Slovensko súhlasí s koncom striedania zimného a letného času. Vie aj, ktorý si chce ponechať

  • Štáty budú mať po schválení možnosť vybrať si, ktorú alternatívu si vyberú
  • Slovensko v tom má jasno
sonja-langford-357-unsplash
Unsplash
  • Štáty budú mať po schválení možnosť vybrať si, ktorú alternatívu si vyberú
  • Slovensko v tom má jasno

Prvýkrát sme o možnosti skoncovania s posúvaním hodiniek pravidelne dvakrát do roka informovali už začiatkom tohto roka. Európsky parlament vtedy zasadol a diskutoval o výhodách a nevýhodách striedania zimného a letného času. Už onedlho bude jasné, či už takto o rok čas budeme meniť poslednýkrát.

Európska komisia počas leta dala obyvateľom EÚ možnosť zahlasovať v neformálnej ankete, či sú za alebo proti striedaniu zimného a letného času. 80 % z respondentov sa vtedy priklonilo k zrušeniu striedania.

Zaujímavosťou je, že krajiny budú mať možnosť samé si vybrať, ktorý z dvoch časov im po prípadnom schválení návrhu na hodinkách zostane. Dôležité je najmä to, aby susedné krajiny medzi sebou nenarušili trh či prepravu. Podľa euractiv.sk sa náš rezort sociálnych vecí prikláňa k alternatíve zimného času, čo by znamenalo, že ráno by skôr svitalo a dlhé letné večery by boli fuč.

De­väť európ­skych uni­ver­zít pre­uká­zalo škod­livé účinky striedania zimného a letného času na ľud­ský or­ga­niz­mus. Ok­rem toho, že sa „roz­bi­tie“ spán­ko­vého ná­vyku môže pod­pí­sať pod spus­te­nie ge­ne­ticky pod­mie­ne­ných cho­rôb, mno­hým sa spája s mig­ré­nou, trá­via­cimi prob­lé­mami, úna­vou, de­z­orien­tá­ciou či do­konca in­far­ktom. Žiadne pozitívne účinky na ekonomiku podľa prieskumov striedanie času nemá, hoci práve to bol jeden z dôvodov, prečo bolo zavedené.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech