Slovenská MEDÁREŇ získala na medzinárodnej súťaži v Kazachstane bronz za ich jedinečný agátový med

Linda Cebrová / 10. júla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: medaren.sk

Slo­ven­ský med sa prá­vom radí me­dzi je­den z naj­kva­lit­nej­ších na svete.

Vče­lia farma ME­DA­REŇ je ro­din­nou far­mou. Med, ktorý pro­du­kuje, spĺňa najp­rís­nej­šie ve­te­ri­nárne po­žia­davky. Tento med po­chá­dza z naj­čis­tej­ších prí­rod­ných ob­lastí na­šich le­sov a lúk, čo sa od­ráža na jeho chuti, vzhľade, ale aj vôni.

foto:me­da­ren.sk

Tento včelí ranč sa ne­za­me­riava na pro­duk­ciu medu ako su­ro­viny pre iných spra­co­va­te­ľov, ich cie­ľom je pro­du­ko­vať vy­soko kva­litný ko­nečný pro­dukt, ktorý do­káže uspo­ko­jiť nie­len bež­ných, ale aj tých naj­ná­roč­nej­ších zá­kaz­ní­kov na Slo­ven­sku a v za­hra­ničí. Do za­hra­ni­čia pre­dá­vajú med najmä do Švaj­čiar­ska, Ne­mecka, Veľ­kej Bri­tá­nie a Čes­kej re­pub­liky.

Ich vče­lá­re­nie pre­bieha v ok­rese Zlaté Mo­rave a včels­tvá majú roz­miest­nené na dvoch sta­no­vis­kách. Ak sa roz­hod­neš nav­ští­viť ME­DÁ­REŇ, ča­kajú ťa ochut­návky medu spo­jené so zau­jí­ma­vou pred­náš­kou o ži­vote včie­lok. Ide tak o ide­álny prog­ram na ví­kend.

Med, ktorý tu do­sta­neš sa radí svo­jou kva­li­tou na pop­redné sve­tové miesto, čoho dô­ka­zom je aj bron­zová me­daila za agá­tový med na me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži API­SLA­VIA v roku 2016.

foto:me­da­ren.sk

Vče­lár­ska kon­fe­ren­cia API­SLA­VIA sa ko­nala v Al­mate v Ka­zachs­tane a jej sú­čas­ťou bola aj pre­stížna me­dzi­ná­rodná sú­ťaž. Sú­ťa­žilo sa v pia­tich ka­te­gó­riach. Jed­nod­ru­hový med, zmie­šaný med, plás­toč­kový med, vý­robky z vče­lieho vosku, gra­fický di­zajn ba­le­nia vče­lích pro­duk­tov. Spolu sa roz­dalo 15 me­dailí, z čoho až 5 pu­to­valo na Slo­ven­sko.

Kon­ku­ren­cia bolo na­ozaj veľká, no náš slo­ven­ský agá­tový med sa umiest­nil na tre­ťom mieste v ka­te­gó­rii jed­nod­ru­ho­vých me­dov. Hod­no­te­nie bolo sen­zo­rické a la­bo­ra­tórne.

foto:me­da­ren.sk

„His­tó­ria vče­lá­re­nia v na­šej ro­dine siaha až do šty­rid­sia­tych ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia, kedy môj pra­dedo za­čal vče­lá­riť. V mi­nu­losti vče­lá­ril aj môj otec a dedo. V roku 2013 som nad­via­zal na túto ro­dinnú tra­dí­ciu. Našu ro­dinu k vče­lá­re­niu ve­die ok­rem iného aj láska k prí­rode a jej krá­sam, ktoré nám po­núka. Vďaka vče­lá­re­niu sme oveľa bliž­šie k prí­rode ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.“

To že Slo­ven­sko je pravý me­dový ná­rod do­ka­zuje aj ne­us­tále na­ras­ta­júci do­pyt po zla­tom nek­táre. „Na Slo­ven­sku stúpa spot­reba medu a to až tak, že slo­ven­skí vče­lári ne­stí­hajú po­krý­vať do­pyt po ňom. Preto Slo­ven­sko musí med do­vá­žať aj zo za­hra­ni­čia, na­prí­klad z Číny, Ar­gen­tíny či Me­xika. Ročne sa ho tak na Slo­ven­sko príde 3500 až 4000 ton,“ uvie­dol to pred­seda Slo­ven­ského zväzu vče­lá­rov Ľu­do­vít Gál pre eko­no­mika.sme.sk

foto:me­da­ren.sk

Vče­lá­rom však svitá na lep­šie časy, as­poň podľa avi­zo­va­ných prís­pev­kov.

„Európ­ska ko­mi­sia schvá­lila pre tento rok na vče­lár­sky prog­ram pre Slo­ven­sko prís­pe­vok vo výške 589,4 ti­síca eur. Rov­nakú sumu budú môcť po­ža­do­vať vče­lári aj v bu­dú­com roku a v roku 2019,“ uvie­dol to por­tál spravy.pravda.sk

Ak chceš na vlast­nej koži otes­to­vať pro­dukty ME­DÁRNE, ur­čite nav­štív ich e-shop.

Pridať komentár (0)