Slovensko chce zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Za jeden kus dostaneš takúto sumu

interez.sk / 8. novembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Jonathan Chng (Unsplash)
  • Na zá­lo­ho­va­teľné sk­le­nené fľaše sme si pri­vykli už pred dl­hými rokmi
  • S tými plas­to­vými je to však cel­kom inak. Rov­nako sa na Slo­ven­sku ne­zá­lo­hujú ani ple­chovky
  • Čo­skoro to však možno bude mi­nu­los­ťou a Slo­ven­sko sa pridá ku kra­ji­nám, ktoré sa sna­žia zní­žiť svoj vplyv na zne­čis­ťo­va­nie ži­vot­ného pro­stre­dia
  • V stred­nej Európe by sme sa tak stali vô­bec pr­vou kra­ji­nou v re­gi­óne

Zá­lo­ho­va­nie PET fliaš na Slo­ven­sku je stále re­ál­nej­šie. Mi­nis­ter ži­vot­ného pro­stre­dia László Só­ly­mos na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v stredu ozná­mil, že mi­nis­ter­stvo za­čalo s príp­ra­vou zá­lo­ho­va­nia. En­vi­ro­re­zort od­ha­duje, že suma za zá­lo­ho­va­nie PET fľaše by sa mala po­hy­bo­vať vo výške 12 cen­tov, pri ple­chovke by to malo byť de­sať cen­tov.

Za­ve­de­nie zá­lo­ho­va­nia má svoje plusy aj mí­nusy. Mí­nusy sú vy­čís­li­teľné. Na­opak, plusy pre ži­votné pro­stre­die a pre náš kaž­do­denný ži­vot sú ne­vy­čís­li­teľ­nej hod­noty. Práve preto sme sa roz­hodli zá­lo­ho­va­nie na Slo­ven­sku za­viesť,“ uvie­dol šéf en­vi­ro­re­zortu. Na Slo­ven­sku sa za je­den rok do­stane do obehu pri­bližne jedna mi­liarda PET fliaš. Se­pa­ro­va­ným zbe­rom sa do­sa­huje ich pri­bližná ná­vrat­nosť 60 per­cent. Po za­ve­dení zá­lo­ho­va­nia oča­káva en­vi­ro­re­zort ná­vrat­nosť fliaš, ktorá by sa podľa Só­ly­mosa mala po­hy­bo­vať na úrovni 90 per­cent. „Tento roz­diel z vy­zbie­ra­ných fliaš by na­prí­klad bra­ti­slav­ské Ná­mes­tie slo­body na­pl­nil do výšky 22 met­rov,“ vy­svet­lil Só­ly­mos.

Zá­lo­ho­va­nie PET fliaš za­viedli za­tiaľ vo ôs­mich kra­ji­nách Európ­skej únie. „V rámci stred­nej Európy vrá­tane Ra­kúska za­ve­dené nie je. Chceme, aby Slo­ven­sko bolo pr­vou kra­ji­nou v re­gi­óne, ktorá zá­lo­ho­va­nie za­ve­die do praxe,“ po­ve­dal Só­ly­mos. Ria­di­teľ In­šti­tútu en­vi­ron­men­tál­nej po­li­tiky Mar­tin Ha­luš pri­blí­žil, že za­ve­de­nie zá­lo­ho­va­nia si bude vy­ža­do­vať vstupné ná­klady pri­bližne na úrovni 80 mi­li­ó­nov eur. „Naj­väč­šiu časť pred­sta­vujú ná­klady na ná­kup a ser­vis stro­jov, ktoré budú pri­jí­mať ple­chovky a plas­tové fľaše,“ do­dal Ha­luš.

Prečo chce en­vi­ro­re­zort pre­sa­diť zá­lo­ho­va­nie PET fliaš a ple­cho­viek

Aj keď PET a hli­ník tvo­ria me­nej ako 2 % hmot­nosti všet­kých ko­mu­nál­nych oba­lov, na Slo­ven­sku sa pra­vi­delne ot­vára otázka po­vin­ného zá­lo­ho­va­nia jed­no­ra­zo­vých ná­po­jo­vých oba­lov. Keďže nie sú bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné, dl­ho­dobo na­ru­šujú eko­sys­tém, do­kážu plá­vať na hla­dine a zni­žujú es­te­tickú hod­notu území, ve­rej­nosť ich vníma veľmi cit­livo.“ píše mi­nis­ter­stvo vo svo­jej štú­dii. „Zá­lo­ho­va­nie je ná­stroj, ktoré do­káže množ­stvo vy­zbie­ra­ných PET fliaš zvý­šiť aj na viac ako 90 % a pris­pieva tiež k zní­že­niu množ­stva voľne po­ho­de­ných od­pad­kov v prí­rode.

Po­vinné zá­lo­ho­va­nie v Európe a vo svete

Sys­tém po­vin­ného zá­lo­ho­va­nia ná­po­jo­vých oba­lov mo­men­tálne fun­guje v 8 kra­ji­nách EÚ, pri­čom v zo­zname ab­sen­tuje zá­stupca Stred­nej Európy. PET fľaše a ple­chovky zá­lo­huje Švéd­sko, Dán­sko, Fín­sko, Es­tón­sko, Ne­mecko, Ho­land­sko, Litva a Chor­vát­sko. Mimo Európ­skej únie platí po­vinné zá­lo­ho­va­nie v Nór­sku, na Is­lande, v de­sia­tich štá­toch USA, v Ka­nade, v Iz­ra­eli, čias­točne v Aus­trá­lii a na nie­kto­rých os­tro­voch v Ti­cho­morí. Tak­mer všetky sys­témy do­kážu vy­zbie­rať viac ako 85 % všet­kých PET uve­de­ných na trh, uvá­dza MŽP.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: In­šti­tút en­vi­ron­men­tál­nej po­li­tiky

Kedy sa na Slo­ven­sku za­čne po­vinné zá­lo­ho­va­nie?

Kedy a či vô­bec sa Slo­ven­sko pridá k 8 kra­ji­nám EÚ s po­vin­ným zá­lo­ho­va­ním ná­po­jo­vých oba­lov, je však na­ďa­lej otázne. Podľa in­for­má­cií, ktoré uvá­dza Den­ník N, mi­nis­ter ži­vot­ného pro­stre­dia László Só­ly­mos po­li­tickú pod­poru pre svoj ná­vrh ešte ne­hľa­dal. Na­priek tomu je par­la­mentu roz­hod­nutý ná­vrh zá­kona pred­lo­žiť v dru­hej po­lo­vici bu­dú­ceho roka.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)