Slovákom v núdzi hrozí, že prídu o dávky, ak nesplnia jedno pravidlo. Týka sa majetku

  • Pre vyplatenie niektorých dávok je nutné, aby človek nevlastnil hodnotnejšie veci
  • Zisti, aký majetok na teba môže byť napísaný, aby si o ne neprišiel
Žena s mužom hľadia do notebooku.
Ilustračné foto Freepik/@freepik
  • Pre vyplatenie niektorých dávok je nutné, aby človek nevlastnil hodnotnejšie veci
  • Zisti, aký majetok na teba môže byť napísaný, aby si o ne neprišiel

Potrebuješ štátnu podporu, pretože si chorý alebo si prišiel o príjem a máš finančné ťažkosti? Na výplatu niektorých dávok alebo príplatkov nesmieš vlastniť cenné veci, ktoré by sa dali predať.

Zisti, aký majetok môžeš mať, aby si nestratil nárok na tieto dávky.

Ktorý majetok bráni výplate dávky?

Ak stratíš príjmy, štátne dávky v hmotnej núdzi ti môžu pomôcť prežiť. Táto podpora zahŕňa viacero peňažných príspevkov na pokrytie základných potrieb tvojej rodiny, ako sú dávky pri hmotnej núdzi, príspevky na bývanie či ochranný príspevok. Tieto príspevky poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na získanie týchto dávok nestačí mať len nízky príjem domácnosti. Dôležité je aj to, že ty ani členovia tvojej domácnosti nemôžete zvýšiť príjmy vlastnením majetku alebo vymáhaním pohľadávok, informuje portál peniaze.sk.

Pri posudzovaní stavu hmotnej núdze sa za majetok pokladajú:

  • veci,
  • práva alebo iné majetkové hodnoty, ak to ich povaha pripúšťa.

Peňažné prostriedky z vysporiadania spoluvlastníctva tiež patria medzi majetok. Existuje však výnimka. Ak ide o peniaze z vysporiadania spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ktorú domácnosť využíva na trvalé bývanie, počíta sa to až šesť mesiacov po ich získaní.

Pri posudzovaní tvojej finančnej situácie a núdze nezáleží na majetku, ktorý neprináša príjem domácnosti. Ak máš napríklad veci, ktoré sa nedajú reálne predať alebo prenajať, to tvoj nárok na pomoc neovplyvní.

Tiež, ak máš v domácnosti auto, ktoré používa člen s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím, toto vozidlo sa pri posudzovaní hmotnej núdze neberie do úvahy. To platí aj vtedy, ak taký preukaz majú viacerí členovia tvojej rodiny; pre účely posudzovania hmotnej núdze sa nepovažuje „za majetok jedno motorové vozidlo na každého člena domácnosti s parkovacím preukazom“.

Auto navyše nesmie byť novšie ako 10 rokov a jeho hodnota by nemala presiahnuť 35-násobok životného minima, čo je približne 9 410,80 eura. Hodnota auta sa určuje buď znaleckým posudkom, alebo dokladom o kúpe od firmy, ktorá sa zaoberá predajom, výrobou alebo distribúciou motorových vozidiel.

Vlastníctvo nehnuteľnosti

Štát nechce, aby ľudia kvôli nedostatku príjmov prišli o svoje domovy alebo veci, ktoré potrebujú na základné životné potreby.

Pri posudzovaní hmotnej núdze sa neberie do úvahy majetok, ktorý nemôže zvýšiť príjem predajom alebo prenájmom. Sem patrí nehnuteľnosť, ktorú tvoja domácnosť používa na primerané bývanie.

Toto pravidlo platí, pokiaľ bývanie zodpovedá potrebám tvojej rodiny, napríklad z hľadiska počtu osôb a veľkosti nehnuteľnosti. Neplatí to však, ak všetci členovia domácnosti už dosiahli dôchodkový vek.

Ďalej sa nezohľadňuje poľnohospodárska a lesná pôda, ktorú využívaš pre potreby tvojej domácnosti, ani hnuteľné veci, ktoré nie sú predmetom exekúcie. To znamená veci, ktoré nutne potrebuješ, ako napríklad chladnička, sporák, vykurovacie teleso alebo práčka.

rodinné domy
zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Tiež sa neberie do úvahy majetok, na ktorý si dostal jednorazovú dávku alebo finančný príspevok na humanitárnu pomoc alebo kompenzáciu za zdravotné postihnutie.

Výnimky platia aj v prípade majetku, ktorý by sa v čase krízových situácií ako vojna alebo mimoriadna situácia nedal využívať.

Podobne aj pri príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia, ktoré sa vyplácajú len ak neprekročíš určitú príjmovú hranicu, sa povoľuje vlastniť cennejší majetok do sumy 50 000 eur. Ak majetok presiahne túto hodnotu, príspevok sa nevyplatí.

Neberú sa do úvahy ani darované veci, ak sú dané na zlepšenie zdravotného stavu alebo ak ich hodnota v kalendárnom roku nepresiahne 12-násobok životného minima pre dospelú osobu. Toto platí aj pre dary od nadácií, občianskych združení alebo cirkví.

Takisto sa nezohľadňuje majetok, ktorý by predajom alebo iným spôsobom nakladania porušil dobré mravy, alebo majetok, s ktorým nemôžeš nakladať samostatne z právnych dôvodov.

Ceny nehnuteľností

Ceny nehnuteľností v eurozóne v posledných troch mesiacoch minulého roka klesli, ale v celej Európskej únii (EÚ) sa zvýšili. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Podľa týchto údajov sa index cien nehnuteľností v eurozóne vo 4. štvrťroku 2023 medziročne znížil o 1,1 %, zatiaľ čo v celej EÚ vzrástol o 0,2 %.

Na ilustráciu, v 3. štvrťroku 2023 klesli ceny nehnuteľností v eurozóne o 2,2 % a v EÚ o 1,1 %.

V medzikvartálnom porovnaní sa ceny nehnuteľností v období október – december 2023 znížili o 0,7 % v eurozóne a o 0,3 % v EÚ.

Spomedzi členských štátov Únie, ktorých údaje za 4. štvrťrok mal Eurostat k dispozícii, osem vykázalo medziročný pokles cien nehnuteľností a 18 ich nárast. Grécko ešte nedodalo údaje za sledované obdobie. Najväčší pokles bol zaznamenaný v Luxembursku (-14,4 %), Nemecku (-7,1 %) a Fínsku (-4,4 %), zatiaľ čo najstrmšie stúpli ceny nehnuteľností v Poľsku (13 %), Bulharsku (10,1 %) a Chorvátsku (9,5 %).

Zdroje: peniaze.sk, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá