­slav Šanta v roku 1993 ve­no­vať vý­robe re­plík his­to­ric­kých zbraní pre šer­miar­sku sku­pinu Cor­vus Arma. Po­stupne sa pre­pra­co­val k vý­robe no­žov pod jeho znač­kou Lasky. Svo­jej zá­ľube sa naj­skôr za­čal ve­no­vať v Ban­skej Bys­trici, no ne­skôr sa pre­sťa­ho­val do obce Hro­choť. Práve tu má La­di­slav svoju dielňu, v kto­rej vy­ro­bil nôž, ktorý sa radí me­dzi tie naj­lep­šie, aké na svete sú. Tento rok to po­tvr­dil aj ame­rický tes­to­vací in­šti­tút. Av­šak ani zďa­leka to nie je jeho je­diný úspech.

zdroj fo­to­gra­fie:lasky.sk

Vý­sled­kom La­di­sla­vo­vej práce, ktorú robí v skutku poc­tivo je aj jeho nôž s náz­vom Pte­ryx L2. Ten sa stal  v sú­ťaži tes­to­va­cieho in­šti­tútu Gear Ins­ti­tute štvr­tým naj­lep­ším na svete.

„Ako­náhle si uve­do­míte, s čím máte do­či­ne­nia, po­cho­píte, že máte nôž, kto­rým od­kro­jíte ja­blko, drevo alebo dáte dole griz­lyho, a ktorý ne­vy­ža­duje žiadnu údržbu,“  vy­jad­ril sa na ad­resu za­tvá­ra­cieho noža známy re­cen­zent Nick Le­Fort.

Nôž tohto ši­kov­ného Slo­váka vlastní do­konca aj princ Char­les. Do­stal ho ako dar v roku 2003 pri jeho náv­števe Slo­ven­ska. Char­les si nôž zrejme na­ozaj ob­ľú­bil, keďže La­di­sla­vovi po­slal aj ďa­kovný list. Lasky je dô­ka­zom toho, že na úspech ne­pot­re­bu­ješ ob­rov­skú firmu. Stačí, ak ro­bíš svoju prácu dobre, poc­tivo a s nad­še­ním. Po­tom uspe­ješ na­prí­klad aj u brit­skej krá­ľov­skej ro­diny alebo na ame­ric­kom trhu.

zdroj fo­to­gra­fie:pte­ryx.sk

Mo­men­tálne sa La­di­slav za­me­riava na vý­robu da­ma­šo­va­ných no­žov, kto­rým dáva vlastný uni­kátny di­zajn. Tak­tiež príma ob­jed­návky od zá­kaz­ní­kov, ktorý si chcú ne­chať vy­ro­biť nôž na mieru podľa vlast­ných pred­stáv.

Vý­hrad­ným pre­daj­com a spo­lu­vý­rob­com noža LASKY Pte­ryx L2 je firma Her­mann Ar­min z Ban­skej Bys­trice.  V re­cen­zii Nicka Le­Forta sa do­čí­tame aj to, že Lasky na­brú­sil Pte­ryx L2 tak do­ko­nale, že sa do­te­raz, aj po ná­roč­nom tes­to­vaní, ne­mu­sel dot­knúť brús­neho ka­meňa.

zdroj fo­to­gra­fie:fa­ce­book.com/Pte­ryx-L2

La­di­sla­vovi trvala práca na tomto noži až 15 ro­kov. Pri jeho vý­robe sa za­me­ral pre­dov­šet­kým na vy­uží­va­nie ča­som ove­re­ných ma­te­riá­lov a vy­tvo­rení mi­mo­riadne funkč­ného di­zajnu. Kom­bi­ná­cia skla­da­cej kon­štruk­cie a pre­pra­co­va­ných de­tai­lov dáva to­muto nožu na­ozaj vy­sokú hod­notu. Oproti ce­nám iných no­žov tohto ka­libru sa podľa od­bor­ní­kov Pte­ryx L2 pre­dáva za viac ako pri­ja­teľnú cenu. Na e-shope ho náj­deš za 295 eur.

zdroj:ge­a­rins­ti­tute.com/lasky.sk zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie:lasky.sk/po­li­caj­ni­no­viny.cz

Pridať komentár (0)